فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: در طی سالیان گذشته با توجه به رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد تغییرات بنیادی و فزاینده­ای در آموزش عالی بوده­ایم. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی­ناپذیر و تلفیق شده محیط کار و کلاس درآمده و شیوه­های کسب و کار، برقراری ارتباط و یادگیری را تغییر داده است. هنر و علم تعلیم و تربیت با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تلفیق شده و رویکرد جدیدی در یادگیری را به نام یادگیری الکترونیکی به وجود آورده است. 
یادگیری الکترونیکی به عنوان پاردایم جدید آموزش مدرن مطرح می­گردد و بسیاری از آرمان­های آموزشی را از جمله یادگیری در مکان و زمان، یادگیری مشارکتی، خودارزیابی و خودراهبردی تحقق بخشیده است. به همین دلیل در طیف گسترده­ای از فعالیت­های آموزشی به کار برده می­شود و بسیاری از مدارس، دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در حال تدارک دیدن و آماده کردن برنامه­های آموزش الکترونیکی هستند.
هدف پژوهش حاضر،شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب­نظران می­باشد. رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه­ای اشتراوس و کوربین  استفاده شده است.
روش ها: جامعه پژوهش صاحب‌نظران حوزه آموزش، برنامه­ریزی فناوری­های نوین و درس کار و فناوری می­باشند که به صورت هدفمند تعداد 18نفر از آن­ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مقوله­بندی باز، محوری و گزینشی استفاده شد.
یافته‌ها: براساس نتایج به­دست آمده یک چارچوب اثربخشی ماتریسی از عوامل زمینه­ای، علی، بازدارنده، راهبردها و پیامدها شکل گرفت. بدین صورت که تدوین چارچوب اثربخشی برنامه­های آموزش الکترونیکی به عنوان مضمون فراگیر شامل عوامل مذکور بودند. هر یک از این دسته­ها خود دارای ابعاد گوناگونی در مضامین پایه می­باشند. بدیهی است که یافته­های این پژوهش امکان ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری در نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورده است.
نتیجه‌گیری: هدف این مطالعه شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه‌های آموزش الکترونیکی درس کاروفناوری از دیدگاه صاحب­نظران بود. براساس نظر مصاحبه­شوندگان زمانیکه این عوامل به صورت مطلوب پدیدار شوند و زمینه­های مطلوب بودن آن­ها فراهم گردد، کسب فرصت­های جدیدیادگیری، همگام شدن باتکنولوژی­های روزجهانی، صرفه­جویی دروقت،انرژی وهزینه، رشدودگرگونی جامعه کاروفناوری، رسیدن به یادگیری مادام­العمر، رسیدن به اهداف برنامه­های آموزش الکترونیکی درس کاروفناوری، صرفه­جویی درهزینه­های اضافی ومازاد، رسیدن به اهداف بالادستی، تعامل باسایرجوامع بشری، بهره­وری کاردرمحیط کسب وکار، بهبودمهارت­های کاربردی، بالابردن مهارت­های فردی فراگیران و امکان یادگیری درحین کاربیش ازپیش خواهد شد. همچنین افزایش متقاضیان ورودبه دوره، افزایش رضایت­مندی مخاطبان، افزایش سرعت یادگیری، ارتقاءدانش فناوری اطلاعات مدرسان وفراگیران اتفاق می­افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Recognizing the effectiveness criteria of E-learning programs of work and technology course from Experts’ Perception

نویسندگان [English]

  • M. Arabposhtkohi 1
  • A. Zamani Moghadam 2
  • A. Rajabzadeh Qatri 3

1 Department of Information Technology, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Over the years, due to the growth of information and communication technology, we have witnessed fundamental and increasing changes in higher education. Today, information and communication technology has become an integral part of the workplace and the classroom, and has changed business practices, communication and learning. The art and science of education has combined with the growth of information and communication technology and has created a new approach to learning called e-learning. e-learning is emerging as a new paradigm of modern education and has realized many educational ideals including learning in place and time, collaborative learning, self-assessment and self-strategy. For this reason, it is used in a wide range of educational activities, and many schools, universities and higher education institutions are preparing e-learning programs. The aim of the present study is to recognize the effectiveness criteria of e-Learning programs of Work and Technology Course from experts’ perspective.
Methods:The research method is qualitative and Strauss and Corbin’s grounded theory is used. The population of the investigation included experts from training domain, the new technologies planning domain, and work and technology course domain from whom 18 people were selected purposefully as samples. Open, axial and selective categorization techniques were used in order to analyze the data.
Findings: Based on the obtained results, a matrix effectiveness framework of grounded factors, causal factors, inhibitor factors, strategies, and outcomes was formed. In this way, as a comprehensive content, the compilation of the effectiveness framework of e-learning programs included the mentioned factors. Each of these categories has various aspects in the basic contents. It is evident that the findings of the present study have made it possible to evaluate the effectiveness of e-learning programs of Work and Technology Course in the Islamic Republic of Iran.
Conclusion: The purpose of this study was to identify the effectiveness of e-learning programs in vocational technology courses from the perspective of experts. According to the interviewees, when these factors appear in a favorable way and the grounds for their desirability are provided, gaining new learning opportunities, synchronizing with modern day technologies, saving time, energy and costs, growth and transformation of the work technology community, achieving lifelong learning, achieving the goals of e-learning curricula, saving extra and surplus costs, achieving upstream goals, interacting with other human communities, productivity in the business environment, improving applied skills, improving individuals skills and the possibility of learning on the job will be exceeded. There is also an increase in the number of applicants for the course, an increase in audience satisfaction, an increase in the speed of learning, and an improvement in the IT knowledge of teachers and learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • E-learning programs
  • Work and technology course
  • Codification
  • framework

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 


[1] Aury M. Agricultural education students’ perception of WebCT in Puerto Rico; 2005.
[3] Cerf V, Schutz C. Teaching in 2025: Education and technology transformedEvans, DL, Bond, PJ, & Mehlman, The secretary of education Washington. D.C: BP Visions, 2002.
[6] Woodill G. Where is the learning in e-learning? A critical analysis of thee-learning industry. Peterborough, Ontario, Canada: Operitel Corporation; 2004.
[10] Ghasmi M. Improving the processes of an e-learning system using the concepts of pattern evolution ability [master’s thesis]. University of KhataM, Tehran; 2016. Persian.
[11] Mehrnosh N, Samadi N. The challenges facing electronic training as a new way training. Paper presented in the 3rd Conference on Nursing & Midwifery, Tehran: University of Medical Sciences; 2008. Persian.
[19] Yasini A, Taban M. Studying the Effectiveness of Virtual Education Courses from the Viewpoints of Professors and Students (Case Study: University of Tehran). Iranian Higher Education. 2017; 7(4): 175-200. Persian.
[20] Khairandish M. Explaining the Effective Factor Model on the Effectiveness of E-Learning in Master’s Degree Courses in Tehran University of Science and Technology. Technology and Information Management. 2014; 6(4): 629-648. Persian.
[21] Zarif Sanaee N. Assessing the criteria for the quality and effectiveness of e-Learning in higher education. MEDIA,3. 2011; 24-32. Persian.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image