فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش چندرسانه‌ای و سخنرانی بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی    دانش­آموزان مراکز آموزش از راه دور شهر تهران در درس عربی (2) بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه­های ‌آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح­های آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم رشته علوم انسانی مراکز آموزش از راه دور شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. جهت انتخاب نمونه‌های مورد نظر، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. حجم نمونه جمعاً 30 نفر بود که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند، سپس یک گروه با روش آموزش چندرسانه‌ای و گروه دیگر با روش آموزش سخنرانی آموزش دیدند. انگیزش پیشرفت تحصیلی به واسطه آزمون ورلند و خودتنظیمی یادگیرندگان از طریق آزمون راهبردهای خودتنظیمی پیتنریچ و دی گروت(1990) مورد اندازه گیری قرار گرفتند. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش(1) و (2)؛ در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی درس عربی (2) تفاوت معنی­داری وجود ندارد. داده‌های حاصله از این 2 آزمون با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به کمک نرم­افزار اس پی اس اس 18 و اکسل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داده است، بین انگیزش پیشرفت تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین در زمینه خودتنظیمی، نتایج حاکی از آن بود که بین دو گروه، در خرده مقیاس‌های اضطراب امتحان، خودکارامدی و جهت­گیری هدف، تفاوت معنی­داری بین دو گروه وجود دارد و در سایر خرده مقیاس­ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Lecturing and Multimedia Education Methods on Achievement Motivation and Self-Regulation Arabic Cource (2) Students of Distance Education Centers in Tehran

نویسنده [English]

  • S. Mosa ramezani

Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to determine the effect of teaching method (lecture and multimedia) on the level of achievement motivation and self-regulation students of distance education centers in Tehran Arabic cource (2). All statistical community to second grade students of humanities degree distance learning centers in Tehran and in the academic year studying 1388-89 were comprised. To select samples randomly from the multi-stage cluster is used. Total sample size of "30 was randomly divided into 15 groups, then a group of multimedia teaching method and the other group received training in methods of training lecture. Academic achievement motivation and self-regulation through varlland test learners through tests self-regulation strategies and pintrich &degroate (1990) were measured. pretest has shown not  significant difference between the two groups (a) and (2) the level of achievement motivation and self-regulation of Arabic cource (2). Data obtained from these two tests using covariance analysis to help software and Excell SPSS18 were analyzed. The results have shown, achievement motivation between these two groups there is no significant difference. After observed no differences between two groups of academic achievement motivation, internal and external motivation of two groups using independent t tests were calculated and analyzed. Our results showed no difference in academic achievement motivation among internal and external groups the subjects. The self-regulation in the field, the results had suggested that the two groups in their regulatory subscales except anxiety, and efficiency and goal orientation, there is no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia Approach
  • Lecturing
  • Achievement Motivation
  • Self-Regulation
  • Distance Learning Centers
[1] Naderi Faraani S., An introduction to distance learning: distance learning instituon of Iran, 2004, p.139. ]2 ]حسینی علی اصغر، م احبی پیرامون مفاهی ، اصول و راه ردهای آموزش از راه دور دومین دوره آموزش مؤسسان و مددران مراکز آموزش از راه دور، وزوات مووود در کرابخانه مرکز آموزش از راه دور تهران، .8894 [3] Pintrich P.R. and DeGroot E.V., Motivational andself-regulated learning components of classroomacademic performance, Journal of Educational Psychology, Vol.82, 1990, pp.33-40. [4] Zimmerman B.J. and Martinez-Pons M., Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use, Journalof Educational Psycholog, Vol.80, 1990, pp.51-59. [5] Zimmerman B.J., Self-regulated learning and academic achievement: An overview, Educational Psychologist, Vol.25, 1990, pp.3-17. [6] Ceary T. and Segg P.C., self-regulation, motivation and math achievement in middle school: variations across grade level and math content, journal of school psychology, Vol.47, 2009, pp.291-314. ]7 ]ر یس سعدی و ر یس حسن ،بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطب مروسطه شهر همدان،پادان نامه کارشناسی ارشد،روانشناسی تربیری، دانشکده روانشناسی و علوا تربیری دانشگاه عالمه ط اط ا ی،8891 ، صفحه 335 [8] Fadelmulea F.Z., Educational motivation and student's achievement goal orientations, Vprocedia social and behavioral science, 2010, pp.859-863. ]8 ]هرناندزکاراوس و مادور راشمی، دادگیری برای هزاره نودن چااشهای آموزشی در قرن 51 ،مررومان: کیق ادی مرضیه، بوشهری علیرضا و وحیدی مطلق وحید، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنادب دفاعی، مرکز مطااعات و برنامه ردزی اسرراتژدک، تهران،8894 ،صفحه 25 ]83 ]عسگری موسی، اهمیت فعالیت فراگیرنده در آرای تربیتی، مجله رشد دوره 56 ،شماره59 ،اردیبهشت .54 صفحه، 8811 [11] Ingram D. and Ingram K.A., whole word approach to phono logical intervention language, speech & hearing, services in the school, in: Howade C ., Bottecher J., Jorraine L., Schen K., Rogers P. and Berg G.A., (Eds.), encyclopedia of distance learning, Vol.32,2008, pp.271-283. [12] Sieber V. and Andrew D., Learning technologies and learning theories, in: Howard C., Boettcher J., bJorraine L., Schen K., Rogers P. and Berg G., (Eds.), encyclopedia of distance learning, published in the United States of America, Vol.3, 2005, p.1255. [13] Boyle T.D., Design for multimedia learning, in: Howard C., Bottcher J., Jorraine L., Schenk K., Ogers P. and Berg G.A., encyclopedia of distance learning, published in the United States of America, Vol.3, 2008, p.1162. [14] Gold D., But when do you teach Grammar?, Allaying community concerns about pedagogy, English journal (High school Edition), Urbana, Vol.95.No.6, 2006. تأثیر آموزش چند رسانه ای و سخنرانی ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 1 ،پاییز 1109 04 ]81 ]محمدی شهناز علی، مقااه آموزش از راه دور چش اندازی وددد، نشرده سالا،8877 ،صفحه1 ]81 ]باقری ناصر، هن اردابی مقیاس انگیزش پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان دبیرسران های تهران، پادان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوا تربیری دانشگاه تربیت معل کرج، 8878 ]87 ]بیگی رضا، مقادسه میزان عزت نفس و دادگیری خود تنظیمی دانش آموزان در طرح ارزشیابی توصیفی)کیفی( با ارزشیابی کمی، پادان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، تهران، دانشکده روان شناسی و علوا تربیری دانشگاه عالمه ط اط ادی )ره(، 8899. ]89 ]حسینی نسب سید داود، رامشه سید محمد حسین، بررسی ارت اط بین مؤافه های دادگیریخود-نظ داده شده با هوش، م له علوا اورماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 1 ،شماره 16، 8878 ،صفحه های 69 اای 85 ]88 ]اا رزی شهال و سامانی سیامک، بررسی و مقادسه باورهای انگیزشی و راه ردهای دادگیری خودتنظیمی برای دادگیرندگان در میان دانش آموزان دخرر و پسر مقطب راهنمادی مراکز تیزهوشان شهر شیراز، م له علوا اورماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 15 ،شماره1، 8879 ]23 ]نیکدل فرزانه، بررسی و مقادسه خودتنظیمی دادگیری و سازگاری در دانشآموز کاربر ادنررنت و غیرکاربر دبیرسرانهای پسرانه شهر تهران، پاداننامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معل ، 8891 [21] Sankaran S., impact of learning strategies and motivation on performance: Astudy in webbased instruction, journal of instructional psychology, Available at: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m.FC G/is328/aiv937.574/pg9/? Tag=content: col1. 2001. [22] Roman O., Wallace T.L., Helmic I., Carey L.M.A. and Dkins L., study procrastination ,achievement, and academic motivation in webbased and blended distance learning,Available at: www.elsevier.com., 2005. [23] Rovia A.P., Ponton M. and Jason D.A., comparative nalisis of students motivation in traditional classroom and e- learning courses, International journal on E-learning, Available at: http//www.eric.edu.gov., 2007. ]24 ]تقیزاده ع اس، بررسی رابطه بین دادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در نظااهای آموزشی از راه دور و سنری دبیرسرانهای پسرانه شهر کاشان، پاداننامه کارشناسی ارشد رشره تکنواوژی آموزشی دانشگاه عالمه ط اط ا ی )ره(، 8898 ]21 ]سرمد زهره، آمار اسرن اطی گزدده تحلیلهای تک مرغیری، تهران، انرشارات سمت، 8894 [26] Hyuksoon S., the effects of learner's prior knowledge, self regulation, and motivation on learning complex multimedia learning environments, Available at: http://www.proquest.com/en.US/products/disser tations/individuals.shtml., 2010. ]27 ]توکلیزاده وهانشیر، بررسی اثر بخشی آموزش راه ردهای دادگیری خودتنظیمی بر وضعیت سالمت روانی، س ک اسناد و خودکارآمدی دانشآموزان پسر سال دوا راهنمادی شهر مشهد، پاداننامه دکرری روانشناسی تربیری دانشگاه عالمه ط اط ا ی )ره(، .8897 [28] Mark M. and Ron O., Promoting self-regulated learning in an on –line environment, Retreived from 2009/1/1, Available at: www.eric.edu.gov. 2001.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image