فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات،  تحولات‌ شگرفی‌ را در تمام زوایای زندگی فردی و جمعی ایجاد کرده است، به طوری که در تعلیم و تربیت ‌باعث‌ تولد ورشد یادگیری ‌الکترونیکی، مدرسه ‌مجازی ‌و هوشمند شده ‌است یکی‌ از اصول فرایندهای ‌یادگیری ‌الکترونیکی، یادگیری‌ مستقل‌ است‌ که لازمه‌ی‌ آن تربیت یادگیرنده مستقل ‌است. یعنی‌ مدارس با فراهم کردن فرصت‌های لازم برای انجام تعاملات‌­ مفید و بیشتر و ایجاد مهارت‌های‌ یادگیری ‌خود تنظیمی‌ در دانش‌آموزان، امکان‌ یادگیری ‌مستقل‌ و اثر بخش ‌را فراهم‌ کنند. پژوهش حاضر به‌ مقایسه ‌مهارت ‌‌‌خودتنظیمی ‌و انگیزش‌ تحصیلی ‌دانش‌آموزان در مدارس‌ الکترونیکی ‌و عادی‌‌ در ‌رشته‌ی علوم ‌تجربی‌ در سال‌ ‌‌تحصیلی 2018-2017 پرداخته است و ‌از نظر هدف این تحقیق ، کاربردی می باشد.
روش‌ها‌: روش تحقیق پس‌رویدادی می‌‌باشد. پژوهش ‌حاضر شامل ‌کلیه ‌دانش‌آموزان ‌پسر پایه ‌دوازدهم ‌رشته‌ی علوم‌ تجربی ‌در ناحیه 4 شهرقم، تعداد1600 نفر می‌باشد که با استفاده از ‌روش‌ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. تعداد نمونه‌ دانش‌آموزان‌ براساس‌ جدول‌ مورگان307 نفر تعیین‌ شد و 165 نفر در مدارس ‌الکترونیک  و142  نفر در مدارس عادی انتخاب‌ گردیدند. ابزارهای این پژوهش‌ از دو پرسشنامه مهارت‌های‌ خودتنظیمی (پنتریچ و دی‌گروت) که ‌در دو بخش ‌باورهای ‌انگیزشی ‌و راهبردهای ‌یادگیری ‌خودتنظیمی، تنظیم ‌شده ‌است. راهبردهای ‌شناختی شامل تکرارومرور، راهبرد‌بسط ‌و گسترش، راهبرد‌ سازماندهی و ‌درک ‌مطلب  است. راهبردهای ‌فراشناختی شامل راهبردهای برنامه‌ریزی، کنترل ، نظارت و نظم‌دهی می‌باشد و در بخش دیگر، باورهای انگیزشی شامل خودکارآمدی، جهت گیری هدف،  ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان است. پرسشنامه ‌انگیزش‌ پیشرفت (هرمنس) که افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا را از افراد با نیاز به پیشرفت پایین متمایز می‌کند،  نیز استفاده‌ شده است. داده‌های ‌حاصل پژوهش، از روش واریانس عاملی و آزمون T مستقل تحلیل‌گردید .
یافته‌ها: در فرضیه اول با توجه به اینکه  مقدار t برابر 289/. و سطح معناداری حاصل 003/0 بود لذا نتیجه گرفته‌ می شود که میانگین ‌نمرات‌ انگیزه ‌پیشرفت‌ تحصیلی‌ در مدارس‌ الکترونیک‌ بیشتر  از مدارس‌ عادی ‌می‌باشد. فرضیه دوم نیز با توجه اینکه مقدار t برابر 161/0 و سطح معناداری حاصل 002/0 بود میانگین نمرات استفاده‌ از راهبردهای‌ شناختی ‌مدارس‌ هوشمند بیشتر از مدارس ‌عادی ‌می‌باشد. فرضیه سوم نیز چون مقدار t برابر 247/1و سطح معناداری حاصل000/0گزارش گردید نشان می دهد که میانگین نمرات استفاده ‌از راهبردهای‌ فراشناختی ‌مدارس‌ الکترونیک بیشتر از مدارس‌ عادی‌ می‌باشد.
نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از ابزارهای آموزش الکترونیکی در مدارس منجر به ارتقا مهارت‌های خودتنظیمی و انگیزش ‌در دانش‌آموزان‌ می‌گردد. مدارس با رویکرد آموزش الکترونیکی ‌موجبات‌ درگیری ‌فعال ‌یادگیرنده ‌را در فرآیند یادگیری‌خود انگیخته و فعال به خوبی مهیا می‌سازند. نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهشگران دیگر نشان داد که استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری الکترونیکی در مدارس بر مهارت های فراشناختی (برنامه ریزی،  نظارت، کنترل و نظم‌دهی) و شناختی (تکرار، مرور، بسط و درک‌ مطلب) در دانش‌آموزان تاثیر به سزایی دارد  و در انگیزه ‌تحصیلی و موفقیت علمی نقش فراوانی را بر عهده دارد. مدارس الکترونیکی با در اختیار داشتن ابزارهای نوین فناوری آموزشی و قرار دادن امکانات‌ رایانه‌ای به دانش‌آموزان در زمان معین و آشنایی دانش‎آموزان با نحوه‌ی‌ استفاده صحیح آن در فضای آموزشی و ضرورت استفاده آن‌ها در تعمیق و درک یادگیری منجر به بهبود فرآیند پردازش اطلاعات، امکان تکرار و مرور محتوای یادگیری تدریس داده ‌شده، بسط و گسترش و ایجاد ارتباط داده‌ها بین یکدیگر و کاربردی بودن آن در فضای محیط واقعی، گسترش فرایندهای ادراکی و حل مسئله , استفاده از راهبردهای متنوع و مدیرت زمان و کنترل آن و به نظم‌دهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های یادگیری و آموزشی در دانش‌آموزان‌ می‌گردد. مدارس الکترونیکی با در اختیار داشتن ابزارهای نوین فن‌آوری آموزشی در تعمیق و درک یادگیری منجر به بهبود فرآیند پردازش اطلاعات , امکان تکرار و مرور محتوای یادگیری تدریس داده‌شده , گسترش فرایندهای ادراکی و حل مساله استفاده از راهبردهای متنوع و مدیرت زمان و کنترل آن و به نظم‌دهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های یادگیری و آموزشی در دانش‌آموزان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing e-learning in self-regulatory learning strategy and educational motivation

نویسندگان [English]

  • F. Hassani Jafari 1
  • A. Abbasi 2

1 Department of Educational Sciences،Payame Noor University، Tehran، Iran

2 Department of Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Information and communication technology has created significant developments in all aspects of individual and collective life, so that in education it has brought birth and growth of e-learning, virtual and smart school One of the principles of e-learning processes is an independent learning that requires an independent learning training. The aim of this research was to provide students with opportunities to perform more productive interactions and develop their learning skills and to learn independently. The study compares self-regulatory skills and motivation of students in regular and electronic schools in the academic year 2017-2018. The research is applied considering its goal.
Materials: The present study consisted of all 12-grade male students of natural sciences in district 4 of Qom City, consisting 1,600 students who were selected based on random sampling method. The number of students was determined based on Morgan Table and 165 people were selected in e-schools and 142 in normal schools. The research instruments are two self-regulatory skills questionnaires which are organized in two parts: motivational beliefs and self-regulated learning strategies. Cognitive strategies consisted of repetition review, expansion strategy, organization strategy and comprehension strategy. Metacognitive strategies included planning, control, monitoring and regulation strategies; and other part, motivational beliefs included self-efficacy, goal orientation, internal evaluation and test anxiety. Hermes motivation questionnaire that differentiates people who need high progress and those who have low progression needs was also used. The results of the study were analyzed by analysis of variance and t-tests.  
Findings: Considering the first hypothesis, the value of t was equal to 0.289 and the significance level was 0.003, and thus it is concluded that the mean of the academic achievement motivation scores in e-school is higher than normal school. With respect to the second hypothesis, considering that the value of t was 0.161 and the significance level was 0.002, it can be concluded that the average scores of using the cognitive strategies of smart school are higher than normal schools. Considering the third hypothesis, since the value of t is equal to 1.247 and the significance level of 0.000 was reported, it is shown that the average scores of using the metacognitive strategies of e-school are higher than the normal school. ‌
Conclusion: using electronic learning tools in schools leads to improved self - regulation skills and motivation in students. E-schools provide good opportunities for self-motivated and active learning and engagement the learning process. The results of this research is in line with the results of other studies that the use of e-learning in schools has a significant effect on metacognitive skills (planning, monitoring, control and comprehension) and cognitive strategies (repetition, review, development and comprehension) in students and plays a great role in academic motivation and academic success. Electronic schools with the acquisition of modern tools of learning technology in deepening and understanding learning resulted in improving the process of information processing, the possibility of repeating and reviewing the learning content, the development of perceptual processes and solving it from various strategies and management of time and control, and planning of learning and learning activities in students.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulation skills
  • Cognitive strategy and metacognition
  • Educational Motivation
  • Electronic schools
  • Normal schools
[3] Miller T. Information processing and multimedia design: A comparison of normal-achieving students and students with learning disabilities. Learning Disability; 2005: 28: 59-70.
[12] Zimmerman BJ.  A Social Cognitive View of Self-Regulated Academic Learning. Journal of Educational Psychology. 1989; 81(3): 329-339.
[13] Cole J, Logan TK, Walker R. Social exclusion, personal control, self- regulation, and stress among substance Abuse Treatment clients. Drug and Alcohol Dependence. 2011; 113: 13- 20.
[23] Shilan F. Some of the concepts of self-regulation and its relationship to educational. Journal of the Popularization of Science. 2012; 2(2):  60-71.
[28] Karimnejad M. The impact of the use of multimedia with the two methods of traditional teaching and metacognition to motivate progress Attitude to Psychology students. [master's Thesis]. Arak: Arak University; 2010. Persian.
[29] Niemi H, Launonen A. Towards self-regulation and social navigation in virtual learning spaces. Paper presented in European Conference on Educational Research, University of Lisbon; 2010

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image