فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی‌آموزشی، دانشکده روانشناسی‌وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی‌وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یادگیری سیار یکی از زیرمجموعه‌های یادگیری الکترونیک محسوب می‌شود و محورِ آن استفاده از ابزارهای قابل حمل در یادگیری است. این شیوه از یادگیری امکان یادگیری فارغ از زمان و مکان را فراهم می‌آورد. در یادگیری‌سیار دانش‌آموزان قادر به یادگیری از منابع گوناگون در سرتاسر دنیا هستند. این غنی‌سازی سبب یادگیری موثر و معنادار می‌گردد. علاوه بر آن، یادگیرندگان در این محیط می‌توانند محیط آموزشی خود را تغییر داده و از تجربه‌های آموزشی گوناگون استفاده کنند. نقش فرایندهای اجتماعی (ارتباطات) و مدیریتی (مهارت تدریس و کلاسداری) نیز در این زمینه حایز اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کاربرد الگویِ آموزش مبتنی بر محیط‌های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس دانش‌آموزان مدارس هوشمند در درس ریاضی بوده است.
روش ها: در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در قسمت تحقیق کمی از روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه­ دانش­آموزانی هستند که در شهر تهران در مدارس هوشمند مشغول به تحصیل هستند. جهت گزینش حجم نمونه مورد‌ نظر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای از میان مدارس هوشمند شهر تهران، یک مدرسه انتخاب و سرانجام 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. جهت بررسی فرضیه‌های اول و دوم تحقیق از تجزیه و تحلیل کواریانس چند‌متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که کاربرد این الگو بر تمام اَبعاد حضور اجتماعی و حضور تدریس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل (در پس‌آزمون) موثر بوده است.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر کاربرد الگوی آموزش مبتنی بر محیط‌های یادگیری سیار بر حضور‌اجتماعی و حضور‌تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی انجام گرفت و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاکی از آن است که کاربرد الگوی آموزش مبتنی بر محیط‌های یادگیری سیار بر حضور‌اجتماعی و حضور‌تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی تاثیر مثبت دارد. دانش‌آموزانی که در محیط سیستم مدیریت یادگیری سیار قرار داشتند، نمرات بالاتری از گروه  دیگر که تحت آموزش در محیط سنتی بودند، کسب نمودند. این امر بیانگر موثر بودن محیط طراحی شده برای یادگیری سیار در میزان حضور اجتماعی و تدریس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact use of education model based on mobile learning environments on Social peresence and teaching peresence for intellectual schools students in mathematical lesson

نویسندگان [English]

  • S. Mosa Ramezani 1
  • E. Zaraii Zavaraki 1
  • M.R. Nili 1
  • A. Delavar 2
  • M. Farajollahi 3

1 Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University.Tehran, Iran

2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, payame noor university. Tehran, Iran

3 Associate Professor , Faculty of Psychology and Educational Sciences ,payame noor university, Tehran.Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Mobile learning is a subset of e-learning and focuses on the use of portable learning tools. This method of learning allows learning regardless of time and place. In learning, students are able to learn from a variety of sources around the world. This enrichment leads to effective and meaningful learning. In addition, learners in this environment can change their learning environment and use a variety of learning experiences. The role of social (communication) and managerial processes (teaching and classroom skills) is also important in this regard. The purpose of this research is Impact use of education model based on mobile learning environments on Social peresence and teaching peresence for Smart schools students in mathematical lesson.
Methods: in this research goal, a mixed methods research was used. In this research we used quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. Research statistical population included all girl students studying in Tehran Smart schools. In order to select the sample size using multi-stage cluster sampling method from among smart schools in Tehran, one school was selected and finally 15 people were in the experimental group and 15 people in the control group. Multivariate analysis of covariance was used to test the first and second hypotheses of the study.
Findings: The results showed that the application of this model was effective on all dimensions of social presence and teaching presence in the experimental group compared to the control group (in the post-test).
Conclusion:. The present study was conducted to investigate the effect of the application of mobile learning model based on social presence and attendance of smart school learners in mathematics. The results of the analysis of research data indicate that the application of mobile learning model has a positive effect on social presence and the presence of smart school students teaching in mathematics. Students in the mobile learning management system scored higher than the other group trained in the traditional environment. This indicates the effectiveness of the environment designed for mobile learning in terms of social presence and teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational design patterns
  • Mobile learning
  • Mobile learning environments
  • presence
  • Smart school

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Yosefi F, KamranZadeh S. (2015). Study of Effective factors on improving the quality of learning environments in primary school. Journal of Engineering Organization report.86: 61-53.Persian.
[2] Banisi P. (2013). Training from traditional to virtual. Persian.
[3] Nozari D. Noriyan M. Elementay school curriculum. Tehran: Islamic Azad University Tehran South Branch; 2003. Persian.
[5] Safarzadeh M, Manochehri K. Learning through mobile devices. Paper presented in the 2nd  International e-municipality Conference. (April15-16). Tehran: Ministry of the Interrior. Organization of municipalities of the country; 2009. Persian.
[6] Abdollahi M. Mobile learning and its role in future e-learning. Paper presented in the 2nd e-learning Conference. Zahedan: Sistan and Balochestan; 2007. Persian.
 [7] Attaran M. Futuristic curriculum Tomorrow’s school Monthly. 2009; 5(6). Persian.
[11] Zaraii Zavaraki E, Ramezani S, Velayati E [Translation of Innovative Mobile Learning: Techniques and Technologies] Rue HK, Parsons D. (Authors). Tehran: Donyaye Eghtesad Publisher; 2018. Persian. 
[15]  Ruhlandt RR. Differences in retention, social presence, cognitive presence and teaching   presence  in  fully  online  and blended courses. [doctoral dissertation],Regent University; 2010.
[16] Zamani BBE, Nikonezhad S. Comparison of the interaction and social peresence of virtual and non  virtual learners in terms of demographic factors and academic success. Applied sociology. 2014; 55: 119-134. Persian.
[18]  Rockinson AJ. The impact of asynchronous and synchronous instruction and discussion cognitive presence, social presence, teaching presence and learning [doctoral dissertation], Regent Universit; 2009.
[19] Salloum SR. Student perception of computer-mediated communication tools in online learning: helpfulness and effects on teaching, social and cognitive presence. [doctoral Dissertation], University of North Carolina; 2010.
[21] Raeisdana F [Translation of world of learning at the school] Keys JP (Author). Tehran: Research Institute of Education; 1997. Persian.
[26] Alaulamie LA. Teaching presence, social presence and cognitive presence as predictors of students’ satisfaction in an online program at a Saudi university. [doctoral dissertation], Ohio University.and contiguity.
[1] Yosefi F, KamranZadeh S. (2015). Study of Effective factors on improving the quality of learning environments in primary school. Journal of Engineering Organization report.86: 61-53.Persian.
[2] Banisi P. (2013). Training from traditional to virtual. Persian.
[3] Nozari D. Noriyan M. Elementay school curriculum. Tehran: Islamic Azad University Tehran South Branch; 2003. Persian.
[5] Safarzadeh M, Manochehri K. Learning through mobile devices. Paper presented in the 2nd  International e-municipality Conference. (April15-16). Tehran: Ministry of the Interrior. Organization of municipalities of the country; 2009. Persian.
[6] Abdollahi M. Mobile learning and its role in future e-learning. Paper presented in the 2nd e-learning Conference. Zahedan: Sistan and Balochestan; 2007. Persian.
 [7] Attaran M. Futuristic curriculum Tomorrow’s school Monthly. 2009; 5(6). Persian.
[11] Zaraii Zavaraki E, Ramezani S, Velayati E [Translation of Innovative Mobile Learning: Techniques and Technologies] Rue HK, Parsons D. (Authors). Tehran: Donyaye Eghtesad Publisher; 2018. Persian. 
[15]  Ruhlandt RR. Differences in retention, social presence, cognitive presence and teaching   presence  in  fully  online  and blended courses. [doctoral dissertation],Regent University; 2010.
[16] Zamani BBE, Nikonezhad S. Comparison of the interaction and social peresence of virtual and non  virtual learners in terms of demographic factors and academic success. Applied sociology. 2014; 55: 119-134. Persian.
[18]  Rockinson AJ. The impact of asynchronous and synchronous instruction and discussion cognitive presence, social presence, teaching presence and learning [doctoral dissertation], Regent Universit; 2009.
[19] Salloum SR. Student perception of computer-mediated communication tools in online learning: helpfulness and effects on teaching, social and cognitive presence. [doctoral Dissertation], University of North Carolina; 2010.
[21] Raeisdana F [Translation of world of learning at the school] Keys JP (Author). Tehran: Research Institute of Education; 1997. Persian.
[26] Alaulamie LA. Teaching presence, social presence and cognitive presence as predictors of students’ satisfaction in an online program at a Saudi university. [doctoral dissertation], Ohio University.and contiguity.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image