فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکنولوزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی تولید شده مبتنی بر الگوی چندرسانه‌ای نئو و نئو با الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند صورت گرفته است. برای تولید محتوای الکترونیکی چندرسانه‌ای، الگوهای مختلفی ارائه شده است که الگوی چرخه حیات توسعه نرم‌افزار و الگوی طراحی و تولید چندرسانه‌ای آموزشی نئو و نئو با رویکرد سازنده‌گرایی می‌باشد.
روش‌ها‌: جامعه آماری 310 نفر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهراء زنجان بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به صورت تصادفی تعداد 55 نفر در قالب 2 کلاس در گروه آزمایشی الگوی نئو و نئو و 55 نفر در قالب 2 کلاس در گروه آزمایشی الگوی چندرسانه‌ای طراحی شده قرار گرفتند. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش شبه آزمایشی با طرح پس آزمون می‌باشد. ابزار پژوهش، آزمون محقق ساخته بود و جهت روایی از دیدگاه متخصصان فناوری و برای تعیین پایایی از روش دو نیمه کردن استفاده گردید که ضریب پایایی آن 82% به دست آمد. آموزش در دو گروه آزمایشی 4 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا و بعد از آن پس آزمون به عمل آمد. در آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون T مستقل برای بررسی فرضیه استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید، همچنین جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم‌افزار 22SPSS استفاده شد.
یافته‌ها:برای بررسی آمار توصیفی از شاخص‌های پراکندگی و مرکزی استفاده گردید. میانگین و انحراف معیار یادگیری دانشجو معلمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی با الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند برابر 26/2±05/8 و میانگین و انحراف معیار یادگیری دانشجو معلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند برابر 91/1±14/11 بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون کولموگروف اسمیرنف برابری واریانس ها برقرار بود و نرمال بودن توزیع داده‌ها تأیید گردید. ضریب اطمینان 95/0 و سطح معناداری آزمون مقایسه میانگین‌ها (000/0) شد که از مقدار پیش فرض (05/0) کمتر بود، لذا فرض صفر (برابری میانگین میزان یادگیری دانشجو معلمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند با دانشجو معلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده اند)،  رد و فرض مقابل (عدم برابری میانگین میزان یادگیری دانشجو معلمانی که با استفاده از محتوای الکترونیکی براساس الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند با دانشجو معلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند،) پذیرفته شد. همچنین مقدار73/7=t بدست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بین میزان یادگیری دانشجو معلمانی که براساس الگوی تولید چندرسانه‌ای نئو و نئو آموزش دیده‌اند با دانشجومعلمانی که بر اساس الگوی تولید چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند، تفاوت معنا‌داری وجود دارد و میزان یادگیری دانشجو معلمانی که از محتوای الکترونیکی تولید شده بر اساس الگوی چندرسانه‌ای محقق ساخته آموزش دیده‌اند، بیشتر است. بنابراین الگوی محقق ساخته می‌تواند کاستی‌ها و محدودیت‌های موجود را بکاهد. پیشنهاد می‌شود در آموزش محتواهای ناآشنا، آموزش‌های مستقیم و آموزش به مخاطبان تازه کار، الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The comparison of the effect of electronic content with the Neo-Neo multimedia model and the researcher-made multimedia model on student-teachers’ learning in smart board training

نویسندگان [English]

  • Kh. Aliabadi
  • H. Abbasi

Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Neo multimedia model and the researcher-made multimedia model on student teachers’ learning in smart board training. To produce multimedia electronic content, various models have been proposed, such as the software development life cycle model and the design and production model of Neo and Neo educational multimedia with a constructivist approach.
Methods: The statistical population was 310 students of Farhangian University, Alzahra Campus of Zanjan. Using purposive sampling, 110 students were selected as the sample. Randomly, 55 people were placed in the form of 2 classes in the experimental group of the Neo-Neo model; and 55 people were placed in the form of 2 classes in the experimental group of the designed multimedia model. The research type is applied and a quasi-experimental method with a post-test design has been used. The research instrument was a researcher-made test. The validity was confirmed by the technology experts. To determine the reliability, split-half method was used and a reliability coefficient of 82% was obtained. The training was conducted in two experimental groups of 4 sessions of 90 minutes, and then a post-test was performed. Descriptive statistics and inferential statistics (Independent samples t-test) were used to test the hypothesis. Kolmogorov Smirnov test was used to determine the normal distribution of the data, Also, SPSS 22 software was used to analyze the results.
Findings: Dispersion and central indices were used to evaluate descriptive statistics. The average and standard deviation of student teachers’ learning who have been trained using electronic content with Neo and Neo multimedia production model was 8.05±2.26 and the average and standard deviation of student teachers’ learning trained according to the researcher-made multimedia production model was 11.14±1.91. Based on the results of Kolmogorov Smirnov test, the variance was equal and the normality of the data distribution was confirmed. The reliability coefficient was 0.95 and the significance level of the mean comparison test (0.000) was lower than the default value (0.05); so the null hypothesis (equality of the average learning rate of student-teachers who have been trained using electronic content based on the Neo and Neo multimedia production model with student-teachers trained based on the researcher-made multimedia production model) was rejected and the opposite assumption (inequality of the average learning rate of student-teachers who have been trained using electronic content based on the Neo and Neo multimedia production model with student-teachers trained based on the researcher-made multimedia production model) was accepted. Also, the value of t = 7.73 was obtained.
Conclusion: The results showed that there is a significant difference between the amount of learning of teacher-students trained with Neo and Neo multimedia production model and teacher-students who has been trained with the multimedia production model. The amount of teacher-students’ learning who have been trained by produced electronic content on the basis of researcher-made multimedia model has increased.Therefore, the researcher-made model can reduce the existing shortcomings and limitations. It is suggested to use researcher-made multimedia model in teaching unfamiliar content, direct tutorials and training to novice audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Content
  • Neo and Neo Multimedia Model
  • Researcher-made Multimedia Model
  • Learning

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[6] Miller T. H. Information processing and multimedia design: A comparison of normal- achieving students and students with learning disabilities. Journal Learning Disability. 2005; 28, 59-70.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image