فصلنامه علمی
فناوری آموزش- آموزش عالی
شناسایی و تحلیل ویژگی‌های معرفت‌شناسی موک(دوره‌ها و انبوه)

اکبر جدیدی محمدابادی؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع

دوره 14، شماره 2 ، فروردین 1399، ، صفحه 431-442

https://doi.org/10.22061/jte.2019.4274.2037

چکیده
  پیشینه و اهداف: یکی از شکل‌های کسب دانش در عصر کنونی نظام آموزش از دور است، که روش‌های سنتی آموزشی را تغییر داده، امکان یادگیری را برای همه در همه جا و در هر زمان فراهم نموده، موجب برقراری عدالت اجتماعی در توزیع منابع و امکانات گردیده است. شرایط لازم برای آموزش استاندارد و مطابق با نیازهای افراد و جامعه را ایجاد نموده است و همچنین کمک ...  بیشتر

یادگیری الکترونیکی
تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل‌گیری فضای مجازی

پرستو مصباحی جمشید؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ محمد میردامادی؛ زهره اسماعیلی

دوره 13، شماره 4 ، مهر 1398، ، صفحه 945-955

https://doi.org/10.22061/jte.2019.2816.1723

چکیده
  پیشینه و اهداف: فناوری دیجیتال پدیده­ای حیاتی در عصر حاضر است و همواره با دگرگونی ساختارهای اجتماعی همراه بوده است. از آنجا که ذات فناوری امری خنثی نیست، میان فناوری و تولید اندیشه رابطه­ای دو سویه وجود دارد و فناوری دارای دانش خاص خود است؛ لذا مرتبط با زیرساخت­های فلسفی زمان تغییر می­کند. یکی از رویدادهای فناورانه، تحقق فضای ...  بیشتر

آموزش الکترونیکی
تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی

ناهید اوجاقی؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ بهمن سعیدی پور

دوره 13، شماره 3 ، تیر 1398، ، صفحه 618-625

https://doi.org/10.22061/jte.2018.3294.1840

چکیده
  پیشینه و اهداف: یادگیری الکترونیکی، شیوه ای جدید در آموزش است که به ارائه و اداره فرصت های یادگیری برای انتقال دانش و مهارت از طریق اینترنت و شبکه های کامپیوتری می پردازد. در حال حاضر، روش های سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای رشد و گسترش مداوم مهارت های آموزشی نیستند. فناوری های جدید فرصت های بیشتر،جدیدتر و جذاب تری برای ...  بیشتر