فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.

3 گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.

چکیده

دروس طراحی معماری به‌عنوان مهم‌ترین دروس رشتة مهندسی معماری در مقطع کارشناسی حائز اهمیت بوده و به‌نوعی آیندة حرفه­ای معماران به‌واسطة این دروس رقم می­خورد. در این مقاله مقایسه، تأثیر و میزان نزدیکی دروس طراحی معماری 2 و 4 در فعالیت­های حرفه­ای مهندسان معماری و بررسی مباحثی مانند اجرا، عملکرد، کارفرما، ایده پردازی و... در آموزش و فعالیت­های حرفه­ای معماران مدنظر می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است. همچنین به جهت ارزیابی اطلاعات از روش کمّی و از تکنیک پیمایش(مشاهده و پرسشنامه) استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داده است که نزدیکی و ارتباط موضوعات طراحی معماری 2 باکارحرفه‌ای، نسبت به موضوع درس طراحی معماری 4 بیشتر است و عناوین مورد تدریس در طراحی معماری 4 با آنچه دانش‌آموختگان در فعالیت حرفه‌ای خود تجربه می‌کنند فاصلة زیادی دارد. همچنین توجه به مسائل اجرایی، عملکرد و ایده­پردازی مؤثرترین موارد در کار حرفه‌ای به‌حساب می‌آیند که به این موضوع در دانشگاه‌ها کمتر توجه می‌شود. از طرفی ارتقای کیفی دروس ساختمان و معماری در دانشگاه‌ها، جهت تقویت معماران حرفه‌ای ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of architectural design knowledge in vocational rehabilitation of architectural engineers

نویسندگان [English]

  • M. Kameli 1
  • H.R. Azemati 2
  • F. Ramazi 3

1 Young Researcher and Elite Club, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU) Tehran, Iran

3 Architecture Department of Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran.

چکیده [English]

Undoubtedly Planners any organization and especially the elite university courses and inform policy, goals and methods are chosen. It is because of this application is any application within the specified period. The purpose of this paper is to compare the effectiveness and near the architectural design courses 2 and 4 in the activities of professional architects and important factors affecting the activity and be professional architects. An applied research and analytical method is described. Quantitative methods and techniques as well as to evaluate the information from the survey (see the questionnaire) is used. The results show that proximity and relationship issues with professional design 2, 4 more than the architectural design 2 and 4 with an architectural design that graduates in their professional work experience is a huge gap. Also, due to administrative issues, performance issues in a professional and effective idea are considered to be less attention to this subject in universities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural design
  • Education
  • Arak
  • Engineer

 

 Mohammadi,S & Iran Manesh.S.M & Bemanian,M.R. "The Role of Assessment in architectural education", (2009), Journal of Engineering Education in Iran, Issue 41, p. 114. [1]

Eslami,G & Qodsi, M. , "The Islamic approach to design structured training system architecture model", (2013), Journal of The Art Alchemy, No. 7, p. 83. [2]
Shafii.M & Yazdanian.V,"Development of conceptual links between industry and academia: a pragmatic approach to institution-oriented approach", (2008), the magazine industry and academia, No. 1, p. 41. [3]
Mahdavi Pour.H. & Jafari. Atefe ,"the Indigenous knowledge and Technology in Architectural Education", (2012), Journal of housing and rural environment, No. 137, p. 26. [4]
Behrouzi, N, "the need to foster creativity in Higher Education", (2006), Journal of Engineering Education, Issue 29, p. 81. [5]
Baghai,P & Lotfi,R, Mohseni,A & Taghvai,A.A , "Evaluation of the course final design be taught in architectural engineering graduate and professional activities", (2009), Journal of Engineering Education in Iran, Issue 42, Page 28. [6]
Haghir,S & Shohai,Y , "Rethinking the course Introduction to Contemporary Architecture (undergraduate Architecture in the Universities of Iran)", (2012), Journal of fine arts, architecture and urbanism, Issue 3. [7]
Mahmoudi, A.S "design thinking (introduction of interactive thinking in architecture education)", (2004), Journal of fine arts, No. 20. [8]
Fowels, R.A, Teaching architecture: a complete action, (1990), Design Studies, 11(2). [9]
Groak, S. UK, architectural education: Trends and issues, (1988), Habitat International, 12(1). [10]
The Council of Higher Planning, Ministry of Culture and Higher Education, "General Specifications, plans and curriculum Master of Architecture", (1996), adopted on 9/10 / 1996.s 5. [11]
Ghorji.Y, "the today of architectural education and future challenges", (2010), Journal of Technology Education, Issue 3, Page 223. [12]
Daneshghar,G , "understanding design in architecture education; analysis of factors affecting an adequate understanding of the design problem as the start time for beginning designers", (1388), Fine Arts, Issue 61, p. 37. [13]
Eslami,S.G & Memarian,G & Alimohammadi, P, "The role of mediated experience and experiences of contemporary architecture in Iran (Case Study of Tehran University and Islamic Azad University in Tehran, 86_85)", (2012), Environmental Science and Technology, No. 3, p. 122. [14]
Ghodusi Far,S.H & Etesam,I & Habib, F & Panahi,H , "traditional Iranian architecture and its evaluation of brain-based learning perspective", (2012), Iranian Architecture Studies, Issue 1, p. 41. [15]
Shahidi Sharid & Bemanian,M.R & Yalpanian,M , "The role of research in architectural design education process", (2008), Journal of the identity of the city, Issue 2, p. 82. [16]
The Council of Higher Planning, Ministry of Culture and Higher Education, "General Specifications, plans and architectural engineering curriculum", (1998 A),adopted by the 24/8 / 1377.s 74 and 6. [17]
Shariat Rad,F & Mahdavi Pour,H, "Assessing the role of architecture design course graduates' professional 4 in the architecture of Yazd University", (2008), Fine Arts, Issue 51.36, p. [18]
Azemati,H.R & Zarghami,E , "Comparative study of architectural engineering education and technical secretary architecture in Iran", (2009), Conference on Engineering Education 1404, p. 3. [19]
Zarghami,E & Hosseini,S.B & Sajjadi,P.S. "Analysis of Training in Architectural Engineering", (2006), Journal of Technology and Education, Issue 2, pp. 149 and 150. [20]

 

 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image