فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: فشار شغلی یکی از مهمترین دلایلی است که موجب کاهش بازدهی و کیفیت آموزش می شود. استرس یا فشار شغلی خود نیز می­تواند نتیجه عوامل مختلفی مانند کمبود منابع مورد نیاز، متزلزل بودن موقعیت شغلی و... باشد که متعاقباً و به تدریج موجب بروز پیامدهای منفی کوتاه یا بلند مدت همراه با شاخصه­های فیزیولوژیک خواهد شد. فرسودگی شغلی نیز یکی از پیامدهای استرس شغلی است که نخست در ایالات متحده در دهه 1970 و سپس بتدریج در بسیاری از کشورهای دیگر و شغل­های مختلف ظهور کرد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل گوناگون فرسودگی شغلی دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی و مدرسان زبان آموزشگاه­های خصوصی در ایران بود.
روش ها: برای بررسی این موضوع، از هر دو روش کمّی و کیفی برای جمع­آوری و تحلیل داده­ها استفاده شد. داده­های کمی از طریق توزیع پرسشنامه مسلش در بین 180 معلم انگلیسی از هر دو بافت مدارس و آموزشگاه­ها جمع­آوری شد. همچنین، داده­های کیفی از طریق برگزاری 10 مصاحبه انفرادی نیمه­ ساختار ­یافته با 5 دبیر از مدارس دولتی و 5 مدرس زبان از آموزشگاه­های خصوصی گردآوری شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که مدرسان زبان در آموزشگاه­ها به صورت معناداری بیشتر از دبیران در مدارس دولتی احساس فرسودگی شغلی داشتند. از سوی دیگر، نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه­ها نشان داد شرایط اقتصادی، امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی، عدم انگیزه و نبود آرامش از دلایل مهم فرسودگی شغلی مدرسان زبان انگلیسی در آموزشگاه­ها هستند. همچنین، نبود انگیزه و گوناگونی در روند آموزش تنها دلایل فرسودگی شغلی دبیران مدارس دولتی تلقی شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که عوامل محیطی مانند تقاضا و منابع شغلی در کاهش یا افزایش فرسودگی شغلی بسیار تأثیرگذار است. با توجه به عوامل مثبت مؤثر بر کاهش فرسودگی شغلی بدست آمده در مدارس دولتی، سیاست­گزاران در آموزشگاه­های زبان نیز قادر خواهند بود برنامه­های اصلاحی در راستای کاهش فرسودگی شغلی مدرسان آموزشگاه­های خصوصی طراحی و اجرا کنند. در نتیجه، این کار موجب می­شود اختلاف میان دو محیط آموزشی تا حد زیادی کاهش یافته و نیز کیفیت تدریس تا حد قابل قبولی افزایش یابد. علاوه ­بر این، نتایج نشان داد معلمانی که در تعاملات احساسی و روابط خود با دیگران در محیط کاری موفق­ترند، بیشتر می­توانند استرس و فشار کاری خود را مدیریت کنند. همچنین دست­اندرکاران در وزارت آموزش و پرورش در عین تأکید بیشتر بر عواملی که سبب کاهش احتمال ابتلا به تحلیل رفتگی شغلی می­شود، باید سعی کنند عوامل اندکی که در مدارس باعث بروز این مشکل در میان دبیران زبان انگلیسی می­شود را تا حد امکان از میان بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparison of public school and private institute EFL teachers' burnout

نویسندگان [English]

  • M. Bahrami
  • Sh. Moradkhani

Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:Job stress is one of the most important reasons that reduces the efficiency and quality of education. Job stress can also be the result of various factors such as lack of required resources, volatile job position, etc., which subsequently and gradually cause short-term or long-term negative consequences with physiological characteristics. Burnout is also a consequence of job stress, which first appeared in the United States in the 1970s and then gradually in many other countries and different occupations. This study aimed to examine factors that may influence burnout among English as a foreign language (EFL) teachers of public schools and private language institutes in Iran.
Methods: To address this objective, both quantitative and qualitative data collection and analysis procedures were applied. Quantitative data were collected from 180 teachers from both public schools and private institutes through Maslach Burnout Inventory. Also, qualitative data were gleaned through conducting individual, semi-structured interviews with 10 of the participants (5 teachers from public schools and 5 instructors from private institutes).
Findings: The results of independent samples t-test showed that private institute teachers were in a significantly worse condition in terms of burnout in comparison with their public school counterparts. On the other hand, the results of analyzing the content of the interviews revealed that economic conditions, job security, social status, lack of motivation, and lack of serenity were the main factors contributing to burnout among EFL instructors in private institutes, while lack of motivation and variety in the education process were the only factors causing burnout among teachers in public schools.
Conclusion:The results showed that environmental factors such as demand and job resources are very effective in reducing or increasing job burnout. Given the positive factors affecting the reduction of burnout in public schools, policy makers in language schools will also be able to design and implement remedial programs to reduce burnout in private school teachers. As a result, the difference between the two learning environments is greatly reduced and the quality of teaching is increased to an acceptable level. In addition, the results showed that teachers who are more successful in their emotional interactions and relationships with others in the workplace are more likely to manage their work stress. Staff at the Ministry of Education, while emphasizing the factors that reduce the risk of job burnout, should also try to address the few factors that cause this problem among English teachers in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • burnout
  • public schools
  • private language institutes
  • EFL teaching
  • EFL teachers

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[34] Grau AJ, Chacon RM. Burnout: A threatening to health teams. Association of Health Psychology. 1998;  1(2): 150-168.
[40] Farber. Introduction: A critical perspective on burnout, stress and burnout in the human profession. New York: Pergumum Press; 1985.
 

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image