فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: همگام با پیشرفت تکنولوژی، روشی که یادگیرندگان با آن مهارت‌های جدید را یاد می‌گیرند نیز پیشرفت کرده است. به کمک اینترنت، طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها برای تقویت دانش و مهارت در اختیار علاقه‌مندان است. یادگیرندگان و آموزش‌دهندگان اکنون می‌توانند از مزایای آموزش برخط و غیربرخط استفاده کنند. با یادگیری غیربرخط، شرکت‌کنندگان باید به شکل‌هایی مانند مشاهده فیلم ضبط شده مطالب را کسب نمایند. از سوی دیگر، آموزش برخط در بستر مجازی و از طریق متصل شدن به اینترنت انجام می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انواع آموزش مجازی مشتمل بر آموزش برخط، غیربرخط و ترکیبی بر یادگیری مهارت ادراکی - حرکتی طناب‌زنی جاگینگ انجام شده است.
روش‌ها‌: پژوهش حاضر، از نوع نیمه‌ تجربی و هدف آن کاربردی است. در این مطالعه، از بین دانش­آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه سوم ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو همدان، به‌صورت داوطلبانه تعداد 30 نفر (با میانگین قد    9/87 ± 1/129 سانتی‌متر و میانگین وزن 88/21 ± 33/29 کیلوگرم) انتخاب و به شیوه تصادفی در سه گروه 10 نفره شامل آموزش برخط، غیربرخط و ترکیبی گمارده شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه مشخصات فردی، آزمون طناب‌زنی جاگینگ (دارای روایی محتوا و اعتبار آزمون – آزمون مجدد 89/0)، طناب ورزشی استاندارد و گوشی هوشمند استفاده شد. این تحقیق، شامل مراحل آموزش مقدماتی، اکتساب و یادداری بود. پس از تکمیل پرسش­نامه اطلاعات فردی و رضایت‌نامه، آزمودنی‌ها ابتدا مورد آموزش مقدماتی در مورد تکلیف ملاک قرار گرفتند و اطلاعات لازم را دریافت کردند و سپس وارد مرحله اکتساب شدند. در این مرحله، هر گروه به‌طور جداگانه و براساس طرح ملی طناورز به مدت 4 جلسه تحت آموزش مهارت طناب­زنی جاگینگ به‌صورت برخط، غیربرخط و ترکیبی قرار گرفتند. تمامی شرکت‌کنندگان پس از پایان مرحله اکتساب، ابتدا در آزمون اکتساب شرکت کردند و یک هفته بعد نیز به منظور سنجش پدیده یادگیری حرکتی در آزمون یادداری شرکت نمودند و نمرات آن‌ها ثبت شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون شاپیرو ویلک (Shapiro-Wilk test)، آزمون لون (Levene's test) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد هم در آزمون اکتساب و هم آزمون یادداری تفاوت معنی‌داری بین نمرات کسب شده توسط گروه‌های آزمودنی برخط با غیربرخط و ترکیبی با غیربرخط وجود داشت (p<0.05) و این تفاوت در گروه‌های برخط و ترکیبی بیشتر بود؛ بدین معنی که این گروه‌ها هم در مرحله اکتساب و هم در آزمون یادداری عملکرد بهتری نسبت به گروه آموزش غیربرخط داشتند. علاوه بر این، بین عملکرد گروه برخط و ترکیبی در هیچ‌کدام از مراحل تحقیق تفاوت معنی‌دار آماری یافت نشد (p>0.05).
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق بر اهمیت استفاده از شیوه برخط و ترکیبی در شرایط آموزش مجازی جهت آموزش مهارت‌های ادراکی – حرکتی به یادگیرندگان تأکید دارد. بر مبنای نتایج، به معلمان و مربیان مهارت‌های حرکتی پیشنهاد می‌شود در آموزش مهارت‌های حرکتی در کلاس‌های مجازی تربیت بدنی مقطع ابتدایی به جای آموزش غیربرخط، از آموزش برخط و ترکیبی برای ایجاد یک محیط آموزش تعاملی و پویا و انگیزه مشارکت در کلاس تربیت بدنی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of virtual education types on learning of perceptual-motor skills in elementary third grade students

نویسندگان [English]

  • Gh. Lotfi
  • S. Salehi
  • F. Chaeichi

Department of motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: As technology advances, the method by which learners acquire new skills has also progressed. With the help of the Internet, a wide range of options are available to those interested in enhancing their knowledge and skills. Learners and educators can now take advantage of the benefits of both online and offline teaching. In offline learning, participants have to acquire the content in ways such as watching recorded videos. On the other hand, online education takes place in the virtual platform through connecting to the Internet. In this regard, the current research was conducted with the aim of investigating the effect of various types of virtual education, including online, offline, and combined (blended) education, on learning a perceptual-motor skill of jumping rope.
Methods: The present study was a semi-experimental one with a practical purpose. In this study, from elementary third-grade female students of Hamedan 2nd district of education, voluntarily 30 students (with a mean height of 129.1 ± 9.87 cm and a mean weight of 29.33 ± 21.88 kg) were selected and randomly assigned to three groups of 10 participants, including online, offline, and combined education. In order to collect information, personal characteristics questionnaire, jogging rope test (with content validity and test - retest reliability of 0.89), standard sports rope and smartphone were used. This research included the stages of introductory, acquisition, and retention. After completing the personal information questionnaire and consent form, the participants first received introductory instruction on the criterion task and obtained the necessary information. Then, they entered the acquisition phase. At this stage, each group was trained separately and based on the national jump roping plan for 4 sessions in online, offline and combined rope-jumping skill training. After completing the acquisition phase, all participants first took part in the acquisition test, and one week later, they also participated in the retention test to measure the phenomenon of motor learning, and their scores were recorded. To analyze the data, the Shapiro-Wilk test, Levene's test, and one-way analysis of variance (ANOVA) were used.
Findings: The findings showed that there was a significant difference between the scores obtained by the online and offline and combined and offline groups in both the acquisition and retention tests (p<0.05), in favor of the online and combined groups; this indicated that online and combined education groups performed better than the offline education group both in the acquisition phase and in the retention test. In addition, no significant statistical difference was found between the performance of the online and combined groups in any of the research stages (p>0.05).
Conclusion: The results of this research emphasize the importance of using online and combined methods in virtual education conditions to teach perceptual-motor skills to learners. Based on the results, it is suggested to teachers and trainers of motor skills to use online and combined training instead of online training, to teach motor skills in physical education virtual classes of elementary school to create an interactive and dynamic learning environment and motivation to participate in using physical education class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Education
  • Offline Education
  • Combined Education
  • Jumping Rope Skill
  • Perceptual Motor Skill

COPYRIGHTS 
© 2024 The Author(s).  This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image