فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: رشد فناوری و بهره ­مندی از این دانش، در آموزش تربیت­ بدنی در بین محققین علم ورزش در حال افزایش می­ باشد. اگرچه استفاده از شیوه­ های نوشتاری اولین گام در نفوذ فناوری در آموزش تربیت ­بدنی می ­باشد، با پیدایش رایانه و ظهور فناوری ­های جدید، نحوه آموزش رسانه­ای کاملا پیشرفت کرده و سبب ایجاد تعامل بین یادگیری و برداشتن فاصله بین آموزش شنیداری و آموزش ترکیب دیداری و شنیداری شده است. تربیت ­بدنی یکی از دروس مهم و مورد اعتنا در حوزه آموزش در جهت اجتماعی بار آوردن دانش ­آموزان و به تبع آن مسئولیت­ پذیری دانش ­آموزان است. با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی آموزشی می­تواند مشارکت دانش ­آموزان را فعالانه ­تر و درگیر در این درس کند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات ذکر شده و استفاده از تکنولوژی در یادگیری و آموزش درس تربیت بدنی در مدارس است.
روش‌ها‌: مطالعه حاضر از نوع کیفی مشاهده­ای و مطالعه موردی می­باشد که از طریق مصاحبه و مشاهده فعالیت صورت گرفت. جامعه آماری تمامی دانش ­آموزان و معلمان شهر گرگان می­باشد که به صورت تصادفی سه مدرسه از میان مدارس مورد مطالعه انتخاب شدند و از میان کلاس­های هر مدرسه 8 دانش­آموز به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند. برای مصاحبه با معلمین هم 6 نفر از میان معلمین هر مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سه روش برای جمع­آوری داده­ها برای این تحقیق استفاده شده است: (1) مصاحبه با معلم، (2) مصاحبه با شاگردان، (3) مشاهده کلاس در حین عمل. برای رسیدن به اهداف تحقیق، طبقه بندی­های خاصی انجام گرفت تا بر اساس آنها تحقیق انجام شود. این طبقه­ بندی به صورت زیر آمده است: 1- مشاهده کیفیت تربیت بدنی (سرگرمی، فعال بودن، پیشرفت). 2- مشاهده عملکرد خود و دیگران (خودکارآیی، انگیزش و پویایی گروه). در این تحقیق از دوربین­های فیلمبرداری برای ثبت عملکرد دانش ­آموزان استفاده شد تا سبب افزایش انگیزش و یادگیری تربیت بدنی در بین آنها شود. برای جمع­آوری داده ­ها در طی دو دوره مشاهده مدارس و مصاحبه تلفنی با معلم چند روز بعد از مشاهده دوم صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانش ­آموزان برای یادگیری مهارت­ های جدید در درس تربیت بدنی مانند مبارزه طلبی (5 نفر موافق) و سرگرمی (5 نفر موافق) ارزش قائل هستند و آن­را مؤلفه کلیدی برای تربیت بدنی با کیفیت قلمداد می­کنند. جالب­تر این­که دانش­ آموزان معتقد بودند که استفاده از فیلم­برداری و فیلم گرفتن از عملکرد آنها باعث افزایش موفقیت در درس شده است. همچنین دانش ­آموزان استفاده از تکنولوژی در آموزش تربیت بدنی را یکی از راه­های کسب موفقیت در تربیت بدنی­ می­دانند. در این راستا معلمین استفاده از تکنولوژی در آموزش تربیت بدنی در مدارس را بیش از بیش مفید می­دانند و معتقدند که رشد عاطفی و اجتماعی دانش ­آموزان را تحت تأثیر قرار می­ دهد. از یافته­ های تحقیق حاضر چنین به نظر می ­رسد که که دانش­ آموزان فعال بودن، در گروه بودن، سالم ماندن و سرگرمی را از مؤلفه ­های اصلی کیفیت تربیت بدنی دانسته­ اند. معلمان معتقدند که مربی مجازی راه خوبی برای انگیزه دادن به دانش­ آموزان می­باشد.
نتیجه‌گیری: تکنولوژی باید در جهت آگاهی و بهبود کیفیت تربیت ­بدنی و یادگیری باشد و استفاده توام این دو با هم سبب رشد و بهبود آموزش معلمین و یادگیری دانش ­آموزان می­شود. این تحقیق می­تواند استفاده از تکنولوژی در درس تربیت­بدنی مدارس ابتدایی را توجیه و توصیه کند، که بیشتر تمرکز در افزایش کیفیت تجربه تربیت بدنی باشد، بنابراین هدف اصلی بر روی رشد مهارت ­های حرکتی باشد. استفاده از تکنولوژی در آموزش می­ تواند به معلمان کمک کند تا همه ابعاد یادگیری (جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شناختی) در دانش ­آموزان را با استفاده از این امکان تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teachers and students view on the use of educational technology in physical education

نویسندگان [English]

  • A. Dana 1
  • S. Ghorbani 2
  • A. Fathizadan 3

1 1 Department of Physical Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran

2 Department of Physical Education, Faculty of Sport Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

3 3 Department of Physical Education, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran

چکیده [English]

education is increasing among sports researchers. Although the use of written methods is the first step in the influence of technology in physical education, with the advancement of computers and new technologies, the method of media education is fully developed and has created an interaction between learning and bridging the gap between audio education and audio-visual education. Physical education is one of the most important subject matters in the field of education to educate students to be sociable and responsible. As the use of educational technology can increase the participation of students more actively and engage them in this lesson, the aim of this study is to investigate the effects mentioned and the use of technology in the learning and teaching of physical education in schools. 
Methods: The present study is a qualitative-observational and case study that was conducted through interviews and observation of activities. The statistical population is all students and teachers of Gorgan city in Iran. Three schools were randomly selected from among the selected schools. Eight students were randomly selected from each class. Six teachers from each school were randomly selected to be interviewed. Three methods have been used to collect data for this research: 1) interview with the teacher, 2) interview with students, 3) observation of the classes during the activity. To achieve the objectives of the research, special classifications were made. These classifications are as follows: 1) Observing the quality of physical education (entertainment, activity, progress), and 2) Observing the performance of oneself and others (self-efficacy, motivation and group dynamics). In this study, video cameras were used to record the performance of students to increase motivation and learning physical education among them. Data were collected during two periods of school observation and telephone interview with the teacher a few days after the second observation.
Findings: The results showed that students value learning new skills in physical education such as combat (5 people agreed) and entertainment (5 people agreed) and consider it a key component for quality of physical education. More interestingly, the students believed that the use of videotaping for recording their performance increased the success of the lesson. Students also consider the use of technology in physical education as one of the methods for successful physical education. In this regard, teachers find the use of technology in physical education in schools more useful and believed that it affects the emotional and social developments of students. Based on the findings of the present study, it seems that students have considered activeness, being in a group, staying healthy and having fun as the main components of the quality of physical education. Teachers believe that a virtual tutor is a good way to motivate students.
Conclusion: Technology should be for the awareness and improvement of the quality of physical education and learning, and the combined use of the two will lead to the growth and improvement of teacher education and student learning. This research can justify and recommend the use of technology in elementary school physical education, which is more focused on increasing the quality of physical education, so the main goal is to develop motor skills. The use of technology in education can help teachers to enhance all aspects of learning (physical, emotional, social and cognitive) in students by using this opportunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Educational Technology
  • Education
  • Learning
  • school

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Januszewski A, Molenda M. Definition. In A Januszewski and M Molenda (Eds.), Educational technology: A definition with commentary (1st. ed.). New York, US. Lawrence Earlbaum Associates; 2008. p. 195-211.
[2] Scott Kretchmar R. Ten more reasons for quality physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 2006. 9-6: (9) 77.
[3] Roblyer M, Doering AH. Integrating educational technology into teaching. USA: Pearson; 2007.
[4] Finkenberg ME, Fortes S. Climbing the walls to write in physical education: A technology-integration project. Journal of Physical Education,  Recreation & Dance. 2003;74(8):12-3.
[5] Ericsson I. Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy. 2011;16(3):313-29.
[6] Tezcan M. The Role of Education and ICT in Economy. In Proceedings of the International Conference on Human and Economic Resources, 2006. pp 338-347. Turkey: Izmir University of Economics
[8] Dowson A, Morris KEJ. Fun and game Leeds: human kenetic; 2005.
[9] Marc P. Digital natives, digital immigrants. On the Horizon. 2001; 9(5):1-6.
[10] Gupta R. Information and Communication Technology in Physical Education; 2021. India: Friends Publications.
[11] Buis LR, Poulton TA, Holleman RG, Sen A, Resnick PJ, Goodrich DE, et al. Evaluating Active U: an Internet-mediated physical activity program. BMC Public Health. 2009;9(1):1-13.
[12] Gibbone A, Rukavina P, Silverman S. Technology integration in secondary physical education: Teachers’ attitudes and practice. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE). 2010;3(1):3.
[13] Lupton D. Data assemblages, sentient schools and digitised health and physical education (response to Gard). Sport, Education and Society. 2015;20(1):122-32.
[14] Armour K. Pedagogical cases in physical education and youth sport. UK: Routledge; 2014.
[15] Wisker G. The postgraduate research handbook: Succeed with your MA, MPhil, EdD and PhD. US: Macmillan International Higher Education; 2007.
[16] Smith MK. Participant observation and informal education. The Encyclopedia of Informal Education. 1997.
[17] Armour K, Quennerstedt M, Chambers F, Makopoulou K. What is ‘effective’CPD for contemporary physical education teachers? A Deweyan framework. Sport, Education and Society. 2017;22(7):799-811.
[18] Clayton K, Blumberg F, Auld DP. The relationship between motivation, learning strategies and choice of environment whether traditional or including an online component. British Journal of Educational Technology. 2010;41(3):349-64.
[19] Biesta G, Lawy R, Kelly N. Understanding young people's citizenship learning in everyday life: The role of contexts, relationships and dispositions. Education, Citizenship and Social Justice. 2009;4(1):5-24.
[20] Sloan S. The continuing development of primary sector physical education: Working together to raise quality of provision. European Physical Education Review. 2010;16(3):267-81.
[21] Casey A, Goodyear VA, Armour KM. Digital technologies and learning in physical education: Pedagogical cases. UK: Taylor & Francis; 2016.
[22] Spittle M, Byrne K. The influence of sport education on student motivation in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. 2009;14(3):253-66.
[23] Roby T, Dehler C, editors. What new teachers need to know about technology: A survey and recommendations for educational technologies integration in teacher preparation programs2010: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
[24] Williams A. Problematising physical education practice: Pupil experience as a focus for reflection. European Journal of Physical Education. 1996;1(1-2):19-35.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image