فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: فناوری دیجیتال پدیده­ای حیاتی در عصر حاضر است و همواره با دگرگونی ساختارهای اجتماعی همراه بوده است. از آنجا که ذات فناوری امری خنثی نیست، میان فناوری و تولید اندیشه رابطه­ای دو سویه وجود دارد و فناوری دارای دانش خاص خود است؛ لذا مرتبط با زیرساخت­های فلسفی زمان تغییر می­کند. یکی از رویدادهای فناورانه، تحقق فضای سایبرنتیک است که با بیشترین نزدیکی ماهیت فناوری را آشکار می­کند. هدف این پژوهش تحلیل فلسفی فناوری و یافتن نقش آن در شکل­گیری فضای مجازی است که از خلال تکنولوژیکی بودن فضای مجازی، سکونت جدید انسانی در قالب فرا انسان­گرایی و میل وافر به گردش اطلاعات از نوع ریزومی، چندوجهی و غیرمتمرکز به دست می­آید. نگرش گشتالتی به فناوری، تبعات بسیاری برای رابطۀ انسان با فناوری دارد. این رابطه را دانش خاص فناوری با اتکای مفهومی خود به دانش پست­مدرنی تبیین می­کند. همین دانش در فضای مجازی به صورت وانمودگی، دولایه­گی و توسعه شبکه­ای حضور دارد.
روش ها: نوع این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و روش انجام آن اسنادی- تحلیلی است.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد آن چیزی که یک شیء را به سطح تکنولوژیک می­رساند، ساختار بندی و عقلانیت موجود در آن است که هم با ضرورت­های زیستی مواجه می­شود و هم نیازهای جدید برای انسان تولید می­کند و در یک فرآیند دیالکتیکی، برای یافتن نسبت خود با تولید اندیشه پیش­روی می‌کند. همچنین بررسی رابطه فکر با فناوری نشان می­دهد نگرش گشتالتی به فناوری با نسبت میان انسان و فناوری رابطه دارد؛ این نسبت را دانش خاص فناوری با اتکای مفهومی خود به دانش پست­مدرنی تبیین می­کند. دانشی که انعطاف پذیر، نسبی و شکننده است و مناسبتی با روش­های عقلانی مدرنیسمی ندارد؛ همین دانش در فضای مجازی که فراگیرترین شکل رویدادهای فناورانه است و بیش از هر چیز بیانگر ماهیت تکنولوژی است، به صورت وانمودگی، دولایه­گی و توسعه شبکه­ای حضور دارد. در بخش مربوط به رابطه انسان با فناوری به این موضوع پرداخته شد که انسان به عنوان صانع و کاربر فناوری زمانی که از موضع غیر تکنولوژیکی با آن مواجه می­شود با چالش­هایی در حوزۀ اخلاق، معنایابی، تعالی­جویی، نوع و میزان مسئولیت­پذیری و درک نسبت حقیقی با بدن خود روبرو می­شود و برای پاسخ به آنها تمام امکانات مادی و معنوی خود را به کار می­گیرد. نهایتا در یک زمینه ایدئولوژیکی که رویارویی انسان با فناوری را ترسیم می­کند، فضای مجازی به عنوان شکل گویا و گسترده­ای از فناوری ظهور می­کند؛ فضایی که ماهیت تکنولوژی را به خوبی نمایان می­کند و بستری است برای تلاقی امر تکنولوژیک و امر اجتماعی. یافته­های پژوهش نشان می­دهد در هم تنیدگی وافر انسان با فناوری نشان دهندۀ سیطره شیء تکنیکی است؛ این سیطره به اندازه­ای است که در خدمت ایدۀ به­هم پیوستگی مطلق جهان قرار می­گیرد تا حیات کارکردی انسان پست مدرن را به گونۀ دقیق­تری توصیف کند؛ انسانی که برخوردار از ساختارهای تخیلی سایبرنتیک شده و در اثر فن­زدگی، زیست افراطی در فضای مجازی و انعزال از تجسد فیزیکی دچار توهم نارسیسی شده است.
نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش حاکی از این است که سیطرۀ شیء تکنولوژیکی و جلوه­های آن در فضای مجازی به کاهش مسئولیت­پذیری، درگیری با مقولۀ معنا، تعالی­جویی و مواجهات اخلاقی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The philosophical analysis of technology and its relation to cyberspace

نویسندگان [English]

  • P. Mesbahi Jamshid
  • M. R. Sarmadi
  • M. Farajolahi
  • M. Mirdamad
  • Z. Esmaili

Department of Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Technology is a widespread and vital event in the present time. The digital form and the telecommunications sector, which have been accompanied by the transformation of social structures, have transformed the daily life more than the biological arenas and the ecology. The essence of technology is not neutral to be passive in the face of human affairs such as culture, but between technology and the production of thought has always been a two-way relationship. Technology has its own knowledge and is related to the philosophical infrastructure of time and it changes with them. This type of knowledge is based on performance and does not have a metaphysical nature. One of the technological events is the realization of a cybernetic space that is closest to the nature of technology. This proportion is due to the technological nature of cyberspace, the new human habitat in the form of transhumanism and the desire to circulate information rhizome, multidimensional and decentralized. The purpose of this research is the philosophical analysis of technology and to find its relation with cyberspace that is done analytically.
Methods: The type of research is applied and the research method is analytical-documentary.
Findings: Research findings show that what brings an object to the technological level is its structure and rationality, which both meet biological needs and generate new needs for humans; and progresses in a dialectical process to find its relation to the production of thought. Also, the study of the relationship between thought and technology shows that the Gestalt attitude towards technology is related to the relationship between man and technology. This ratio is explained by the specific knowledge of technology based on its conceptual basis in postmodern knowledge. The knowledge that is flexible, relative, and fragile and does not fit into the rational methods of modernism is present in cyberspace, which is the most pervasive form of technological events and, above all, reflects the nature of technology, in the form of pretense, two-tier, and network development. In the section related to human relationship with technology, it was discussed that human beings as creators and users of technology, when faced with a non-technological position, face challenges in the field of ethics, meaning-seeking, transcendence, type and extent. They face responsibility and understand the true relationship with their body and use all their material and spiritual resources to respond to them. Finally, in an ideological context that depicts man's confrontation with technology, cyberspace emerges as an expressive and broad form of technology; an atmosphere that clearly reflects the nature of technology and is a platform for the intersection of technology and society. Research findings show that the abundant entanglement of humans with technology indicates the dominance of the technical object. This dominance is so great that it serves the idea of ​​absolute interconnectedness of the world to more accurately describe the functional life of postmodern man, who has cybernetic imaginary structures and suffers from narcissistic hallucinations as a result of technicality, cyber-extremes and detachment from physical incarnation.
Conclusion: The results indicate that the dominance of the technological object and its effects in cyberspace has led to a decrease in responsibility, conflict with the category of meaning, transcendence and moral encounters.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • cyberspace
  • technical object
  • human
  • epistemology
[1] Pur Hoseyni A [Translation of Nicomachean Ethics]. Aristotle (Author)Tehran: University of Tehran Press; 2012. Persian.
[2] Etemad S [Translation of The philosophy of technology]. Heidegger M (Author). Tehran: Markaz Publication; 1998. Persian.
[3] Hashemiyan M. [Translation of Philosophy of technology. Maarten F (Author). Tehran: Gognos Publication; 2016. Persian.
[4] Asadi MR. [Translation of The question concerning technology, and other essays]. Heidegger M (Author). Tehran: Contemporary Thought Publication; 1996. Persian.
[5] Azari S. [Translation of Understanding media: the extensions of man]. McLuhan M (Author). Tehran: Sound and Television Publications; 1998. Persian.
[6] Izadi P. [Translation of Le Syste me des objets] Baudrillard J (Author). Tehran: Sales Publication; 2014. Persian.
[7] Mahjob ME. [Translation of The nature of technology: what it is and how it evolved] Arthur B (Author). Tehran: Ney Publication; 2015. Persian.
[8] Torbati S, Sadeghi Lavasani N [Translation of Postmodern encounters Marshall McLuhan and virtuality] Horrocks CH (Author). Tehran: Gofteman Publication; 2002. Persian.
[9] Nikgohar A. [Translation of Sociologie de Max Webe] Weber M (Author). Tehran; Nikan Publication; 1983. Persian].
[12] Rashidiyan A. Postmodern culture. Tehran: Ney Publication; 2014. Persian.
[13] Khoshnevis Y. [Translation of What is the philosophy of technology] Mitcham C (Author). Tehran: Soroush Publication; 2015. Persian.
[15] Malaeke A. [Translation of On the internet]. Dreyfus H (Author). Tehran: Gamno Publication; 2004. Persian.
[16] Daraei AA. [Translation of Religion and Technology in the 21st Century] George S (Author). Tehran: Publications of the Institute of Culture, Arts and Communication; 2011. Persian.
[17] Shafieyan M. [Translation of Cyberculture Theorists] Belle D (Author). Tehran: Emam Sadegh University Publication; 2011. Persian.
[19] Benedikt M. Cyberspace: Some proposals, Cambridge, MA: MIT Press; 1991.
[22] Kusari M, Huseyni H [Translation of an introduction to cybercultures] Belle D (Author). Tehran: Sociologists. Publication; 2010. Persian.
[24] Zamiran M. Jacques Derrida and Metaphysics of Presence. Tehran: Hermes Publication; 2000. Persian.
[25] Sarkhosh N, Jahandid A. [Translation of From modernism to post modernism: an anthology] Cahoone. L, Derrida J (Authors). Tehran: Ney Publication; 2002. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image