فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:  یکی از ویژگی­هایی که برای شخصی­سازی محیط یادگیری الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، خودکارامدی است. این ویژگی به باور افراد نسبت به توانایی­های خود برای انجام تکالیف اشاره دارد. متخصصان براین باورند که خودکارامدی تحصیلی، یکی از عوامل مهمی است که تأثیر به‌سزایی بر یادگیری مؤثر و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد. تبیین مفهوم خودکارآمدی، با فعالیت­های آلبرت بندورا آغاز شد. براساس تعریف بندورا خودکارآمدی، باورها یا قضاوت‌های فرد نسبت ­به توانایی­های خود در انجام وظایف و مسؤولیت­هاست. این مفهوم به داشتن مهارت یا توانایی مربوط نمی­شود، بلکه داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیت­های مختلف را بیان می­کند. هدف از پژوهش حاضر طراحی و پیاده‌سازی سامانة آموزشیاری هوشمندی است که مدل یادگیرندة آن شامل ویژگی‌های خودکارامدی تحصیلی و سبک یادگیری، دو ویژگی مؤثر در یادگیری است.
روش ها: خودکارامدی تحصیلی به‌صورت خودکار و با طراحی سامانة فازی براساس رفتارهای یادگیرنده و سبک یادگیری از طریق پرسش‌نامة فلدرـ  سیلورمن که شامل 44 گویه است، شناسایی شده‌اند. پس از شناسایی این ویژگی­ها، راهبردهای آموزشی متناسب با آنها ارائه و در سامانه‌ای هوشمندی به‌نام «پِرلِس» در محیطی واقعی پیاده­سازی شده و اثرگذاری آن در بهبود عملکرد یادگیرندگان و رضایت آنان از سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی شامل 23  نفر با میانگین سنی 24.56 سال بوده است.
یافته‌ها:  ارزیابی محیط شخصی‌شده  نشان می­دهد که درنظرگرفتن ویژگی­های کاربردی در مدل یادگیرنده و ارائۀ درس‌پار‌ها و توصیه‌های متناسب با این ویژگی­ها، به  پیشرفت تحصیلی 75%  از یادگیرندگان منجر شده و‌ رضایت تحصیلی آنان را به دنبال داشته است. ضمن اینکه بررسی‌ِ مدت زمان حضور یادگیرندگان در محیط شبکه قبل از استفاده از پِرلس و پس از آن تفاوت معناداری (سطح معنی‌داری=0/05) را نشان نمی‌دهد. نتایج به­دست‌آمده بیانگر آن است که سامانۀ جدید آموزشیاری، علاوه‌بر موفقیت تحصیلی یادگیرنده، افزایش تمایل یادگیرندگان را برای استفاده از سامانه به‌دنبال داشته است.
نتیجه‌گیری: هدف این پژوهش، شخصی‌سازی محیط یادگیری الکترونیکی بوده است. بدین منظور ویژگی‌های خودکارامدی تحصیلی و سبک یادگیری که  دو ویژگی مؤثر در یادگیری هستند، برای مدل کردن یادگیرندگان در محیط شبکه‌ای انتخاب شدند. سبک یادگیری از طریق پرسش‌نامه بدست آمد و تلاش شد خودکارامدی تحصیلی به‌طور غیر‌مستقیم و بااستفاده از رفتارهای یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی شناسایی شود. برای این‌کار سامانة شناسندة خودکارآمدی (سامانة اف‌سی) به کمک نظریۀ مجموعه‌های فازی طراحی شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسة نتایج خروجی سامانۀ شناسنده با پرسش‌نامة خودکارامدی تحصیلی نشان می‌دهدکه دقت سامانه برابر با  %88.2 است. این امر بیانگر آن است که رفتارهای یادگیرنده در محیط یادگیری الکترونیکی به میزان قابل قبولی می­تواند نشان­دهندۀ خودکارامدی تحصیلی وی باشد و می‌توان این رفتارها را به عنوان مبنایی برای شناسایی خودکارامدی تحصیلی وی در نظرگرفت. پیشنهاد می‌شود درپژوهش‌های آتی ویژگی‌های دیگرِ مؤثر در آموزش همچون سبک شناختی، احساس، شخصیت به‌منظور ارائة محیط شخصی‌شده برای یادگیرندگان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Personalizing e-Learning environment based on learner’s self-efficacy

نویسندگان [English]

  • F. Zarrin
  • Gh. Montazer

Information Technology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:One of the features used to personalize the e-learning environment is self-efficacy. This feature refers to people's belief in their ability to do tasks. Experts believe that academic self-efficacy is one of the important factors that has a positive effect on effective learning and academic achievement of learners. The concept Self-efficacy began with the work of Albert Bandura. According to Bandura, self-efficacy is a person's beliefs or judgments about his or her ability to perform tasks and responsibilities. This concept is not about having a skill or ability, but about believing in the ability to do work in different situations. The purpose of this article is to design an intelligent tutoring system. The learning model of the proposed system includes features of academic self-efficacy and learning style.
Methods:Academic self-efficacy has been automatically identified by designing of a fuzzy system based on learners' behavior and learning style through the questionnaire of Felder-Silverman which contains 44 question. After identification of these features, Proportional education strategies are presented and implemented in tutoring system in a real environment. The effectiveness of the proposed tutoring system is evaluated in terms of learners' operation by investigation of their satisfaction from system.
 Findings: The results show that considering functional characteristics in learning model, presenting some learning objects and proportional recommendations to the characteristics, results in 75% learners' educational progress and their educational satisfaction. Moreover, evaluation of the time passed in the e-Learning environment before and after using Perles does not show a significant difference. Results show that the designed intelligent tutoring system based on the learner model and educational strategies, has led not only to the educational success of the learners but also to increase in their enthusiasm in using the system. Considering other effective and cognitive features in learning is highly recommended in order to provide a personalized environment.
Conclusion:The purpose of this study was to personalize the e-learning environment. For this purpose, the characteristics of academic self-efficacy and learning style, which are two effective characteristics in learning, were selected to model learners in a networked environment. Learning style was obtained through a questionnaire and an attempt was made to identify academic self-efficacy indirectly by using learner behaviors in the e-learning environment. To do this, the self-efficacy identification system was designed and evaluated using fuzzy set theory. Comparison of the output results of the identifier system with the academic self-efficacy questionnaire shows that the accuracy of the system is 88.2%. This indicates that the learner's behaviors in the e-learning environment can be an acceptable indicator of his/her academic self-efficacy and these behaviors can be considered as a basis for identifying academic self-efficacy. It is suggested that in future research, other effective features in education such as cognitive style, emotion, and personality be considered in order to provide a personalized environment for learners.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: E-Learning
  • Personalization
  • intelligent tutoring systems
  • Learning model
  • Self-efficacy
[5] Hermita M, Thamrin WP. Metacognition toward academic self-efficacy among Indonesian private university scholarship students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 171: 1075-1080.
[7] Gheibi M, Arefi M, Danesh E. The Relationship between Learning Styles and Self-efficacy of Students in Academic Groups. Applied Psychology. 2012; 6(1): 53-69. Persian.
[17] Liyanage MPP, KS LG, Hirakawa M. Detecting learning styles in learning management systems using data mining. Journal of Information Processing. 2016; 24(4): 740-749.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image