فصلنامه علمی
یادگیری الکترونیکی
1. مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی

فتانه حسنی جعفری؛ ابوالفضل عباسی

دوره 15، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 51-60

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4268.2064

چکیده
  پیشینه و اهداف: فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات،  تحولات‌ شگرفی‌ را در تمام زوایای زندگی فردی و جمعی ایجاد کرده است، به طوری که در تعلیم و تربیت ‌باعث‌ تولد ورشد یادگیری ‌الکترونیکی، مدرسه ‌مجازی ‌و هوشمند شده ‌است یکی‌ از اصول فرایندهای ‌یادگیری ‌الکترونیکی، یادگیری‌ مستقل‌ است‌ که لازمه‌ی‌ آن تربیت یادگیرنده مستقل ‌است. ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
2. مقایسه تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ

فتانه حسنی جعفری؛ فروزان ضرابیان؛ ابوالفضل عباسی

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1395، ، صفحه 73-81

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.611

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ انجام ‌گرفته است. روش پژوهش شبه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 60  نفر از دانش­آموزان پایة پنجم ابتدایی بودند که به شیوة  نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای  انتخاب ...  بیشتر