فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: نوآوری به یکی از مهارت‌های کلیدی سازمان‌ها برای مقابله با تغییرات محیط خارجی تبدیل شده‌است. توسعه مبانی نظری و الزامات عملکرد مدیریت نشان ‌می‌دهد که مکانیسم نوآوری کارکنان باید از منظر برنامه‌ریزی فعال و خود مدیریتی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد. براساس تئوری هدف‌گرا که بر ابتکار و خودانگیختگی تمرکز دارد، می‌توان مبنایی نظری برای مطالعه نحوه مدیریت فعال و ترویج نوآوری توسط کارکنان فراهم کرد. بنابراین، برای سازمان آموزش و پرورش شناخت کارکنان هدف‌گرا و بررسی تأثیر این ویژگی بر عملکرد نوآورانه می‌تواند اهمیت بسیاری داشته ‌باشد و زمینه‌ساز بهبود عملکرد نوآورانه در این سازمان باشد. شایان‌ ذکر است که بسیاری از مطالعات تنها بر روی عامل واحد عملکرد نوآوری کارکنان تمرکز می‌کنند، درصورتی‌که عملکرد نوآورانه نیازمند وجود کارکنانی است که خلاقیت داشته ‌باشند و اهدافشان با اهداف سازمان سازگاری داشته‌ باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شخصیت خلاق و جهت‌گیری هدف بر عملکرد نوآورانه است.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است و از لحاظ روش در دسته تحقیقات توصیفی- هم‌بستگی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان آموزش و پرورش و معلمان شهرستان درمیان که 500 نفر بودند، تشکیل می‌دهد و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 217 نفر تعیین شد که پرسش‌نامه‌ها به‌صورت تصادفی ساده توزیع شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه استاندارد جهت‌گیری هدف با ابعاد یادگیری هدف، اثبات عملکرد و اجتناب از عملکرد ونده، پرسش‌نامه عملکرد نوآورانه ژو و جورج و پرسش‌نامه شخصیت خلاق گاف با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. فرضیه‌ها به‌روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار 3 PLS آزمون شدند و برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها، نشان‌می‌دهد جهت‌گیری یادگیری هدف، جهت‌گیری اثبات عملکرد و شخصیت خلاق تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه دارند؛ در حالی که تأثیر جهت‌گیری اجتناب از عملکرد بر عملکرد نوآورانه معکوس است (96/1<T). همچنین، یافته‌ها نشان داد جهت‌گیری هدف در رابطه بین شخصیت خلاق بر عملکرد نوآورانه نقش میانجی دارد (96/1<T) ولی این رابطه را تعدیل نمی‌کند (96/1>T).
نتیجه‌گیری: معلمان و کارکنان آموزش و پرورش وقتی رویکرد جهت‌گیری هدف یادگیری را داشته‌باشند، در پی افزایش مهارت‌ها و کسب اطلاعات جدید در خصوص نحوه انجام کار خود و تدریس برمی‌آیند و نیازی به پاداش از طرف سازمان ندارند و به‌خاطر احساس رضایت از خودشان و برتری، به کسب اطلاعات می‌پردازند تا شیوه‌های انجام کارشان را بهبود بخشند. همچنین، این معلمان و کارکنان به‌خاطر جهت‌گیری اثبات عملکرد، به یادگیری روش‌های جدید انجام وظایف علاقه نشان می‌دهند و از فراگیری مهارت‌های جدید استقبال می‌کنند که این‌ها زمینه عملکرد نوآورانه معلمان و کارکنان را فراهم می‌کند. چنان‌چه یادگیری فقط برای اجتناب از شکست باشد، و معلمان و کارکنان از این‌که توانایی‌های آن‌ها زیر سؤال نرود به یادگیری روی آورند، این یادگیری نمی‌تواند آنها را به عملکرد نوآورانه تشویق کند. در سازمان آموزش و پرورش درمیان و معلمان شاغل در این شهرستان ویژگی‌های شخصیتی خلاق می‌توانند عملکرد نوآورانه را بهبود بخشند، افراد دارای شخصیت خلاق از ریسک کردن نمی‌ترسند و در عین حال، فقط سعی می‌کنند که کارها را به‌نحو درست و معنادار انجام دهند. این ویژگی برای معلمان می‌تواند در امر تدریس بسیار کمک‌کننده باشد که بتوانند تدریس و رفتار متناسب با محیط درس و کلاس داشته ‌باشند و با عملکرد نوآورانه خود باعث ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان شوند. پس می‌توان گفت معلمان و کارکنانی که خلاقیت دارند با استفاده از کسب مهارت و تبادل دانش و یادگیری راه حل‌های جدید برای انجام وظایف می‌توانند عملکرد نوآورانه‌ای داشته ‌باشند؛ ولی اگر ترس از پرسیدن سؤالات و ابهامات داشته ‌باشند و برای اجتناب از ناتوانی در حل مسائل با دیگر معلمان و کارکنان، دانشی را مبادله نکنند ممکن است قادر به بروز عملکرد نوآورانه نباشند. با توجه به نتایج به‌دست ‌آمده، اگر سازمان آموزش و پرورش بتواند آگاهی خود مدیریتی و جهت‌گیری هدف معلمان و کارکنان را از طریق یک سری اقدامات تحریک و تنظیم کند نقش بیشتری در بهبود منابع انسانی و دستیابی به رشد پایدار خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Innovative Performance of Teachers and Education Staff with Exploration of Creative personality and Goal Orientation

نویسندگان [English]

  • Z. Sharei
  • H. Haji abadi

Management Group, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University، Tehran، Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Innovation has become one of the key skills of organizations to deal with changes in the external environment. The development of theoretical foundations and requirements of management performance shows that the mechanism of employee innovation should be examined from the perspective of active planning and self-management of employees. Based on the goal-oriented theory, which focuses on initiative and spontaneity, a theoretical basis can be provided to study how to actively manage and promote innovation by employees. Therefore, for the education organization, knowing goal-oriented employees and investigating the effect of this feature on innovative performance can be very important and lay the groundwork for improving innovative performance in this organization. It is worth noting that many studies only focus on the single factor of employee innovation performance while innovative performance requires employees who are creative and whose goals are compatible with the organization's goals. Therefore, the main goal of this research was to investigate the effect of creative personality and goal orientation on innovative performance.
Methods: The current research was a part of applied research in terms of its purpose, and in terms of method, it was included in the category of descriptive-correlational research. The statistical population of this research consisted of 500 education workers and teachers from Darmian. The sample size was determined based on Cochran's formula of 217 people, and the questionnaires were distributed in a simple random manner. The data collection tool was the standard goal orientation questionnaire with dimensions of goal learning, proof of performance, and avoidance of performance by Vande (1997), the innovative performance questionnaire by Zhou and George (2001), and Goff's creative personality questionnaire (1979) with a five-point Likert scale. Hypotheses were tested by structural equation modeling method in PLS 3 software and model fit was examined.
Findings: The findings showed goal learning orientation, performance proof orientation, and creative personality had a positive and significant effect on innovative performance while the effect of performance avoidance orientation on innovative performance is inverse (T>1.96). Also, the findings showed that goal orientation played a mediating role in the relationship between creative personality and innovative performance (T > 1.96)، but did not moderate this relationship (T < 1.96).
Conclusion: When teachers and education staff have a learning goal-oriented approach, they seek to increase their skills and acquire new information about how to do their work and teaching, and they do not need to be rewarded by the organization because of their sense of self-satisfaction and superiority, they seek information to improve the way they do their work. Also, due to the orientation of performance proof, these teachers and staff show interest in learning new ways of doing tasks and welcome learning new skills, which provide the ground for innovative performance of teachers and staff. If learning is only to avoid failure, and teachers and staff turn to learning because their abilities are not questioned، it cannot encourage them to perform innovatively. In the middle education organization and the teachers working in this city, creative personality traits can improve innovative performance, people with creative personalities are not afraid of taking risks and at the same time they only try to do things correctly and meaningfully, this trait is for teachers. It can be very helpful in teaching if they can teach and behave according to the lesson and class environment and create creativity and innovation in students with their innovative performance. So, it can be said that teachers and staff who are creative by using skills acquisition and knowledge exchange and learning new solutions to perform tasks can have an innovative performance, but if they are afraid of asking questions and uncertainties and to avoid the inability to solve problems with other teachers and employees who do not exchange knowledge may not be able to produce innovative performance. According to the obtained results, if the education organization can stimulate and adjust the self-management awareness and goal orientation of teachers and employees through a series of actions, it will play a greater role in improving human resources and achieving sustainable growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Personality
  • Goal Orientation
  • Innovative Performance

COPYRIGHTS 
© 2024 The Author(s).  This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  

[2] Hu A. Factors driving knowledge workers to seek feedback. Shanghai Enterp. 2017;13:80-1.
https://doi.org/10.1177/ 1938965511424725
[41] Atefi، A-A. the relationship between emotional intelligence and conflict and creativity of employees in the General Department of Education of Gilan province، public administration master's thesis، Islamic Azad University، Rasht branch.2013. [In Persian]
[43] Ghaffariyan nia M. The impact of creative personality and organizational work environments on workers' creative performance. Master's thesis: Ferdowsi University of Mashhad.2014. [In Persian]
[47] Vervalin C. Just what is creativity. Hydrocarbon processing. 1962;41(10):109-11.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image