فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان‌شناسی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، تبریز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: عصرحاضر را عصر اطلاعات می نامند، چرا که شتاب تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر حاضر خیلی زیاد و چشمگیر است. هر روز تکنولوژی‌های جدیدی تولید شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. بخش عظیمی از دانش و علومی که در مدارس و دانشگاه‌ها آموخته می‌شود پس از مدتی به علت تغییرات اجتماعی و تکنولوژی نیاز به بازنگری پیدا می‌کنند. به علاوه موقعیت‌های شخصی و حرفه ای به طور فزاینده ای بستگی به یادگیری مستمر دارد در دهه های اخیر با توجه به تغییرات شگرف و گستردگی علوم، ضرورت ارتقاء و به روز رسانی دانش و مهارت‌های انسان، ارتقاء مهارت ‌ای یادگیری مادام العمر به عنوان یکی از اهداف اولیه نظام آموزشی می‌باشد. با ظهور فناوری اطلاعات و پیشرفت روزافزون نظام آموزشی فعالیت های خود را به سمت استفاده از آموزش الکترونیکی سوق داده است. اقبال عمومی به سوی این نوع آموزش تا جایی است که برخی مزایای آموزش سنتی و تعامل بین معلم و دانش آموز را نادیده گرفته و آموزش الکترونیکی را تنها راه آموزش برای یادگیری پایدار در صدر آموزش رسمی قلمداد کردند. بنابراین از نظر آموزشی، فضای جدیدی بر دنیا حاکم شده است. حجم زیاد اطلاعات و تحول آن در زمان اندک که در نظام آموزش و پرورش باید به آن پرداخته بشود؛ ولی به دلیل محدودیت‌هایی از جمله کمبود زمان، نبود انگیزه یادگیری، به روز نمودن اطلاعات با فضای جدید نظام آموزشی سازگار نیست. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ کلاس معکوس ﺑﺮ مهارت خودراهبری در یادگیری داﻧﺶآﻣﻮزان دختر پایه دهم شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 96-1395 در درس زبان انگلیسی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روش‌ها: روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در پژوهش 30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ به دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش خودراهبردی در یادگیری دانش‌آموزان (SDL) با پایایی 82/0 برای کل آزمون و با روایی صوری و محتوایی تایید شده از سوی متخصصان، استفاده شد. داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحت نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته ها ی حاصل از تحلیل کواریانس نشان دادند که کلاس معکوس توانسته است با کمک متغییر کووریت (پیش آزمون) اثر معنی داری بر متغییر خودراهبری (به جز مولفه‌ی خود مدیریتی) در یادگیری اثر بگذارد (p <0.05). همچنین میانگین نمرات دانش‌آموزان درپیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشتند؛ که میانگین نمرات خود راهبری یادگیری دانش‌آموزان آموزش دیده از طریق کلاس معکوس بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش علی‌رغم محدودیت‌های روش شناختی، مانند عدم انتخاب تصادفی آزمودنی‌ها و محدود بودن تعداد جلسات مداخلات آموزشی، می تواند تلویحات علمی و کاربردی برای نظام آموزشی داشته باشد. پیشنهاد مشخص این پژوهش، بکارگیری و استفاده از این روش در تدوین برنامه‌ی درسی و کتب درسی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کلاس‌های معکوس برای معلمان جدید و نا آشنا به این روش و همچنین بکارگیری این روش توسط معلمان برای درگیری تحصیلی دانش‌آموزان، ایجاد و تقویت مهارت‌های ضروری تحصیلی در این عصر انفجار اطلاعات، پیشنهاد می شود. مطالعات اثرات بلند مدت کلاس معکوس، اجرای پژوهش‌های همانند در دروس و پایه‌های مختلف و همچنین مطالعه‌ی آن بر روی نمونه‌های بیشتر در سایر مناطق آموزشی، از جمله پیشنهادها برای محققان آینده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of flipped classroom on self-directed learning in English language classescourse

نویسندگان [English]

  • M. Piri
  • H. Sahebyar
  • A. Sadollahi

Faculty Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The present age is called the information age, because the acceleration of the evolution of science and technology in the present age is very high and significant. Every day new technologies are produced and made available to the audience. Much of the knowledge and science taught in schools and universities needs to be revisited over time due to social and technological changes. In addition, personal and professional situations increasingly depend on continuous learning. In recent decades, due to dramatic changes and the breadth of science, the need to upgrade and update human knowledge and skills, upgrading lifelong learning skills has become one of the primary goals of the education system. With the advent of information technology and the increasing development of the educational system, it has shifted its activities to the use of e-learning. The general popularity of this type of education is such that some have overlooked the benefits of traditional education and the interaction between teacher and student, and considering e-learning as the only way of education for sustainable learning at the forefront of formal education.
Therefore, in terms of education, a new atmosphere has ruled the world. The large amount of information and its evolution in a short time that must be addressed in the education system; but due to limitations such as lack of time, lack of motivation to learn, update information is not compatible with the new atmosphere of the education system.  This research has been conducted in an attempt to examine the effect of Flipped classroom on self-directed learning in English language classes.
Method and Materials: The participants were female 10th grade students of Kaleybar in academic year 2016-2017. The research is a quasi-experimental one and is performed using the pre-test, post-test method with a control group. Participants in the study were 30 students selected by convenience sampling and randomly divided into two experimental and control groups. For data collection, the self-directed learning questionnaire was used with a reliability of.82 for the whole test and with face and content validity approved by the experts.
Findings: Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS software. The results of ANCOVA showed that Flipped Classroom influenced the self-directed variable (with the exception of self-management) in learning with the help of covariate (pre-test) (p <.05). Also, the mean scores of students at the pre and post-test in the experimental group were significantly different. The mean scores of self-directed learning for students trained through Flipped Classroom were higher.
Conclusion: Findings of this study, despite methodological limitations, such as non-random selection of subjects and limited number of sessions of educational interventions, can have scientific and practical implications for the educational system. The specific proposal of this research is to this method in compiling curricula and textbooks, as well as holding in-service training courses for inverted classes for new teachers unfamiliar with this method, as well as using this method by teachers for students' academic engagement. Strengthening the necessary academic skills in this age of information explosion is suggested. Studies on the long-term effects of the flipped class, conducting the same research in different courses and grades, as well as studying it on more examples in other educational areas, are among the suggestions for future researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped classroom
  • self-directed learning
  • Learning
  • English language course
  • Second course high school
[1] Mir Darikivand F, Haji Hussein Nazhad G, Ali Asgari M,  Adib Manesh A. The effect of active teaching method academic prefomance in science: The case of 3rd grade junior high school students in Andimeshk. Reaearch in Curriculum Planning, 12(20). 2016; 133-144. Persian.
[2] Heydari T, Kariman N, Heydari Z, Amir Frahani L. Comparison of lecture method with lecture and feedback in traditional way on learning and teaching quality. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2009; 12(4): 34-43 Persian.
[3] Ataran FW, Farahmand Khangah M [Translation Flip your classroom: Reach every student in every class every day] Jonathan B, Aaron S (Authors). Tehran: Meraat; 2016. Persian.
[7] Nadi M, Gardanshekan M, Golparvar M. The effect of critical thinking, problem solving and metacognition on self-learner learning in students. Quarterly Journal of Planning Curriculum. 2011; 8(2): 53-61. Persian.
[11] Noruzi D, Ahmadzadeh A, Agaberati N. The effect of multi-media teaching on learning and retention of mathematics in autism male learners. The Psychology of Exceptional People Quarterly. 2011; 1(4): 24-51. Persian.
[13] Sarani H, Aayati M. The impact of mobile phone using (SMS) on learning English vocabulary and the students’ attitude. Research in Curriculum Planning. 2014; 11(13): 48-60. Persian.
[14] The first English conference in Hamadan, Editorials the Resalat Newspaper, No. 5954; 2006.
[15] Kavyani E, Mostafai Seyyed MR, Khakreh F. The study of the effect of flipped classroom approach on academic achievement, academic self-regulation, group interaction and  educationalmotivationof students. Research in Education. 2015; 1(5): 52-69. Persian.
[16] Esmaeilifar MS, Tabatabaee Yazdi M, Azari Kiyomars N. The effect of flipped classroom approach and school seeling of elementary students. Paper presented at the National Conference on Arts Studies and Humanities Research, Tehran; 2015. Persian.
[19] KyaHosseini Z, Dousti W. Comparison of the effect offlipped class method and the common method of teaching basic students in elementary in mathematics. Paper presented at the Fourth International Conference on Psychology and Behavioral Sciences, Tehran, Iran; 2015. Persian.
[20] MobSar maleki S, Rastegarpour H, Kyan K. How the effect of the flipped learning method on learning the work and technology lessons. Paper presented at the National Conference on Psychology of Social Sciences and Education, Mazandaran, the Scientific Research Institute of Koma Alam Avaran Danesh; 2015. Persian.
[21] Nadi MA, Sajjadyan I. Validity validation scale for self-directed learning in learning for medical and dental students, Iranian Journal of Medical Education. 2011; 11(2): 467-478. Persian.
[23] Sultan Arabshahi SK, Na'imi L. Examine the status of self-directed learning skills of medical students. Razi Journal of Medical Sciences. 2012; 20(113): 10-19. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image