فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: مربیان از ارکان اصلی فرآیندیاددهی ـ یادگیری هستند که نقش انکارناپذیری درکیفیت­زایی یا کیفیت­زدایی نظام آموزشی ایفا می‌کنند. یونسکو آموزش را کلید توسعه جوامع و مسیری می­داند که افراد را برای تحقق توانایی­ها و افزایش کنترل بر تصمیمات اثرگذار بر آن­ها توانمند می­سازد.  این در حالی است که برای آموزش و ایجاد یادگیری پایدار باید معلمان سیستم آموزشی یکسری اطلاعاتِ دانشی و مهارتی را داشته­باشند که به آن دانش حرفه­ای یا شایستگی­حرفه­ای معلم (شایستگی­های شغلی معلم) می­گویند؛ در عین حال که تربیت دانش­آموزان توانا یکی از دغدغه­های نظام آموزش و پرورش می­باشد. برای اینکه بتوانیم افراد متخصص و کار آفرین داشته باشیم باید افراد در مدارس به شیوه صحیح و علمی آموزش دیده باشند تا بتوانند نقش خود را در بازار کار و جامعه درست ایفا کنند. این امر مستلزم اصلاح شیوه­های تدریس و افزایش مهارت معلمان و مدرسان می­باشد. با در نظر داشتن اینکه افراد بی شماری تحصیل می­کنند و می­خواهند کار خوب داشته­باشند، دولت­ها و به احتمال زیاد مردم، سیستم آموزشی و مخصوصا معلمان و مدیران را مسئول مستقیم یادگیری یا عدم یادگیری آنها می­دانند. در این راستا یکی از راهبردهای یادگیری در برنامه درسی ملی بهره­مندی فزونتر از روش­های فعال، خلاق و تعالی بخش، با سازماندهی نوآورانه و خلاق فرآیند جمع­آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید، می باشد.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه­ای معلمان با تاکید بر دیدگاه سازنده­گرایی و همچنین میزان شایستگی حرفه­ای سازنده­گرایی معلمان مقطع متوسطه اول می­باشد.
روش ها: روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی بخشی پیمایشی و همچنین در بخشی دیگر همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می­باشد. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه شایستگی حرفه­ای سازنده­گرایی است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.98 بدست آمده و پرسشنامه رضایت شغلی، با آلفای کرونباخ 0.81می­باشد که روایی محتوایی هر دو پرسشنامه توسط اساتید دانشکده روانشناسی و علوم­تربیتی دانشگاه تهران تایید شده­است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی معلمان مقطع متوسطه­ اول شهرستان بهارستان به تعداد 164 معلم مرد و 177 معلم زن که در سال تحصیلی  2016-2017مشغول تدریس بوده­اند؛ می­باشد. برای نمونه­گیری از روش سرشماری استفاده­شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی )میانگین،فراوانی داده­ها( و در بخش استنباطی از میانه، آزمون t تک نمونه­ای، t مستقل وضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از آزمون tتک نمونه­ای نشان داد که معلمان به میزان ­متوسطی شایستگی حرفه­ای سازنده­گرایی را دارا می­باشند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه­ای سازنده­گرایی همبستگی 0.37 وجود دارد. همچنین میانه و t مستقل بیانگر این موضوع بود که معلمانی که رضایت شغلی بالاتری دارند در نتیجه نمره شایستگی حرفه­ای سازنده­گرایی بیشتری را دارا می­باشند.
نتیجه‌گیری: در مجموع این پژوهش نشان داد معلمان شایستگی حرفه­ای و در واقع نگرش سازنده­گرا را در حد متوسطی دارند و این شایستگی با رضایت شغلی معلمان رابطه دارد. لذا  به مسئولان امر پیشنهاد می­شود دوره­های متناسب ضمن خدمت برای آشنایی بیشتر معلمان با رویکرد سازنده­گرایی برگزار گردد. همچنین از آنجایی که رضایت شغلی با شایستگی حرفه­ای سازنده­گرا ارتباط دارد. برای اجرایی­تر شدن این رویکرد موفق سعی در فراهم آوردن شرایط رضایت شغلی معلمان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

competency of teachers and job satisfactory with an emphasis on constructivism

نویسندگان [English]

  • Z. Abolhasani
  • M. Javadipour

Department of Educational Methods and Planning, College of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Background and Objective:Instructors are one of the main pillars of teaching-learning process that play an undeniable role in improving the quality or disqualifying the educational system. UNESCO sees education as the key to the development of societies and a path that empowers individuals to realize competencies and increase control over the decisions that affect them. However, in order to teach and create sustainable learning, teachers in the education system must have a set of knowledge and skills that are called professional knowledge or professional competencies of the teacher (teacher competencies); at the same time, training capable students is one of the concerns of the education system. In order to have professional and entrepreneurial people, they must be properly and scientifically trained in schools so that they can play their role in the labor market and society properly. This requires improving teaching methods and increasing the skills of teachers. Given that countless people are studying and wanting to do a good job, governments and most likely the people hold the education system, especially teachers and administrators, directly responsible for their learning or non-learning. In this regard, one of the learning strategies in the national curriculum is to benefit more from active, creative and uplifting methods, by innovative and creative organization of the process of collecting and cumulating facts, to provide the basis for science and knowledge.
The purpose of this article is study about the relationship between middle school teacher’s job satisfactory and their competency; also measuring the level and amount of this professional competency based on constructivism approach.
Methods:The study type is applied research and descriptive (mean and frequency) and in inferential statistics part, mean, independent t-test, single t-test, and Pearson correlation coefficient methods has been used. The competency for constructivism test was used by means of questionnaire. Reliability of the constructivism professional competency questionnaire based on Cronbach's alpha was 0.98 and for questionnaire of job satisfactory based on Cronbach's alpha was 0.81. Middle school teachers (164 male and 177 female teaching during 2016-2017) in Baharestan area were the participants. For sampling, Census method has been used.
Findings: Results of independent t-test showed that teachers have an average amount of constructivism professional competency. Based on Pearson correlation coefficient between job satisfactory and constructivism professional competency is 0.37.  In whole, results showed that teachers who have higher job satisfactory will have a higher amount of constructivism professional competency.
Conclusion: Overall, this study showed that teachers have a moderate level of professional competence and in fact a constructive attitude, and this competence is related to teachers' job satisfaction. Therefore, it is suggested to the authorities that appropriate in-service courses be held to familiarize teachers more with the constructivist approach. Also, since job satisfaction is related to the competence of constructive professionals, to make this approach more effective they have to try to provide conditions for job satisfaction of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job satisfactory
  • professional competency
  • Constructivism
  • teacher
  • Learning

COPYRIGHTS 
©2019 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Ghorbankhani M, Salehi K. Representation the characteristics of the successful Professors in the virtual education in Iran’s higher education system from the viewpoint of students and professors, a phenomenological study. Journal of Technology of Education. 2017; 4(11): 327-347. Persian.
[3] Galili M, Nikfajam H. Studying the current status of teachers ‘competences and competencies from students’ point of view and comparing them with the desired situation from the viewpoint of scholars in fourth year high school physics. Research in Curriculum Planning. 2013; 40: 129-138. Persian..
[4] High Council of Education of Iran. National Curriculum of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Shahrivar; 2012. Persian.
[5] Vahedi V, Ebrahimi M. The Effectiveness of critical thinking skill training on Iranian EFL learners’ reading comprehension and reading strategy use, Journal of Technology of Education. 2017; 3(11): 259-268. Persian.
[6] Karimi A. Characteristics of schools with a strong and weak performance in the international study of reading literacy in Pearl 2006. Journal of Education. 2013; 29 (2): 28-11. Persian.
[7] Nasiri Pour S. Evaluation of cognitive function and attitude of fourth grade elementary students in mathematics [master’s thesis]. Semnan: Semnan university; 2014. Persian.
[8] Aghazadeh M. A Guide to New Teaching Methods. Tehran: Agah; 2004. Persian.
[9] Tazhibi M, ZArdoui Gol Anbari SH. Job Satisfaction in Employees of the Medical Records Department of Kermanshah Province Medical Education Centers. Health Information Management. 2010; 9,657-649. Persian.
[10] Zare Shah Abadi A, Torkan RA, Heydari M. Investigating the relationship between job satisfaction and social happiness in high school principals in Jiroft. Journal of Applied Sociology. 2012; 4: 165-188. Persian.
[17] Davodi H, Bahari F, Mirzajani M. The Relationship between Organizational Culture and Job Motivation with Job Satisfaction of Teachers. Job and Organizational Counseling. 2012; 13: 139-127. Persian.
[18] Danesh Pajoh Z. Evaluation of professional skills of teachers of science and mathematics in the guidance period and providing methods for its qualitative induction. Educational Innovations. 2003; 6: 93-69. Persian.
[19] Kohestani Nejad Tari A, Abazari Z, Mirhoseini Z. Teachers’ technology literacy in Iran’s national curriculum on education and training in work and technology. Journal of Technology of Education. 2017; 3(12): 237-248. Persian.
[20] Surasak P. Teacher competency development in the 21st Century. Paper presented in Seminar and Educational Staff, under the Office ofPrae Primary Educational Service Area 1-2. Teacher development program by developing the mentor system. Prae: Nakon Prae Tower Hotel; 2013.
[21] Poonsook U. Causal analysis and effect on teachers’ competency development in Southern Region based on professional standard in process of knowledge management development. Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Taksin University; 2013.
[23] Hejazi E, Shahabi R [Translation of The Approaches to Learning Theory and Practice] Jordan A, Karyal O, Stack A. (Authors). Tehran: University of Tehran; 2012. Persian.
[24] Niknami M, Karimi F. The professional qualifications of public education teachers and the presentation of a proper perceptual framework. Knowledge and Research in Educational Curriculum. 2009; 22-23: 1-23. Persian.
[26] Lee SS, Fraser BJ. High School Science Classroom Learning Environments in Korea; 2001.
[27] Izadi S, Salehi Omran E, Mansouri Bekaki S. Examination of professional competencies of high school male teachers in the branch of human sciences based on constructional approach (Case study: Mazandaran province). Education and Learning Studies. 2012; 4(1): 28-1. Persian.
[32] Mikaili Mani F, Ashouri M, Hasani M. Socio-cognitive Pattern of Job Satisfaction of High School Teachers in Urmia. Educational Innovations. 2012; 44: 30-7. Persian.
[33] Kazemi Varmkhasti FS. Study of the use of professors of Isfahan University from the main authors of two educational design approaches (behaviorism and constructivism) in the process of teaching and learning [master’s thesis]. Tehran: Allameh Tabataba’i University; 2009. Persian.
[37] Hoy AW. Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. Paper presented in the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA; 2000.
[39] Mostafa T, Pál J. Science Teachers’ Satisfaction: Evidence from the PISA 2015 Teacher Survey. OECD Education Working Papers, No. 168. OECD Publishing; 2018.
[42] Shabani H. Educational skills: Methods and teaching techniques. Tehran: Samt; 2000. Persian.
[43] Nasiri Fard E, Alahyari MS, Daghighi Masouleh Z. Analysis of entrepreneurship morale of managers of rural cooperatives in Gilan province. Cooperative and Agriculture. 2014; 12: 133-155. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image