فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى ، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران ، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف در ریشه­یابی بحران­های اخیر معماری معاصر، یکی از ریشه های این بحران، عدم توجه و یادگیری از معماری سنتی در سیستم آموزشی می باشد. آموزش معماری در ایران به صورت برنامه های یکنواخت مدون گردیده ، که بر معماری سایه افکنده است. برنامه­هایی ثابت و یکسان در آموزش عالی معماری، در حوزه فعالیتی معماری توجه کمی بر معماری سنتی داشته است که با گذری در شهر و نظاره­­ی بناهای ساخته­شده در چند سال اخیر می­توان به عمق مشکل پی­برد. جهت تدوین نظامی سازمان­یافته برای آموزش معماری در مراکز آموزشی نیاز به شناخت اصول اساسی تاثیرگذار در آموزش معماری می­باشد. در پروسه­های آموزشی، ارتباط بین آموزش سنتی و جدید تعیین کننده می­باشد هدف از این ارتباط، علاوه بر انتقال اطلاعات، کسب دانش عمیق می­باشد که بیش از معنی دقیق پیام فرستاده شده ، اهمیت دارد.  به منظور تعریف ویژگی­های خاص ارتباط علمی، مفاهیم مدرن در قالب دیدگاه­های جدید در باب روش­های آموزشی باید مورد استفاده واقع گردد. این باعث ایجاد تئوری­های جدیدی از ارتباطات می­گردد که متضمن روش­های مختلف شناخت، یادگیری و انتقال اطلاعات به منظور ارتباط غیر متقابل بین آموزش مدرن و سنتی می­گردد. آموزش و یادگیری از پتانسیل های معماری سنتی به خصوص بازارهای سنتی راه­گشای طراحی فضاهای تجاری- اجتماعی نوین در فضای شهری امروزی است. خلـق فضای شهری مؤثر، کارآمـد و پویـا کـه بـا نیازهـای اجتمــاعی، فرهنگــی، زیســت محیطــی، فیزیکــی، روانشناسانِ واقتصادی مردم جامعـه هماهنـگ باشـد، همواره مورد توجه برنامه­ریزان ، طراحـان شهری، معماران و شهرسازان بوده­است.
روش ها: هدف از پژوهش حاضر، ساخت، اعتباریابی، پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع­پذیری در بازارهای سنتی (بازار تبریز) می باشد. ساخت گویه­های مربوط به­ اجتماع­پذیری ، از طریق مصاحبه باز و سپس کد­گذاری باز و محوری صورت گرفت. پس از ارزیابی روایی و پایایی با حذف گویه­های مشکل­دار، 58 گویه در اختیار شرکت­کنندگان قرار گرفت. حجم نمونه، 326 نفر می باشد که به روش نمونه­گیری­ خوشه­ای تصادفی انتخاب شدهاند. جهت ارزیابی هماهنگی درونی سوالات از روش ضریب تمییز و به منظور اعتباریابی، تحلیل­عاملی­اکتشافی به­کار گرفته شد. در نهایت برای عوامل اصلی، جدول هنجار ارایه گردید.
یافته‌ها: با در نظر گرفتن نتایج پژوهش، می­­توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده و عوامل مستخرج از تحلیل­عاملی می تواند در یادگیری از معماری سنتی به خصوص در بعد اجتماع پذیری بازار های سنتی را اندازه گیری­کند.
نتیجه‌گیری: یافته ها نشان از روایی و پایایی ابتدایی قابل قبول برای مقیاس اجتماع­پذیری می­باشد. برای برآورد اعتبار پرسشنامه از تحلیل­عاملی­اکتشافی استفاده شد که حاکی از استخراج 12 مولفه می باشد: ­فرهنگ­و اعتقاد، مراکز­تجاری­جدید، مولفه­ی فعالیتی- رفتاری،  قابلیت عملکردی، مولفه­ی فرهنگی- اجتماعی بازار، عامل­اجتماعی، تنوع­و­­جذابیت­بصری، اختلاط­اجتماعی، مولفه­ی کالبدی، ارزش­های ساختاری مکان، تاثیر محیط بر مکان،کیفیت کالبدی،دسترسی و ارتباطات . که دارای بار­عاملی کافی جهت پیشبینی ابزار اندازه­گیری اعتبارسنجی، تضمین میزان اجتماع­پذیری می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation and Standardization of the Questionnaire for Socialization in the traditional Iranian Bazaar with approaching to learn of traditional architecture

نویسندگان [English]

  • J. Mahdinezhad 1
  • B. Ssaleh Sedghpour 2
  • R. Najjari 3

1 Faculty of Architectural ,Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Faculty of Architectural, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:In tracing the recent crises of contemporary architecture, one of the roots of this crisis is the lack of attention and learning from traditional architecture in the educational system. Architecture education in Iran has been codified in the form of uniform programs, which has overshadowed architecture. Fixed and uniform programs in higher education in architecture, in the field of architectural activity, have paid little attention to traditional architecture, which can be understood by going through the city and looking at the buildings built in recent years. In order to formulate an organized system for teaching architecture in educational centers, it is necessary to know the basic effective principles in architectural education. In educational processes, the relationship between traditional and modern education is decisive. The purpose of this relationship, in addition to the transfer of information, is to gain in-depth knowledge that is more important than the exact meaning of the message sent. In order to define the specific features of scientific communication, modern concepts in the form of new perspectives on educational methods should be used. This gives rise to new theories of communication that incorporate different ways of recognizing, learning, and transmitting information in order to make non-interrelationships between modern and traditional education. Learning from the potential of traditional architecture, especially Bazaars is helping to design modern commercial-social spaces in today's urban space. To create effective and dynamic urban spaces, that are in harmony with the social, cultural, environmental, physical, psychological and economic needs of the society people has always been the interest of, architects and urban planners. The purpose of this study is to construct, validate, stabilize and standardize the scale of socialization in traditional Bazaar.
Methods: The construction of socialization -related items was conducted through an open interview selected by open and central coding, and after review, and evaluation of validity and reliability, 58 items were presented for the participants by eliminating problematic issues. The sample size is 326 which have been selected by random cluster sampling. In order to evaluate the internal coordination of the questions, differential coefficient method and to validate, the exploratory factor analysis, has been done. Finally, the normative table was presented for the main factors.
Findings: Considering the results of the research, it can be concluded that this questionnaire has a proper validity and justifiability, and the factors that can be extracted from the factor analysis can measure the learning of traditional architecture.
Conclusion: The findings indicate an acceptable initial validity and reliability for the sociability scale. To assess the validity of the questionnaire, exploratory factor analysis was used, which indicates the extraction of 12 components: Culture and belief, new business centers, activity-behavioral component, functional capability, socio-cultural component of the market, social factor, diversity and visual attractiveness, social mixing, physical component, structural values of place, environmental impact on place, physical quality, access and communication. The scale has sufficient factor load to predict the validation measurement tool, ensuring the degree of sociability.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Learning
  • Validation
  • Standardization
  • Bazaar
[2] Nadim H. Teaching art after the revolution. Jelve-Y-Honar 1994; 3:12-15. Persian.
[3] Nadim H. The Price of Truth. Sofeh.   2002;  11(33): 47- 57. Persian.
[4] Talebi J. Social Relations in Urban Spaces. Social Sciences Letter. 2004; 24(24): 180-161. Persian.
[6] Nazrian A, Zalnezhad K, Irani SH.  Urban Furniture and Issues and Challenges. Tehran: Academic Publishing Researchers. 2013. Persian.
[7] Moradi M, Bahmani A, Oskoi F. Traditional Bazaar of crystallization of Contemporary urban ideals. Journal Designer. 2010; 1: 138-131. Persian.
[8] Abbas Aadegan M. Space syntax methods in urban design, with a look to Yazd. Urban Management. 2002; 9: 64-75. Persian.
[9] Sharifi H, Najafi ZF. [Translation of Foundations of behavioral research]. Kerlinger FN (Author).  Tehran: Avaie Noor; 2017. Persian.
[15] Momeni M,  Faal  Qayyom A. Statistical analysis using SPSS. Tehran: Publishing Author; 2016. Persian.
[17] Ahmadi R, Zaree Zavaraki E, Norouzi D, Delavar A, Dortaj F. Construction and validation of the questionnaire of technology learning competencies of student-teachers.  Journal of Technology of Education. 2017; 2: 15-126. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image