فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 برنامه‌ریزی درسی، و کارشناس تکنولوژی آموزش و پروش ناحیه 3 قم، قم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نمایش فیلم‌های تاریخی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ انجام ‌گرفته است. روش پژوهش شبه­آزمایشی است که در اجرای آن از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 60  نفر از دانش­آموزان پایة پنجم ابتدایی بودند که به شیوة  نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای  انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پایایی آزمون درس از روش باز­آزمایی و ضریب به‌دست‌آمده برابر با 85/0 می‌باشد و دارای ضریب اعتبار است. داده‌ها با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحت نرم‌افزار spss توصیف و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری بین استفاده از نمایش فیلم‌های تاریخی در تدریس درس تاریخ  در مقایسه با روش سخنرانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of screening historical movies with lecture teaching method on students improvements in history lesson

نویسندگان [English]

  • F. Hasani Jafare 1
  • F. Zarabian 1
  • A. Abbasi 2

1 Department of Educational Sciences, Tehran Payam Noor University. Tehran. Iran

2 Curriculum Development, Technology Expert Education District 3 Qom. Qom. Iran

چکیده [English]

This study, "Surveyeffects of historical films on the academic achievement of students in history lesson the third area of Qom was in fifth grade.The main purpose of it was to determine the efficacy of screening on their academic achievement is compared to the lecture.The population is students in the fifth grade.The number of them 1200 in 93-92 year .60 students were selected by multistage sampling method.The method of research, , quasi-experimental on 2 groups was tested.The reliability of the test, the test-retest method was used. The Rate of it is 85 percent.To answer the questions,of t- test was used.Surveyeffects of historical films have had an impact on student achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • History lesson
  • Historical film
  • Lecture method
[1] Mehrmohammadi, M., Rethink the meaning and significance of the revolution in information and communication, Yyzh Publication, (2006). [In Persian [
[2] Saif. A., Snjsh learning processes and products: the old and the new, Tehran. Doran. (2005). [In Persian [
[3] Baylor, L. & Ritchie, D., What Factors Facilitate Teacher Skill, Teacher Morale and Perceived Student Learning in Techniligy-using classrooms? Computer & Education Journal, Vol. 39, No. 2, pp. 35-41, (2011).
[4] Shabani, H, teaching skills and teaching techniques, Tehran, Doran Publications, (2005). [In Persian [
[5] Hamraz, V., Recognize the role of documentaries in history education, media and culture magazine Journal of Media and Culture (science and research) autumn rumst, Number 2, (2011).[In Persian[
[6] Vasmegar, R., Development of the teaching of history, Issue 4, (2011). [In Persian [
[7] Aslani,S, Development of the teaching of history, Issue 4, (2005). [In Persian [
[8] Rabeye, M., Talebian, M., Principles of educational technology, educational technology Development of, Number 28, (2011). [In Persian [
[9] Shekar Baghan, A., Educational films in the curriculum, Journal of Educational Technology, Vol. 28, No. 5, p. 30, (2012). [In Persian [
[10] Razavi, A., Design and production of instructional videos, Tehran, samt, Publications, (2008). [In Persian [
[11] Zoufan, SH., The use of new technologies in education Tehran, Samt, Publications, (2008). [In Persian [
[12] Ahadian, M., Introduction to Educational Technology, Tehran, Yyzh, Publications, (2000). [In Persian [
[13] Afzal Nia, M., Design and familiarity with learning resources centers Tehran, Samt, Publications, (2004). [In Persian [
[14] SPENCER, KEN, Educational technology-An unstoppable force: A selective Revirw of research into the effectiveness of educational media, (1999).
[15] Golestan, V., Reviewing the structure of instructional videos, Development of primary education, (2011). [In Persian [
[16] Abedi, Z. kffash, H., Educational videos as a resource in teaching and learning, Roshd, Journal Educational Technology, Vol. 24, No. 2 p. 26, (2010). [In Persian [
[17] Mikssel, Peter, Making History: An Introduction to the History and Practices of a Discipline, edited by Peter Lambert and Philipp schefield, rotlage, (2004).
 [18] Shahsavani, S., The effect of the video tape math on the academic achievement of high school students, thesis MA, Educational Planning, Faculty of Education, Azad University Khorasgan Branch, (1997). [In Persian [
[19] Hajyan, S., The effect of biology film book on the academic achievement of high school students in biology Q. end of a MA, Educational Planning, Faculty of Education, Azad University Khorasgan Branch, (2005). [In Persian [
[20] Najafe, S., The impact of video training course on the academic achievement of students of the first and second tips Educational Planning, Faculty of Education, Azad University Khorasgan Branch, (2002). [In Persian [
[21] Sadeghi, N., Impact on learning videos shot handball skills of high school students, thesis MA, Tehran University, Faculty of Physical Education, (2008). [In Persian [
[22] RICE, M. L., HOSETON, AC, TRUGLIO, R., & WRIGH T.Y., words from sesame street learning   vocabulary while viewing, a developmental psychology, (1990).
[23] Morgil Inci S., Yavuz O. O., and et al., Traditional and computer – assisted learning in teaching acid and bases, emical education Research and practice(CERP), Vol. 6, No. 2, pp.52-63, (2005).   
[24] Gerry Everding, Executive Directorof Digital Newsgerry_everding@wustl.edu "Historical movies help students learn, but separating fact from fiction can be challenge, (2009).

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image