فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

افزایش نگرانی در مورد مسائل مختلف زیست‌محیطی و پاسخگویی به نیاز جوامع جهانی، برنامه‌هایی را در دانش و یکپارچه‌سازی آموزشی و پژوهشی ایجاد کرد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام‌های آموزشی یک برنامه و جریان آموزشی فعال است، که نقش تأثیر آموزش نوین را برای حضور مؤثر در هزارة سوم ترسیم می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامة آموزش محیط‌زیست است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع تحقیقات مبتنی بر پیش‌بینی است. جامعة آماری متشکل از دانش آموزان شهر تهران در سال تحصیلی 1394 هستند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای تصادفی از بین مدارس منطقه 12 دانش‌آموزان پایة نهم به‌صورت تصادفی به تعداد 350 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامة تدوین‌شده توسط چئون و همکارانش، به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از نظرات صاحب‌نظران و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای آماری SPSS وLISREL8.8  انجام گرفت. یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر یازده متغیر پژوهش نشان داد بین کلیه متغیرها به‌استثنای روابط بین متغیر سهولت درک شده با نگرش و استقلال یادگیری با کنترل رفتارهای درک شده، رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of factors affecting the implementation of mobile learning in environmental education programs using the theory of planned behavior model

نویسندگان [English]

  • S.M. Shobeiri
  • S.Z. Shamsi Papkiade

Departmrnt of Environmental Education, Payame-e Noor University. Tehran. Iran

چکیده [English]

Increased concern about environmental issues and the need to respond to the international community and the integration of education and research programs on knowledge created. The use of ICT in education and training systems and the training program is active. The role of modern education for effective participation in the third millennium draws. This study aimed to assess factors affecting the implementation of mobile learning in environmental education programs. The research method was descriptive-analytic research is based on forecast. The population of students in Tehran during the 1394 school year. The stratified cluster random sampling was stratified, and ninth grade students from 12 area schools were selected randomly to 350 people. To collect data, a questionnaire was developed by Cheon and his colleagues. To determine the validity of the opinions of experts and Cronbach's alpha reliability coefficient was used. Data analysis was performed with SPSS and LISREL8.8. Path analysis results showed that all variables except the variable ease of understanding with attitude and independence of learning there is a significant relationship perceived behavior control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile learning
  • Theory of Planned Behavior
  • Environmental Education
[1] Gholipour, R., The impact of information technology on organizational structure and the structure of the labor force, Journal of Organizational Culture Management, Vol 2, No 7, pp 127-152, (2004).
[2]   Asadpour K., Mobile applications need to teach learners, Journal Electronic (Science Communication).; 1-5, )2008(. [citd 2014 Jun 26]. available from: http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol9/no4/asadpoor.pdf. [In Persian]
[3] Kadirire J., Instant Messaging for Creating Interactive and Collaborative m-Learning Environments. International Review of Research in Open & Distance Learning; 8(2).[cited 2012 Nov 8], (2007). Available from: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/344/874
[4] Elias, Tanya. Universal International Review of Research in open and distance elearning, VOL/12.2, (2011).
[5] Korucu, A. T. Alkan, A., Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia Social and Behavioral Sciences 15, pp.1925–1930, (2011),  Available online at www.sciencedirect.com
[6] Koole, Marguerite;  McQuilkin, Janice.L and Ally, Mohamed, Mobile Learning in Distance Education: Utility or Futility?,Journal of distance education, Vol. 24, pp.82- 59 ,  (2010). 2005/10/04/1404.mlearning.academic.initiatives/
[7] Parsad, B. & Jones, J., Internet access in U.S. public schools and classrooms: 1994-2003 (NCES 2005-2015). Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, (2005).
[8] Ruchter, M. Klar, B. Geiger, W., Comparing the effects of mobile computers and traditional approaches in environmental education, Computers & Education,  Vol. 54, pp.1054–1067, (2010).
[9] Dickinger, A., Heinzmann, P. Murphy, J. Mobile Environmental Application. In: Proc. Of 38 th Hawaii Int. Conf. on System Sciences, Maui, Hawaii, Washington: IEEE, (2005).
[10] Jelitto, M., Einsatzmoglichketen digitaler Medien in der Umweltdung- Ein Uber- blick, DGU Nachrichten 21, Mai, pp. 16-20, (2000).
[11] Neuerburg, H. J. Wilken, T., Umweltkommunikation im Sport. In:Schriftenreihe Sport und Umwelt, Frankfurt: Deutscher Sportbund, (2002).
[12] Spicer, J. I., & Stratford, J., Student perceptions of a virtual field trip to replace a real field trip, Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 17, No. 4, pp. 345–354, (2001).
[13] Rogers, Y., Connelly, K., Hazlewood, W., & Tedesco, L., Enhancing learning: A study of how mobile devices can facilitate sensemaking. Personal and Ubiquitous Computing, pp. 1–14, (2009).
[14] Abe, M., Yoshimura, T., Yasukawa, N., Koba, K., Moriya, K., & Sakai, T., Development and evaluation of a support system for forest education, Journal of Forest Research, Vol. 10, pp. 43–50, (2005).
[15] Taylor, S., Todd, P., "Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models", Information Systems Research, Vol. 6, No. 2, pp.144-176, (1995).
[16] Kholoud, A., Charles, D., Eleftherios, A., Chanaka, J., Website design quality and usage behavior: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Journal of Business Research, Vol. 5, pp. 1-9, (2014).
[17] Liew, B. T., Kang, M., Yoo, E & ,.You, J., Investigating the determinants of mobile learning acceptance in Korea .Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (1424- 1430).Victoria: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), (2013).
[18] Cheng, Y., Towards an understanding of the factors affecting m-learning acceptance: Roles of technological characteristics and compatibility, Asia Pacific Management Review, pp. 1-11, (2015).
[19] Wang, Q., Zhu, Z., Chen, L. & Yan, H. (2009). E-Learning in China, Campus-Wide Information systems, Vol. 26, pp. 47- 61, (2015).
[20] Wei-Han Tan, G., Ooi, K.-B., Sim, J.-J &  Phusavat, K, Determinants of mobile learning adoption: An empirical analysis .The Journal of Computer Information Systems , pp. 82-91, (2012).
[21] Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M,. Song, J., An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior, Computers&Education , pp. 1054-1064, .(2012).
[22] Manian, A. Sohrabi, B. Mortazavi, A., Factors Affecting the Adoption of mobile learning (case study: students of management, and Tehran University of Mashhad), Journal of executive management, Vol. 6, No. 12, pp. 131-154, (2014).
[23] Shobeiri, S. M. Sohrabi, A., Theory and applications of environmental education, Tehran: Publishers Payam Noor university, (2009). [In Persian[
[24] Huang, J.-H., Lin, Y.-R &, Chuang, S.-T., Elucidating user behavior of mobile learning A perspective of the extended technology acceptance model, The electronic library, pp. 585-598, (2007).
[25] Mathieson, K., Predicting User Intentions: Comparing The Technology Acceptance Model With The Theory of Planne Behavior, Information Systems Research, Vol. 2, No.3, pp. 173-191, (1991).
[26] Meyers, R., A Heuristic for Environmental Values and Ethics , and a Psychometric Instrument to measure Adult Environmental Ethics and Willingness to Protect the Environment, Ph.D. Thesis, Department of Natural Resources, Ohio State University, (2002).
[27] Kals, E. Schumacher, D. Montada, L. (1999). Emotional Affinity toward Nature as a Motivational Basis to Protect Nature, Environment and Behavior, 31(2), pp: 178- 202.
[28] Moon, J.-W& ,.Kim, Y.-G .(2001) .Extending the TAM for a World -Wide-Web context .Information & Management , 217-230.
[29] Tan, G. (2012). Determinants of mobile learning adoption: An empirical analysis. Journal of Computer Information System, 25(3).
[30] Yang ,Shih-hsien(2012). Exploring College Students’ Attitudes and Self-Efficacy of Mobile Learning. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4) .
[31] Chatzoglou, P. D., Sarigiannidis, L., Vraimaki, E., Diamantidis, A., (2009). Investigating Greek employees’ intention to use web-based training, Computers & Education 53 (2009) 877–889
[32] Ajjan, H., Hartshorn, R. (2008). Investigating Faculty Dicisions to Adopt Web 2.0 Technologies Theory and Emperical Tests, Internet and Higher Education, 11, 71-80.
[33] Ramin Mehr, H., Charstad, P., (2013). Quantitative research methods using structural equation modeling (LISREL software), Tehran: Publishers Terme. [In Persian[
[34] Subramanian GH. (1994). A Replication of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use Measurement.Decision Sciences; 25(5-6): 863-74.
[35] Ghorbanizade, V. Nangir, S.T. Rodsaz, H. (2013). Meta-analysis of the factors influencing the adoption of information technology in Iran, Management research in Iran, Vol. 17, No. 2, pp 177-196. [In Persian[
[36] Haghparast, R. Hedayatinia, S. Khosravipour, B. Ghanian, M. (2014). Structural Equation Modeling of Factors Affecting Adoption of ICT by Graduate and Post Graduate Students of Ramin Agriculture and Natural Resources University, Journal of Agricultural Education Administration Research, No. 29, pp 49-62. [In Persian[
[37] Farzinyazdi, M., Baradar, R. Ghaebi, A., (2014). The Study of Applicability of Technology Acceptance Model for RFID Technology Adoption at Academic Libraries (Case Study: City of Yazd), Iranian Journal of Medical Education, Vol. 47, Vo. 2, pp 171-189. [In Persian[
[38] Nassuora, A. B., Students Acceptance of Mobile Learning for Higher Education in Saudi Arabia, International, Journal of Learning Management Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 1-9, (2013).
[39] Liu, Y., Han, S &,.Li, H., Understanding the factors driving m-learning adoption: a literature review .Campus-Wide Information System , pp. 210-226, (2010).
[40] Moon, J.-W& ,.Kim, Y.-G., Extending the TAM for a World -Wide-Web context .Information&Management , pp. 217-230, (2001).
[41] Jia Qi, C., Theng, C. C., Yeoh Chooi Yee, S., Sxe Yin, T& ,.Suen Chee, Y., Determinants affecting acceptance level of mobile learning among public university students, Universiti tunku abdul rahman, (2012).
[42] Ahmadidehghotbaldini, M., Structural relationships between structures Davis' Technology Acceptance Model, Journal of New Thoughts on Education, Vol. 5, No. 2, pp. 129-142, (2010). [In Persian[
 [43] Fahami, Z. Zare, H., Factors affecting the adoption of new technologies in distance education using the Technology Acceptance Model (Case Study: Isfahan PNU), Vol. 4, No. 1, pp 67-80, (2013). [In Persian[
[44] Khorasani, A., Abdolmaleki, J., Zahedi, H., Factors Affecting E-Learning Acceptance among Students of Tehran University of Medical Sciences Based on Technology Acceptance Model (TAM), Iranian Journal of Medical Education, Vol. 11, No. 6, pp 664-673, (2011).  [In Persian[
[45] Alirezai, A., Jabarzade, Y., Hajiakhondi, A., Rahmani, H., Teleworking Technology Adoption in Organizations: Explaining the Role of Social Influence, Motivation and Facilitating Conditions, Journal of Information Technology Management, Vol. 5, No. 3, pp 105-122, (2013). [In Persian[
[46] Sadeghitabar, P., Shobeiri, S. M., Zakeri, Z., Evaluation of the factors affecting implantation of mobile learning at continuing medical education program, using the theory reasoned action, MEDIA, Vol. 6, No. 2, pp. 11-19, (2015).  [In Persian[

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image