فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیر آموزش شرکت صاایران،ایران

چکیده

بررسی و شناخت نیازها، اولین گام در برنامه­ریزی آموزش­های مهندسی محسوب می گردد که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی­تری برای تطابق آموزش­ها با نیازهای سازمان فراهم می­آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی نیازهای آموزشی مهندسان شرکت صنایع الکترونیک ایران به مهارت­های فنی، انسانی و ادراکی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل کلیه مهندسانی است که از سال 1384 تا سال 1388 تحت پوشش آموزش­های مهندسی قرار داشته­اند. از آن جا که مطالعه تمام افراد جامعه ممکن نبود، با روش نمونه گیری تصادفی ساده 150 نفر از آنها انتخاب و پرسش­نامه­های تهیه شده در اختیار آنان قرار گرفت که از این تعداد 110 نفر به پرسش نامه­ها پاسخ داده­اند. پرسش­نامه متشکل از 30 سؤال بسته پاسخ می­باشد که اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب «آلفای کرونباخ» 92% برآورد شده است که نشان می­دهد از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش­های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اغلب مهندسان به یادگیری مهارت­های فنی و سپس مهارت­های ادراکی و انسانی اهمیت بیشتری می­دهند. بر اساس تحلیل­های انجام شده، مشخص گردید که بین نوع تحصیلات و مقاطع تحصیلی، میزان سوابق کاری و شغل در اختیار مهندسان با نیازهای مهارتی آنها رابطه معنی­داری وجود ندارد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey on Skills Engineers Require to Have For Engineering Training Programs Using Kats’ Skill Model

نویسنده [English]

  • S. Hadavand

Educational Administration,Education head Sa Iran,Iran

چکیده [English]

Surveying and identifying objectives are the first step to be taken in engineering educational programming, so that if carried out properly, a more objective basis for correlating educations with organizational needs will be achievable. In this article it is aimed to that using comparative- surveying methods find out training needs of engineers in Iran electronic industries company regarding technical, human and perceptional skills. Statistic society in this research is comprised of all engineers under training course between 2005 to 2009. Since, it is not feasible to focus on all individuals, 150 people were adopted randomly and asked to fill out a questionnaire. One hundred and ten questionnaires were returned. The questionnaire includes 30 questions, which are at 92% level of validity based on Chronbach’s Alpha that is the questionnaire has good stability. An information analysis was performed through comparative and deductive methods. Findings of the study illustrates that majority of engineers need more technical and perceptional training.  In addition, our analyses showed that there is no meaningful relation between type degree, work experiences and authorities of engineers and required skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training need assessment
  • Skill training
  • Engineering Training
  • Kats’ skill model
[1] Baker M., Training Effectiveness Assessment, Naval Air Warfare center Training System Devision, 1999, p.51. ]9 ]هداوند سعید، توسعه شایستریهای مدیریتی، عام بهبود عملکرد سازمان در محی های استراتژی ، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال پنجم، شماره 2 ،4832 ،صفحه 71 [3] Painter S., Efficacy beliefs about teacher evaluations, Journal of Educational Administration, Vol.38, No.4, 2008, p.36. ]1 ]هرگا رادنی، کویرنان جان، دچمبیو دبورا و اسمیت جانیس، سنجد عملکرد آموزش در سازمانهای مهندسی، ترجمه: لح اله همدانی محمدحسین، سازمان مدیریت صنعتی، فصلنامه مدیر ساز، سال چهارم، شماره 4 ،4834 ،صفحه 70 [5] Shipper F. and Davy J., a model and investigation of managerial skills, employees' attitudes, and managerial performance, The Leadership Quarterly, Academy of Management Review, 2002, pp.97-98 ]6 ]نجفی اسداهلل، بررسی فعالیتهای آموزش مهندسی شرکتهای چند ملیتی واقع در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 47 ،4832 ،صفحه 82 سعید هداوند 16 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 1 ،پاییز 1109 [12] Freeman J., Human Resources Planningtraining needs analysis, Management quarterly, Vol.34, No.3, 1993, p.32. [13] Roberson L., an Empirical Investigation of Employee Perceotionas of Outsourcing Success of Information Technology, Vol.38, No.12, 2006, p.783. [14] Visscher A. and Wild P., The Potential of Information Technology in Support of Teacher an Educational Managers Managing Thire Work Environment, Vol.2, No.4, 1997, p.274. [15] Project Management Institute, Project Manager Competency Development Framework, First edition, Newtown Square (PA, USA), Project Management Institute, 2000, p.5. [7] Cline E. and Seibert P., Help for first time needs Assessors, Trainning and Development Journal, Vol.47, No.5, 1993, p.99. [8] Gordon R., Substitutes for leadership theory a critical review, Academy of Management Review, 2004, P.290. [9] Branson J., speaking at the balanced scorecard collaborative, conference on human capital, Naples, Florida, 2005, p.169. [10] Butler R.J., Managing innovation, controlled chaos, Harvard business review, may-June, 2006, p.12. [11] Mc colland S., a system Approach to need assessment, Training and Dev

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image