فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: به‌منظور تداوم آموزش در دوران تعطیلی و قرنطینه، روش­های مختلفی مانند آموزش تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و تولید محتوا توسط معلمان و ارائه آن در شبکه‌های اجتماعی ارائه شد. اما برای ساماندهی آموزش مجازی وزارت آموزش و پرورش، برنامه کاربردی شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) را طراحی و پیاده‌سازی نمود، که در آن همانند ساختار واقعی مدرسه دانش‌آموز وارد کلاس شده و فرایند آموزش را دنبال می­کند. در این سامانه نظارت بر کلاس‌های مجازی و حضور و غیاب دانش‌آموزان بر عهده مدیر و کادر اداری مدرسه خواهد بود. معلم در کنار تدریس مواد درسی امکان استفاده از محتوای برخط موجود در این سامانه را که توسط گروه‌های آموزشی و دبیرخانه‌های دروس و ... ایجاد می‌شود داراست.
روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی متوالی ناهمزمان است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه معلمان ابتدایی مشغول به تحصیل و دارای سابقه تدریس آموزش مجازی با برنامه شاد، می­باشد. جامعه آماری در بخش کمّی شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی استان سیستان و بلوچستان با تعداد 14230 نفر می­باشد. در بخش کیفی براساس نمونه­گیری هدفمند 40 نفر از معلمان ابتدایی باتجربه طبق اشباع نظری انتخاب شدند. حجم نمونه در بخش کمّی طبق جدول کرجسی مورگان برابر 374 نفر می­باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در مجموع تعداد 219 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختمند و در بخش کمّی از پرسش‌نامه آسیب‌های آموزش مجازی شبکه شاد (برگرفته از تحلیل مصاحبه‌ها) و پرسش‌نامه کیفیت آموزشی موسوی و همکاران (1396) جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش کدگذاری کوربین و اشتروس (1998) استفاده کردیم و در بخش کمّی، برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل توصیفی و آزمون فریدمن و ضریب همبستگی استفاده شد. محاسبات به‌وسیله نرم افزار spss23 انجام شد.
یافتهها: براساس مصاحبه‌های صورت‌گرفته 3 آسیب برای عامل ساختاری (شامل: عملکرد فنی، طراحی و زیبایی، قابلیت آموزشی) شناسایی گردید. از دید معلمان از بین عوامل عملکرد فنی با میانگین (45/2) و میانگین رتبه (30/3) در اولویت اول و عامل طراحی و ظاهر با میانگین (19/2) و میانگین رتبه (97/1) در اولویت آخر قرار داشت. 2 آسیب برای عامل رفتاری (شامل: فرا فردی و فردی) شناسایی شد. از دید معلمان از بین عوامل، عامل فرافردی با میانگین (69/2) و میانگین رتبه (64/3) در اولویت اول و عامل فردی با میانگین (55/2) و میانگین رتبه (43/3) در اولویت آخر قرار داشت و 2 آسیب برای عامل زمینه­ای (شامل: اقتصادی و اجتماعی) شناسایی گردید. از دید معلمان از بین عوامل، عامل اجتماعی با میانگین (42/2) و میانگین رتبه (80/3) در جایگاه اول و عامل اقتصادی با میانگین (12/2) و میانگین رتبه (33/3) در اولویت آخر قرار داشت. همچنین بین آسیب‌های شناسایی شده با کیفیت آموزشی رابطه منفی معنی‌دار وجود داشته است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های به‌دست آمده که نشان داد بیشترین آسیب‌ها در بخش ساختاری شبکه شاد بوده است و بین این آسیب‌ها با کیفیت آموزشی رابطه منفی وجود دارد به سازندگان این شبکه توصیه می‌شود جهت رفع اشکالات ساختاری اقداماتی چون افزایش حجم و سرعت دانلود محتوا، جذاب‌تر کردن محیط کاربری و افزایش امنیت اطلاعات را انجام دهند. همچنین به مدیران آموزش و پرورش توصیه می‌شود امکانات آموزش الکترونیک را در تمامی مدارس فراهم نموده و اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت توسعه و توانمندسازی معلمان در استفاده از شبکه‌های آموزش مجازی نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Virtual Learning Pathology in the Shad Network and its Relationship with Educational Quality

نویسنده [English]

  • S. Salimi

Department of Educational Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Background and Objectives: To ensure the continuity of education during closures and quarantines, various methods such as television education through the Education Network and content production by teachers were offered on social networks. However, to organize virtual education, the Ministry of Education designed and implemented the Student Educational Network Application (Shad), where, similar to the real structure of a school, the student enters a class and follow the educational process. In this system, monitoring virtual classes and students' attendance is the responsibility of the school principal and administrative staff. Teachers have the opportunity to use the online content available in this system, created by educational groups and course secretariats, alongside their teaching duties.
Methods: The present research was practical in purpose and exploratory in sequential asynchronous method. The statistical population in the qualitative part included all primary school teachers who were studying and had experience in virtual teaching with the Shad program. The statistical population in the quantitative part included all primary school teachers in Sistan and Baluchestan province, amounting to 14,230 individuals. Based on purposive sampling, 40 primary school teachers with experience were selected for the qualitative part based on theoretical saturation. The sample size in the quantitative section, according to the Krejcie Morgan table, was 374 individuals, who were selected using simple random sampling. A total of 219 questionnaires were collected. In the qualitative part, a semi-structured interview was used, and in the quantitative part, the Shad Network Virtual Education Questionnaire (taken from the analysis of interviews) and the educational quality questionnaire of Mousavi et al. (2016) were used to collect data. For data analysis in the qualitative part, Corbin and Strauss coding method (1998) was used. Descriptive analysis, Friedman test, and correlation coefficient were used for data analysis in the quantitative part. Calculations were performed using SPSS23 software.
Findings: Based on the interviews conducted, three Pathology were identified for the structural factor (including: technical performance, design and aesthetics, teaching capability). From the teachers' points of view, among the factors, the technical performance factor with an average of 2.45 and a rank average of 3.30 was the first priority, and the design and appearance factor with an average of 2.19 and a rank average of 1.97 was the last priority. Two types of Pathology were identified for the behavioral factor (including: supra-individual and individual). From the teachers' perspectives, among the factors, the supra-individual factor with an average of 2.69 and a rank average of 3.64 was the first priority, and the individual factor with an average of 2.55 and a rank average of 3.43 was the last priority. Two types of Pathology were identified for the contextual factor (including: economic and social). From the teachers' perspectives, among the factors, the social factor with an average of 2.42 and a rank average of 3.80 was the first priority, and the economic factor with an average of 2.12 and a rank average of 3.33 was the last priority. Furthermore, there was a significant negative relationship between the identified Pathology and educational quality.
Conclusion: According to the findings, which showed that the most damages were in the structural part of the Shad network, and there was a negative relationship between these damages and the quality of education, it is recommended to the creators of this network to take measures such as increasing the volume and speed of downloads in order to fix the structural problems and content, make the user environment more attractive and increase information security. It is also recommended to education managers to provide electronic education facilities in all schools and to hold educational workshops to develop and empower teachers in using education networks. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Education
  • Shad Network
  • Educational Quality
  • Pathology

COPYRIGHTS 
© 2024 The Author(s).  This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244019899445.
[8] Tomczyk L, Potyrata K., Wioch  A, Wnek-Gozdek J, & Demeshkant N. Evaluation of the functionality of a new e-learning platform vs. Previous experiences in e-learning and the self-assessment of own digital literacy. Sustainability,  2021; 12(23), 10219. https://doi.org/10.3390/su122310219.
https://doi.org/10.3390/su12125153.
[11]Mozafari poor R A, & Shafiei S. A study of virtual education in Shad network from a post-phenomenological perspective. Journal of educational research, 2022; 10 (44) :31-46. [In Persian]
[14] haji J, Mohammadi Mehr M, & Muhammad azar H. Describing the Problems of virtual Education via Shad application in Corona Pandemic: This is a phenomenological study. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2021; 11(3), 153-174. [In Persian]
https://doi: 10.30473/t-edu.2021.8724.
https://doi. org/10.1016/j.chb.2019.08.004.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image