فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ایران

2 مدیریت آموزش عالی دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: جهانی‌شدن به عنوان رویکردی غالب و متأثر از تغییرات فناوری در جایگاه تسریع‌کننده، در رویکردی همگرا، رفتارهای بشری و دست‌سازهای جامعة بشری را دچار تحول نموده است. آموزش عالی و سایر نظام‌های اقتصادی اجتماعی وابسته به آن در تعامل با این تغییرات با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند که راه‌حل‌های سنتی با آنها سازگاری نداشته و این نهاد به‌گونه‌ای ژرف در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ‌ﺷﺪن درﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ.  در حوزة آموزش عالی، برآمد جریان جهانی‌شدن و توسعة فناوری‌های نوپدید عواملی همچون تحرک دانشجو در عرصة جغرافیایی، رشته‌های جدید، فناوری‌های نوین آموزشی و ساختارهای مالی جدید را در کنار چالش‌هایی عمومی مانند کمبود منابع مالی در نظام آمورش عالی، دغدغة حفظ و تضمین کیفیت، کیفیت و کمیت اعضای هیئت علمی و نیز محدودیت‌هایی مبتنی بر شرایط خاص هر کشور  چون شاخص‌های توسعة انسانی ناکافی، فقدان زیرساخت‌های لازم، زیرساخت‌ها و شکاف دیجیتالِ منجر به الزام بهره‌گیری از راهکارهای جدید و کارا در ارائه خدمات آموزشی، تدوین استانداردها و ساختارهای جدید و سیاست‌گذاری‌های پویا و آینده‌نگر منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی جهانی را ظاهر ساخته است .هدف از این پژوهش اکتشافی طراحی مدل بهینه استقرار آموز‌ش‌های موک‌محور در دانشگاه تهران برپایة تحلیل راهبردی است.
روش ها: برای رسیدن به این هدف، طی یک روش تحقیق پنج‌مرحله‌ای، ابتدا با «مرور سیستماتیک» مطالعات و تحقیقات انجام‌شده، گروه‌های ذی‌نفع و نیز ابعاد مؤلفه‌ها و فرایندهای موک شناسایی و توسط گروهی از خبرگان برگزیدة آموزش‌های مجازی و سیاست‌گذاران آموزش عالی پایش شدند. در مرحلة بعد، وضعیت موجود دانشگاه تهران بر اساس ابعاد، مؤلفه‌ها و فرایندهای شناسایی‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس بر اساس نتایج به‏دست‏آمده، مدل استقرار آموزش‌های موک در دانشگاه تهران تدوین شد و در مرحلة آخر، درجة تناسب مدل طراحی‌شده توسط گروه خبرگان مورد اعتبارسنجی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد امکان استقرار موک در دانشگاه تهران از نظر زیرساخت‌های فناوری در حد بالا، از نظر زیرساخت‌های منابع انسانی در حد متوسط و از نظر زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی کمتر از حد متوسط است. بر این اساس، مدل استقرار موک بر اساس 5 بعد و 34 مؤلفه طراحی شد و درجة تناسب این مدل طراحی‌شده با اهداف استقرار موک مورد اعتبارسنجی و تأیید گروه خبرگان قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: استقرار موک به عنوان نهادی جدید در فناوری آموزشی در موج جهانگیر خود بسیاری از عرصه‌های توسعة منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. ارتقای کارایی در کنار کاهش هزینه‌های آموزش به معنای کیفیت بالاتر و ارزان‌تر برای عموم افراد علاقه‎مند محسوب  می‌شود. این نهاد در کشور باید با بسترسازی لازم مورد استفاده قرار گیرد. تکیه بر وجود پلت‌فرم مناسب و ملی در کنار شناخت و مدیریت ذی‌نفعان واقعی و مشارکت آنها در شکل‌گیری و توسعة موک هدف اصلی این پژوهش بود. در این تحقیق، با بهره‌گیری از مطالعات جهانی، ضمن غربالگری ذی‌نفعان شناخته‌شده در این عرصه، با اتکا به نظر خبرگان، ذی‌نفعان بومی استقرار موک در مهم‌ترین و جامع‌ترین دانشگاه ایران شناخته شدند و بر اساس نیازها و شناخت آنها، مدل پیشنهادی استقرار موک و پلت‌فرم ملی با تأیید نخبگان آموزش الکترونیکی ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Optimal Model for Deploying Interactive Intelligent Vocational Learning in Tehran University Based on Strategic Analysis

نویسندگان [English]

  • B. Mohajeran 1
  • M. Rezvan 2

1 Department of Educational Sciences, University of Urmia, Iran

2 Higher Education Management, University of Urmia, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Globalization as a dominant approach and influenced by technological changes in the accelerating position and in a convergent approach, has transformed human behavior and the tools of human society. Higher education and other related socio-economic systems have faced challenges in responding to these changes that traditional solutions are not compatible with, and this institution is deeply involved in the current process of globalization. In the field of higher education, the emergence of globalization and the development of emerging technologies, factors such as student mobility in geographical sites, new disciplines, new educational technologies and new financial structures along with general challenges such as lack of financial resources in the higher education system, the quality and quantity of faculty members as well as limitations based on the specific conditions of each country such as inadequate human development indicators, lack of necessary infrastructure, infrastructure and digital divide lead to the need to use new and efficient solutions in providing new and standardized educational services that are dynamic and forward-looking in line with global economic realities. The purpose of this exploratory study is to design an optimal model to deploy MOOC based trainings in Tehran University using strategic analysis.
Methods: To achieve this goal, in the first phase, a five-step research method with a "systematic review of previous literature" was used to identify stakeholders, as well as dimensions, components and processes of the MOOC and checked the results using Delfi methodology by a selected group of experts in virtual education and higher education policy makers. In the second phase, the current situation of Tehran University was evaluated based on the dimensions, components and identified processes. In the third phase, the deployment model of MOOC in Tehran University was designed and in the final stage, the proportion degree of designed model was validated by the expert group.
Findings: The results of the study indicate that the possibility of successfully deploying Mooc tutorials in Tehran University in terms of high technology infrastructure is high, in terms of human resources infrastructure is moderate and in terms of cultural and social infrastructure is lower than average. Based on these results, Mook deployment model was designed based on 5 dimensions and 34 components and the proportion degree of designed model was validated and verified by the expert group.
Conclusion: The establishment of MOOC as a new institution in educational technology in its global wave has affected many areas of human resource development. Improving efficiency along with reducing training costs means higher quality and cheaper for the general public. This institution in the country should be used with the necessary infrastructures. The main purpose of this study was to rely on the existence of an appropriate and national platform along with identifying and managing the real stakeholders and their participation in the formation and development of MOOC. In this study, using global studies, while screening well-known stakeholders in this field, relying on the opinion of experts, local stakeholders in the establishment of MOOC in the most important and most comprehensive university in Iran were identified and based on their needs and knowledge, the proposed model of MOOC and national platform was presented with the approval of the e-learning elite.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mooc
  • swot analysis
  • tehran university
  • stakeholders
  • developing model
 
[4] Atapattu T, Katrina F. Discourse Analysis to Improve the Effective Engagement of MOOC Videos. Proceedings of the Seventh International Learning Analytics & Knowledge Conference on - LAK ’17 (October).(pp580–81).Vancouver, Canada; 2017.
[5] Kilgore W, Aras B. Bot-Teachers in Hybrid Massive Open Online Courses (MOOCs): A Post-Humanist Experience. Australasian Journal of Educational Technology. 2018; 34(3): 39–59.
[9] White S, Manuel L, Su W. MOOCs inside Universities: An Analysis of Mooc Discourse as Represented in The Magazines. CSEDU 2015 - 7th International Conference on Computer Supported Education, Proceedings 2 (pp.109–15). Lisbon, Portugal; 2015.
[12] Onah DF, Sinclair J, Boyatt R. Dropout Rates of Massive Open Online Courses, Behavioural Patterns Mooc Dropout and Completion : Existing Evaluations. Proceedings of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 1-14). Osaka, Japan; 2014.
[13] Safaee Movahed S, Zarei I. [Translation of e-learning in the twenty-first century: theoretical and practical foundations]. Anderson T. (Authors). Tehran: Nashre Alom-va-founon; 2000. Persian.
[14] Evans T, Nation D. Globalization and the reinvention of distance education. 2003. In Mahwah NJ (Ed), Handbook of Distance Education (pp. 777-792). UK: Routledge; 2003.
[15] Middlehurst R, Kingston T. Looking to the Edges: Future Perspectives. Springer Science and Business Media, (pp, 93–102). London. England; 2016.
[17] Mayende G, Prinz A. Isabwe GMN, Muyinda PB. Learning Groups for MOOCs Lessons for Online Learning in Higher Education. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2017; 544(2): 185–98.
[19] Jirgensons M. Educating the Future with Disruptive e-Learning Solutions. Paper presented in CSEDU - 6th International Conference on Computer Supported Education, Science and Technology Publications. Spain: Barcelona; 2014.
[22] Coates K. The re-invention of the academy: How technologically mediated learning will –and will not – transform advanced education. 6th International Conference, (pp.1-9). ICHL 2013 Toronto, ON, Canada: Springer; 2013.
[24] Bhandari R. (2017). Making Distance Learning Effective: A New Approach in Maritime Education & Training. Singapore: Making Distance Learning Effective (pp. 1-16).
[28] Stanley LE. A qualitative study of instructional design in massive open online courses (MOOCs). ProQuest Diss Theses. 2015; 4: 222.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image