فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تکنولوژی آموزشی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر استفاده از الگوی سازنده‌گرایی بر دانش تلفیق تکنولوژی دانشجومعلمان انجام شد. دانش تکنولوژیکی پداگوژیکی محتوا (TPACK) به عنوان یک چارچوب مطالعه و اندازه­گیری دانش تلفیق تکنولوژی انتخاب شد. نمونه پژوهشی شامل 22 معلم دانشجومعلم دورة کارشناسی تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بودند که از میان 174 دانشجویی که در سال تحصیلی 1393-1394 در این رشته مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهشی، از روش پژوهش کیفی- کمی استفاده شد و داده­های مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از طریق پرسش­نامه، مصاحبه، مشاهده و نسخه­های پیشرفت پروژة درسی جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده به دو شیوة کیفی و کمی تجزیه و تحلیل شد. تحلیل کمی نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت حاکی از افزایش معنادار میزان  TPACKدر گروه نمونه، پس از آموزش با لگوی سازنده‌گرایی بود. همچنین اطلاعات به­دست­آمده از تحلیل کیفی داده‌ها، تأثیر مثبت فعالیت­های انجام شده در یک محیط سازنده­گرا را به تفکیک بر روی هر یک از مؤلفه‌های TPACK آشکار نمود. تعامل­های درون­گروهی و بین­گروهی میان دانشجومعلمان و مدرس، همراه با دریافت بازخورد از مهم­ترین عوامل مؤثر برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی شناخته شد. همچنین یادگیری از راه انجام دادن به عنوان فعالیت مؤثر برای آماده کردن معلمان برای تلفیق تکنولوژی در تدریس پیشنهاد گردید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Usage of Constructivism to Enhance Technology Integration Knowledge

نویسنده [English]

  • Z. Hosseini

Educational Technology Department. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran,Iran

چکیده [English]

This study was conducted to find the effect of constructivism on technology integration knowledge in student-teachers. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) as a framework was selected to study and measure technology integration knowledge. The research sample included 22 student-teachers who were studying in the field of instructional technology in Islamic Azad University. The sample was selected from 174 students using a non-random sample selection method.  In order to answer the research questions, a mixed method study was designed and the data were collected through multiple tools including TPACK questionnaire, interview, observation and note documents for the project. The data were analyzed using both quantitative and qualitative methods. The results of t-student test analysis showed a significant increase of TPACK in the participants. In addition, the findings that emerged from the qualitative data clarified in detail how constructivism activities enhanced the components of TPACK. Inter and intra group interactions among students and teacher along with the received feedback were found to be the most important activities to enhance TPACK, while learning by doing was found to be an effective activity that equips student-teachers for integrating technology in their teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher education
  • TPACK
  • Constructivism
  • technology integration
Kersaint, G., Hornton, B., Stohl, H., and Garofalo, J., (2003), Technology beliefs and practices of mathematics education faculty. Journal of Technology and Teacher Education, Vol. 11, No. 4, pp. 549-77. [1] Cradler, J., Freeman, M., McNabb, M. L. (September, 2002). Research implications for preparing teachers to use technology. Learning & Leading with Technology, Vol. 30, No. 1, pp. 50-55. [2] Owens, R. (2008), An analysis of women educators in higher education and their perceptions of the use of technology in improving teacher effectiveness: A study in instructional technology, Contemporary Issues In Education Research, Vol. 1, No. 3, pp. 19-30 [3] So, H.-J., and Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers integrating technology, pedagogy and content knowledge, Australasian Journal of Educational Technology, Vol. 25, No. 1, pp. 101-116. [4] Woodbridge, J., (2004), Technology Integration as a Transforming Teaching Strategy. Retrieved Dec. 24, (2009) from: http://www.techlearning.com/article/2022. [5] Vrasidas, C., and McIsaac, M., (2001).Integrating technology in teaching [6] and teacher education: Implications for policy and curriculum reform. Educational Media International, Vol. 38, No. (2/3), pp. 127-132. Flick, L., and Bell, R., (2000), Preparing Tomorrow's Science Teachers to Use Technology: Guidelines for Science Educators. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online serial], Vol. 1, No. 1, pp. 39-60. [7] Koehler, M. J., Mishra, P., and Yahya, K. (2007),Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, Vol. 49, pp. 740- 762. [8] Willis, J. (2001), Foundational assumptions for information technology and teacher education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, [Online serial], Vol. 1, No. 3, pp. 305-320. [9] Angeli, C., and Valanides, N., (2009), Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, Vol. 52, No. 1, pp. 154-168 [10] Mishra, P., and Koehler, M. J., (2006), Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, Vol.108, No. 6, pp. 1017-1054. [11] Niess, M. L., (2006), Guest editorial: Preparing teachers to teach mathematics with technology. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, Vol. 6, No. 2, pp. 195-203. [12] Barrett, D., and Green, K., (2009), Pedagogical Content Knowledge As a Foundation for an Interdisciplinary Graduate Program. Science educator, Vol. 18, No. 1, pp. 17-28 [13] Cox, S., (2008), A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge.Doctoral Dissertation, Brigham Young University, Provo, UT. [14] Wang, Z., and Lohnes Watulak, S., (2015), Using TPACK as a Lens to Examine the Literature on Mobile Assisted Language Learning (MALL). In D. Slykhuis & G. Marks (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (2015) (pp. 3483-3492). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). [15] استفاده از الگوی سازندهگرایی برای ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 01 ،شماره 2 ،زمستان 0931 069 Debbagh, M., and Jones, W. M., (2015). Using the TPACK Framework to Examine Technology Integration in English Language Teaching. In D. Slykhuis & G. Marks (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (2015) (pp. 3121-3126). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). [16] Hoang, N. T., (2015), EFL teachers' perceptions and experiences of blended learning in a Vietnamese university. [17] Lee, K., (2002), Effective teaching in the information era: Fostering an ICTbased integrated learning environment in schools. Asian Pacific Journal of Teacher Education and Development, Vol. 5, No. 1, pp. 21-45. [18] Reeve, R., (2008), Technological Pedagogical Content Knowledge and the Context: An Integrated Model. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (2008), pp. 5310-5312, Chesapeake, VA: AACE [19] Han, S., and Bhattacharya, K., (2001), Piaget and cognitive development. In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Retrieved from http://projects.coe.uga.edu/epltt [20] Cavin, R., (2008), Developing technological pedagogical content knowledge in pre-service teachers through microteaching lesson study. Technology and Teacher Education Annual, Vol. 19, No. 8, p. 5214. [21] Brush, T., and Saye, J. W., (2009), Strategies for preparing pre-service Social Studies teachers to integrate technology effectively: Models and practices. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education [Online serial], Vol. 9, No.1. [22] Fang, C. (2009, May). Teacher’s contribution to ELL on the basis of constructivism. Sino-US English Teaching, Vol. 6, No. 5, pp. 19-24. [23] Wallace, M. R., (2004), A framework for understanding teaching with the Internet. American Educational Research Journal, Vol. 41, No. 2, pp. 447-488. [24] Bull, G., Park, J., Searson, M., Thompson, A., Mishra, P., Koehler, M. J., & Knezek, G. (2007). Editorial: Developing technology policies for effective classroom practice. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, Vol. 7, No. 3, pp. 129-139. [25] Wang, T., (2009), Rethinking teaching with information and communication technologies (ICTs) in architectural education. Teaching and Teacher Education, Vol. 25, pp. 1132- 1140. [26] Schmidt, D., Baran, E., Thompson, A., Koehler, M. J., Shin, T., & Mishra, P. (2009, April). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. [27] Hosseini, Z., and Kamal, A., (2012), Developing an Instrument to Measure Perceived Technology Integration Knowledge of Teachers. International Magazine on Advances in Computer Science and Telecommunications, Vol. 3, No. 1, pp. 79-89. [28] Merriam, S., (1998), Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: JosseyBass. [29] Picciano, A., (2002), Beyond Student Perceptions: Issues of Interaction, Presence and Performance in an Online Course. Journal of Asynchronous Learning, Vol. 6, No. 1, pp. 505-515. [30] Schifter, D., (1996), A Constructivist Perspective on Teaching and Learning Mathematics.Phi Delta Kappan, pp. 492-499. [31] Alsup, J., (2004), A Comparison of Constructivist and Traditional Instruction in Mathematics. Educational Research Quarterly, Vol. 28, No. 4, pp. 3-17. [32] Asgari, S., Rostami, M., and Shahvarani, Y., (2011), The effectiveness of Constructivism on Mathematics Teaching, Journal of Operational Research and Its Applications, Vol. 2, No. 29, pp. 81-93. [In Persian [33] زهرا حسینی 461 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 41 ، زمستان 2 ،شماره 4931 Gopal, T., (2008), Integration the BSCS 5E.Instructional Method and Technology in an Anatomy and Physiology Lab. Doctoral dissertation, Southern Mississippi University. [34] Yager, R., (1991), The Constructivist learning Model: Towards Real Reform in Science Education. The Science Teacher, Vol. 58, No. 6, pp. 53-57. [35] Ghasemi, F., and Hosseini Z., (2015) The Effect of Constructivism on Physics Learning and Academic Achievement Motivation. Proceedings of 7th National Conference on Education. Shahid Rajayee University, Tehran- Iran. 6 and 7 May (2015)[in Persian] [36] Nori Taraz-Khaki, S., Ayati, M., Khamesyan, A., (2014), The Impact Use of a Multimedia Program of Investigating Model in Learning Health and Biological Science Material. Journal of Technology Education. Vol. 8, No. 4, pp. 229-236. [In Persian] [37] Dong, Y., Chai, C. S., Sang, G. Y., Koh, J. H. L., and Tsai, C. C., (2015), Exploring the Profiles and Interplays of Pre-service and In-service Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in China. Journal of Educational Technology & Society, Vol. 18, No.1, pp. 158-169. [38] Ikpeze, C. H., (2009), Integrating technology in one literacy course: Lessons learned. Journal of Literacy and Technology, Vol. 10, No.1, pp.2- 39. [39] Lee, T., Forasiepi, C.,and Graziano, K., (2015), Dialogic and Reflective Learning in Online Teacher Education Programs: Constructivist and Critical Approaches. In D. Slykhuis & G. Marks (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (2015), pp. 388-392, Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image