فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: با گسترش زیرساخت­های فناوری و افزایش ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند، استفاده از فناوری‌های نوین و برنامه‌های کاربردی در بین عموم مردم و خصوصاً نسل جوان به‌سرعت رو به افزایش است. استفاده از این برنامه‌های کاربردی نه‌تنها ارتباطات اجتماعی در بستر فضای مجازی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند روند انجام تکالیف و پروژه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را از ابتدا (جستجوی منابع) تا انتها (نگارش گزارش) تسریع و تسهیل نماید. بدیهی است که استفاده از فناوری‌های نو نیازمند بهره­گیری از مهارت‌ها و راهبردهای خاص برای تعامل موفق و سودمند با محیط‌های مجازی و فناوری است. در پژوهش‌های انجام‌شده در ارتباط باسواد اطلاعاتی فهرست بلندی از مهارت‌های موردنیاز کاربران فناوری در قرن بیست و یکم جهت مدیریت چالش‌های استفاده از ابزارهای جدید فناوری ارائه می‌شود. قطعاً یکی از مهارت‌های پایه و مهم که هنگام کار با واژه‌پردازها  موردنیاز است تایپ سریع و صحیح کلمات جهت ورود داده و دریافت بازخورد مناسب از سیستم یا کاربران دیگر می‌باشد. مهارت تایپ سریع و درج صحیح کلمات در بهره‌گیری از فضای مجازی و استفاده مؤثر از بسیاری از برنامه‌های  کاربردی لازم است و عدم تسلط به نحوه‌ی ورود صحیح اطلاعات می‌تواند درروند نصب یا اجرای برنامه‌ها اختلال ایجاد کند. هدف این پژوهش بررسی نقش استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی است.
روش ها:203 دانشجوی درس زبان عمومی در این پژوهش شرکت نمودند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نحوه استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار توسط شرکت‌کنندگان به‌وسیله‌ی پرسشنامه‌ی استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار (ASUS) مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسشنامه نحوه‌ی استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار را با در نظر گرفتن پنج مؤلفه موردبررسی قرار می‌دهد: اهمیت مهارت هجی کلمات، آگاهی از نحوه کار با نرم‌افزار، ارزش آموزشی نرم‌افزار، عملکرد نرم‌افزار در تصحیح غلط‌ها و نقش نرم‌افزار در اصلاح اشتباهات دیکته‌ای و نگارشی. یادگیری زبان بر اساس فعالیت­های کلاسی و آزمون نهایی درس زبان عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتیجه ضریب همبستگی نشان داد که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین یادگیری زبان و استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار و 4 مؤلفه‌ی آن وجود دارد؛ درحالی‌که قوی‌ترین ضرایب همبستگی مربوط به مؤلفه­ی اول یعنی اهمیت مهارت هجی کردن در یادگیری زبان هنگام کار با نرم‌افزار (r=.215, p <.01) و  مؤلفه‌ی سوم یعنی ارزش آموزشی نرم‌افزار (r=.214, p <.01) است. نتیجه‌ی رگرسیون نشان داد که این دو مؤلفه تسهیل‌کننده‌ی یادگیری زبان هستند و می‌توانند به‌طور معناداری بیش از 10% از واریانس آن  را پیش‌بینی نمایند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد نگرش به استفاده از نرم‌افزار اصلاح خودکار کلمات ارتباط معناداری با یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه دارد. اهمیت مهارت هجی و آگاهی از ارزش آموزشی نرم افزار جز مؤلفه‌های تسهیل‌کننده‌ی یادگیری زبان بود، درحالی‌که سرفصل درس زبان عمومی بر یادگیری لغات، خواندن و فنون یادگیری متمرکز است. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌هایی بر نقش نرم‌افزار خودکار در کلاس‌هایی که بیشتر بر مهارت‌های شفاهی تمرکز دارند نیز صورت بگیرد. همین‌طور نقش این نرم‌افزارها را در ارسال پیامک از طریق سرویس پیام کوتاه یا میکرو وبلاگ‌ها (نظیر تویتر) در یادگیری زبان موردبررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of autocorrect software use in learning English as a foreign language

نویسندگان [English]

  • M. Rahimi
  • A. Shahryari

English Department, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:With the expansion of technology infrastructure and the increasing penetration of smartphones, the use of new technologies and applications among the general public, especially the younger generation, is increasing rapidly. The use of these applications not only increases social communication in the context of cyberspace, but also can accelerate and facilitate the process of homework and student projects from the beginning (resource search) to the end (report writing). Obviously, the use of new technologies requires the use of special skills and strategies for successful and beneficial interaction with virtual environments and technology. Research on information literacy provides a long list of skills needed by technology users in the 21st century to manage the challenges of using new technology tools. Definitely one of the basic and important skills that is needed when working with word processors is typing words quickly and correctly to enter data and receive appropriate feedback from the system or other users. The ability to type quickly and insert words correctly is essential in the use of cyberspace and the effective use of many applications, and not mastering how to enter information correctly can disrupt the process of installing or running applications. This study aimed at examining the role of autocorrect software use in learning English as a foreign language.
Methods: 203 university students of General English courses participated in the study. Their use of autocorrect software was evaluated by Autocorrect Software Use Scale (ASUS). ASUS assesses autocorrect software use with respect to five components including the importance of spelling skills in learning English with autocorrect, students’ awareness of the way autocorrect works, its educational value, its error correction function, and its value in improving English spelling and writing skills. Achievement in learning English was assessed by both formative and summative evaluations in General English course. The data were analyzed by both descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation and regression methods).
Findings: The results of correlation showed that there was a positive and significant relationship between learning English and ASUS and its four components; while the strongest correlations were related to factor 1, the importance of spelling skills in learning English (r= .215, p < .01) and factor 3, educational value of autocorrect software (r= .214, p < .01). The result of multiple regressions revealed that these factors function as the facilitator of learning English and can significantly predict more than 10% of its variance.  
Conclusion:
The present study showed that the attitude towards using automatic word correction software has a significant relationship with learning English as a foreign language. The importance of spelling skills and awareness of the educational value of software was one of the facilitating components of language learning, while the general language course focuses on vocabulary learning, reading, and learning techniques. It is suggested that research be conducted on the role of automated software in classes that focus more on oral skills. The role of these software programs in sending text messages via SMS or micro-blogs (such as Twitter) in language learning should also be examine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software
  • Autocorrect
  • Learning
  • English
  • students

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[28] Honarvar A, Jalalipour J. General English readings (10th ed). Tehran: SRTTU Press; 2016.
[29] Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics (5th ed). Boston: Pearson Education. 2007.
[30] Nejati R, Ashrafi HR. Statistics made simple. Tehran: SRTTU Press; 2017. Persian.
[37] Alqunayeer HS. The impact of teaching through Twitter on students’ vocabulary learning: A case study of Qassim University. World Journal of English. 2016; 6(2):35-43.
[41] Land Nystrom R. Autocorrect – friend or foe? Helping students become better writers in a digital world; 2017.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image