فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از شکل‌های کسب دانش در عصر کنونی نظام آموزش از دور است، که روش‌های سنتی آموزشی را تغییر داده، امکان یادگیری را برای همه در همه جا و در هر زمان فراهم نموده، موجب برقراری عدالت اجتماعی در توزیع منابع و امکانات گردیده است. شرایط لازم برای آموزش استاندارد و مطابق با نیازهای افراد و جامعه را ایجاد نموده است و همچنین کمک شایانی که این نظام به سادگی و به هنگام‌سازی آموزش، صرفه‌جویی در وقت، هزینه و مصرف انرژی، ایجاد فرصت ادامه تحصیل برای افراد شاغل، تقویت تخصص‌های از پیش کسب شده و ایجاد آرامش و کاهش اضطراب نموده است. و با توجه به اینکه علاوه بر آموزش کلاسی در دانشگاه، اکنون آموزش از دور، روشی معتبر در سراسر جهان بوده و یونسکو و سایر سازمان‌های آموزشی جهان بر گسترش آموزش از دور تاکید می‌ورزند، لازم است به طور جدی به توسعه آن پرداخته و مبانی معرفت‌شناسی آن برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و فراگیران شناخته شود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگیهای معرفت‌شناسی موک (دوره‌ها و انبوه) انجام گرفت.
روش‌ها: به این منظور از روش تحقیق آمیخته با  مدل تو در تو استفاده شد. در مرحله کیفی از روش جستجوی اکتشافی و در مرحله کمی از  روش پرسشنامه­­ای استفاده شد. در بخش کیفی محیط پژوهش منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع تحقیق که از 20 مقاله مرتبط و در بخش کمی، جامعه آماری شامل 60 نفر از متخصصان برنامه‌ریزی آموزش از راه دور در سال 1397 در سطح کشور بودند که یک نمونه 36 نفری به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده­های کیفی از روش تحلیل محتوا و شاخص نسبت روایی محتوا و جهت تحلیل داده­های کمی از میانگین وزنی و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل محتوا نشان داد در معرفت‌شناسی موک (انبوه و دوره ها) چهار بعد یادگیرنده، محتوا، محیط آموزش و یادگیری و سازمان یاددهنده قابل بررسی است که در مجموع 35 ملاک شناسایی و تایید شد. نتایج کمی، نشان داد بهبود سطح سواد اطلاعاتی و دیجیتالی استادان، ارتباط معرفت و دانش جدید با ساختارهای شناختی قبلی و استفاده از رسانه‌های مختلف برای یادگیری، صوتی و تصویری و الکترونیکی مهمترین ملاک­های معرفت‌شتاسی ویژگی دوره‌های موک؛ و ملاک­های سهولت استفاده از محتوای دیجیتال برای تمامی فراگیران، جذب متخصصان فناوری اطلاعات، برای دوره‌های دانش افزایی و فراهم سازی محیط گروهی آموزش با فناوری اینترنت، مهمترین ملاک‌های معرفت‌شناسی ویژگی انبوه موک هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد در معرفت‌شناسی دوره‌های انبوه (ساماندهی کامل و مقیاس پذیری) موک ابعاد یادگیرنده، محتوا و سازمان یاددهنده دارای اهمیت ویژ‌ه‌ای هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognition and identification analysis of the features of the epistemology of the MOOC (Massive and Courses)

نویسندگان [English]

  • A. Jadidi Mohammadabadi
  • M.R. Sarmadi
  • M. Farajolahi
  • H. Zare

Faculty of Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: One of the forms of knowledge acquisition in the current era is the distance education system, which has changed the traditional teaching methods, made it possible for everyone to learn everywhere and at any time, and has established social justice in the distribution of resources and facilities. It has created the necessary conditions for standardized education and in accordance with the needs of individuals and society, as well as the significant help that this system can easily and timely modernize education, save time, money and energy consumption, create opportunities for continuing education for employed people, strengthen specializations and creates calmness and reduces anxiety. And given that in addition to classroom teaching at the university, distance learning is now a valid method worldwide and UNESCO and other educational organizations around the world emphasize the expansion of distance learning, it is necessary to seriously develop it and the foundations of epistemology; and make it known to policymakers, planners and learners.The present study was conducted with the aim of identification and assessing the epistemological characteristics of MOOC (massive and courses).
Methods: For this purpose, two methods of exploratory search (qualitative) and a questionnaire (quantitative) method were used. In the qualitative part of the research environment, the relevant electronic sources related to the subject matter of the research including 20 related articles were selected. In the quantitative section from the statistical population of 60 specialists in planning distance education in 2018 in the country a sample of 36 people was selected through voluntary sampling. To analyze the qualitative data, content analysis method and content validity index were used for analyzing quantitative data from mean weight and Friedman test.
Findings: The results of content analysis indicated that four episodes of the learner, the content, teaching organization and educational environment can be investigated in MOOC epistemology (massive and courses). A total of 35 criteria were identified and confirmed. Quantitative results show that improving the level of information and digital literacy of professors, and knowledge with previous cognitive structures are the most important criterions of the epistemological characteristics of the courses of MOOC; and the criteria of ease of usedigital content, the recruitment of information technology professionals, for knowledge courses and the provision of Internet-based learning group environment, are the most important criterion for epistemology of massive MOOC.
Conclusion: The results showed that in the epistemology of massive courses the dim
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recognition
  • Identification Analysis
  • Mooc
  • Massive
  • courses

COPYRIGHTS 
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Masoumi Fard, M. Studying the constructivist epistemology critique based on islamic epistemology in education system emphasizing on distance education. Second Conference Of Interdisciplinary Studies Of Quran: 2017  February 28. Persian.
[2] Kolowich, S. The Professors Behind The MOOC Hype: Washington:Chronicle Of Higher Education; 2013.
[3] Sarmadi M. R. [Analysis Of Epistemology Of Distant Education Based On Constructivist School And Islamic Epistemology]. Journal Of  Research   In School And Digital Learning. 2017; 5: 19-30 Persian.
[4] Sarmadi M. R., Saif, M. H., & Talebi, S. Theoretical and Philosophical Foundations Of Distance Education. In: Essi M. & Jalalzadeh Z.(Eds.) Tehran: Payam Noor University; 2012. Persian.
[5] Trouilloud D, Sarrazin P, Bressoux P, Bois J. Relation between teachers' early expectations and students' later perceived competence in physical education classes: Autonomy-supportive climate as a moderator. Journal of educational psychology. 2006; 98(1): 75–86.
[6] Sternberg R. J., Ben-Zeev T. Complex cognition: The psychology of human thought. New York: Oxford University Press; 2001.
[7] Gruender D. Constructivism And Learning: A Philosophical Appraisal. Jornal of Educational Technology.1996; 36(3): 21-29.
[8] Eskandari H, Fardanesh H, Sajadi S. M, Sadegh Zadeh A, Beheshty S. [Connectivism And Explanation And Critique Of Its Epistemological Basis]. Scientific Journal Management System. 2011;17(3,4): 29-50. Persian.
[9] Swenson P., Taylor, N. A. Online Teaching In The Digital Age. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc; 2012.
[10] Ayati M, Sarani H. [The effect of mobile phone teaching method on the motivation and attitude of English language students].  Journal of Technology of Education. 2011; 7(1): 3-21. Persian.      
[11] Raffaghelli J. E, Cucchiara S, Persico D. Methodological Approaches In MOOC Research: Retracing The Myth Of Proteus. British Journal of Educational Technology.2015; 46(3): 488-509.
[12] Najafi A., Tofiq M, Sarmadi, M. & Farajollahi M. Studying The Anthropology Basics And Epistemology of Distant Education System. [master’s thesis]. Tehran Center Payam-E Nour University; 2009. Persian.
[13] Ahmadi E, jadidi Mohammadabadi A. [The Relationship of The Effect of Internet Perceived Complexity on Internet Perceived Ease of Use and Internet Perceived  Usefulness]. Journal Of Research A New Approach to Educational Managemen. 2011; 2(7): 89-106. Persian.
[14] Abbasi Kasani H, Shams Mourkani GH. A research synthesis of critical success factors of e-learning: A model development. Journal of Technology of Education. 2018; 13(2): 133-146. Persian.      DOI:
[15] Hill  A. J. Social Learning In Massive Open Online Courses : An Analysis Of Pedagogical Implications And Students' Learning Experiences. Los Angeles: University of California; 2015.
[16] Rakes G. C, Dunn K. The Impact of Online Graduate Students' Motivation and Self-Regulation on Academic Procrastination. Journal of Interactive Online Learning. 2010; 9(1):78-93.
[17] Abasian M. A. Practical Principles Of Epistemology. Journal of Wisdom And Philosophy. 2007; 3(9): 25-37. Persian.
[18] Bates, T. Teaching In A Digital Age : Guidelines For Designing Teaching And Learningfor a digital age. (A. Jadidi Mohammadabadi, Trans). New York: McGraw-Hill; 2016.
[19] Bonk C. J., Lee M. M., Reeves T. C., & Reynolds T. H. Moocs And Open Education Around The World. Newyork:Routledge; 2015.
[20] Jadidi mohammadabadi A, Sarmadi M. R, Farajollahi M, Zare H. Identification and Evaluation of the Features of the Epistemology of the MOOC (Open and Online). Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences.2019; 10(1).
[21] Esposito A. Research Ethics In Emerging Forms Of Online Learning: Issues Arising From A Hypothetical Study On A MOOC. Electronic Journal of e-Learning. 2012; 10(3): 315-325.
[22] Engle W. UBC Mooc Pilot : Design And Delivery Overview. US: UBC Community and Partner Publications; 2014.
[23] Downes S. The mooc of one ,Stephen’sWeb, [Accessed 10th March 2014].
[24]Wright F, Reuters T. What Do Librarians Need To Know About Moocs? The Magazine of Digital LibraryResearch. 2013;19(3/4).
[25] Ebben M, Murphy J. Unpacking MOOC Scholarly Discourse: A Review Of Nascent MOOC Scholarship. Learning, Media And Technology. 2014;39(3): 328-345.
[26] Hannah Gore. Massive Open Online Courses (Moocs) And Their Impact On Academic Library Services: Exploring The Issues And Challenges. New Review Of Academic Librarianship. 2014;20(1): 4-28.
[27] Creswell J. Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Fourth indian edition. Delhi, India: Phi Learning Private Limited; 2012.
[28] Douglass B, Moustakas C. Heuristic inquiry. The internal search to know. Journal of Humanistic Psychology. 2016; 25 (3): 39–55.
[29] Hasson F, Keeney S, Mckenna H. Research guidelines for the delphi survey technique. Journal of Advanced Nursing. 2000;32 (4): 1008–1015. Doi:
[30] Díaz P. Usability of hypermedia educational e-books. The Magazine of Digital LibraryResearch, 9(3). Available from 2003

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image