فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فنآوری معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: فناوری آموزشی به سه حوزه اصلی؛ ابزاری، محتوایی و مدیریتی قابل تقسیم است. هدف فناوری محتوایی آموزش ایجاد و بسط دانش به منظور تعریف الگوها و روشهای آموزشی است. با عنایت به اینکه تدقیق مهارتهای کیفی نظیر معماری، تنها به کمک کمی کردن از طریق تعریف سلسله مراتبیِ روشهای طراحی و یادگیری صورت می پذیرد، لازم است در فناوری محتوایی آموزش معماری سازه‌پذیر، الگوها و فرایندهایی را کنکاش کرد که ضمن مناسب بودن برای آموزش دانشجویان این رشته، با فناوری آموزشی محتوایی معاصر، که بر مبنای سازاگرایی یا سازنده­گرایی است، منطبق باشند. الگوهای فوق در دو بخش کلی؛ فرایندهای یادگیری (و در زیر مجموعه آن؛ آموزش) و فرایندهای طراحی معماری سازه­پذیر، تفکیک میگردند. این دو حوزه، با تمرکز بر فناوری محتواییِ آموزش معماری، توسط طراحی‌پژوهان متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات آنها تاکید بر شبیه سازی تدریس و طراحی معماری به یک تحقیق و اکتشاف دارد. اکتشافی که در قالب فرایندی چرخه‌ای و رو به تکامل، به منظور بهره‌مندی از تمامی مولدهای اولیه از جمله سازه، در ارتقا کانسپت معماری، صورت می پذیرد. بررسی دقیق این مطالعات و به ویژه تاکیدی که بر تبدیل مداوم دانشهای صریح و ضمنی سازه دارند، موجب شناخت دقیق فرایند طراحی معماری سازه‌پذیر و الزامات محیط یادگیری آن می شود، که در این مقاله به آن پرداخته شده است. براین اساس، هدف این مقاله، تدقیق فرایند طراحی معماری سازه‌پذیر و الزامات فرایندهای یادگیری و آموزش آن، بر مبنای نظریه تبدیل دانشهای صریح و ضمنی، به عنوان ارکان فناوری محتوایی آموزش معماری و به منظور کاربرد آنها در در محیطهای کارگاهی آموزش معماری است.
روش‌ها‌: در این مقاله ابتدا، با شناخت نظریه معماری سازه‌پذیر، نقشهای سازه در معماری، مشخص می گردد. سپس به کمک روش تحلیل محتوای کیفی، در مطالعاتِ حوزه فرایند طراحی معماری، ویژگیهای اصلی فرایندهای معماری سازه‌پذیر، استخراج می گردد. در روش تحلیل محتوای کیفی، ابتدا باید واحد تحلیل از میان هفت عنصر عمده یعنی؛ کلمات، تم ها، شخصیتها، پاراگرافها، اقلام، مفاهیم و نشانه‌ها مشخص گردد. در این مقاله، واحد تحلیل انتخابی، کلمات و مقوله‌ها می باشند. به این منظور، واژه‌های کلیدی از نظرات طراحی‌پژوهان استخراج گردیده و در قالب مقوله‌ها، به گونه‌ای تقسیم بندی می شوند که بتوان محتوای معنایی مدنظر آن طراحی پژوه را به کمک تفسیر کل‌نگر مشخص نمود و از آن، به منظور شناخت فرایند یادگیری، آموزش و طراحی معماری سازه‌پذیر استفاده کرد. به کمک این روش و با استفاده از تفسیر کل‌نگر، ابتدا خصوصیات محیط یادگیری سازاگرا و فرایند یادگیری در این محیط استخراج می شود و با توجه به نظریه تبدیل دانشها و راهبردهای آن، به چگونگی فرایند آموزش، در تبدیل دانشهای صریح و ضمنی سازه، اشاره می گردد. در نهایت فرایند طراحی معماری سازه‌پذیر با تمرکز بر ویژگیهای اصلی شناخته شده، تدقیق می گردد.
یافته‌ها: این مقاله به کمک روش تحلیل محتوای کیفی و سپس تمرکز بر تفسیر کل‌نگر به شناخت ویژگیهای فرایند طراحی معماری سازه‌پذیر و الزامات محیط یادگیریِ آن پرداخت. بر اساس نظریه تبدیل دانش‌ها و به ویژه روشن کردن نقش مدرس در این تبدیل دانش‌ها، مشخص گردید که در محیطهای آموزشی رشته معماری، در صورت برخورداری از فرایند آموزش و یادگیری سازاگرا، میتوان در چرخه‌ای تکوین پذیر با تبدیل مداوم دانش ضمنی و صریح سازه و از طریق راهبردهای اجتماعی کردن، برون‌سازی، ترکیب کردن و درونی کردن، به ایده‌پردازی در معماری سازه‌پذیر نزدیک گردید و در این صورت نقش‌های اعتباری، عملکردی و نمایشی سازه مدنظر طراح قرار خواهد گرفت. همچنین با عنایت به بخشهای فرایند یادگیری معماری سازه‌پذیر مستخرج از مقاله، مشخص گردید که فرایند طراحی در این معماری، شش مرحله مشخص دارد: تحلیل، پیش‌انگاره، ارزیابی، بازبینی، ترکیب، انگاره. این مراحل در قالب چرخه‌ای رو به تکامل قابل تعریف و شناسایی هستند و در مجموع چرخه فرایند طراحی معماری سازه‌پذیر را می سازند که در انتهای مقاله ترسیم شده است. نتایج مستخرج از مقاله فوق میتوانند در راستای به‌روز‌‌رسانی فناوری محتوایی آموزش معماری در آتلیه‌های معماری به کار برده شوند.
نتیجه‌گیری:  ارتقاءِ فناوری محتوایی آموزش معماری به کمک کنکاش فرایندهای یادگیری، آموزش و طراحی معماری سازه‌پذیر، میتواند زمینه تلفیق مباحث سازه‌ای را با ایده‌های معماری فراهم نماید و به ایجاد معماری سازه‌پذیری بیانجامد که الزامات سازه‌ای و دانش ضمنی آن را در کنار توجه به زیبایی و عملکرد معماری مدنظر قرار داده است. معماران و به ویژه دانشجویان معماری، به منظور بهره‌مندی از تمامی قابلیتهای سازه، در تکمیل و پیشبرد کانسپت خود، نیاز دارند فرایند طراحی را به گونه‌ای سپری نمایند که امکان پرداختن به نقشهای متفاوت سازه را در مرحله ساخت معنا در ذهن و در قالب دانش ضمنی (پنهان)، فراهم نماید. نقشهای سازه در معماری، با تفکیک دانش ضمنی و صریح سازه و آشنایی با فرایند تبدیل و تکوین آنها، قابلیت حضور در ایده‌پردازی معماران را می یابند. بنابراین چنانچه در امر آموزش و طراحی معماری، طی فرایندی مشخص، به چرخه تکمیلی و تبدیل دانشهای مختلف به یکدیگر توجه گردد؛ میتوان امیدوار بود که کانسپت نهایی خود را به سطوح معماری سازه‌پذیر نزدیک می نماید. همچنین محیط یادگیری به منظور آموزش چنین فرایندی، باید دارای قابلیتهایی باشد که زمینه حضور مداوم سازه را در ایده‌پردازیهای یادگیرنده فراهم نماید. چنین محیطهایی خود را به محیطهای یادگیری سازاگرا نزدیک می نمایند و دارای الزامات مشخصی هستند که مهمترین آنها؛ یادگیری پویا و اکتشافی و توجه به مقام مدرس به عنوان انگیزه‌بخش و پرسش‌گر می باشند. شناخت دقیق این الزامات در مقاله حاضر و توجه به فرایندهای یادگیری و طراحی با تاکید بر نقش مدرس و یادگیرنده، به همراه استفاده مداوم از دانش ضمنی و صریح سازه در معماری، میتواند آگاهی مدرس و یادگیرنده را به منظور پیشبرد اهداف آموزشی خود ارتقا دهد و مهمترین مساله فناوری محتوایی آموزش فعلی معماری - ابهام در فرایندهای طراحی و یادگیری- را رفع نماید. در فرایندهای یادگیری، آموزش و طراحی منتج از مقاله، تاکید ویژه بر محیطهای یادگیری سازاگرا و پروسه اکتشاف و ابطال است که به طور خاص در قالب هفت مرحله مشخص در فرایند یادگیری (برخورد اولیه، دریافت اولیه، دریافت تکمیلی، کنترل، انتقال و آگاهی و بصیرت) و تبدیل مداوم دانشهای ضمنی و صریح سازه از طریق چهار راهبرد دیده می شود. در نتیجه تمرکز بر این دو فرایند یادگیری و آموزش، شش مرحله مشخص در قالب فرایند طراحی معماری سازه‌پذیر (تحلیل، پیش‌انگاره، ارزیابی، بازبینی و ابطال، ترکیب و کانسپت، و گزینش و انگاره) در انتهای مقاله تعریف و تدقیق می گردد. کاربرد فرایند فوق در آموزش دروس مقدماتی معماری باعث ارتقا کانسپتهای معماری به معماری سازه‌پذیر می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the theory of SECI in the constructivist learning environment in order to explore the learning and designing processes of structural architecture in order to improve the content technology of education.

نویسندگان [English]

  • M. Ghorbanzadeh
  • M Golabchi

Department of Architectural Technology, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Educational technology into three main areas; It can be divided into instrumental, content and management. The purpose of educational content technology is to create and expand knowledge in order to define educational patterns and methods. The verification of qualitative skills such as architecture can only be done with the help of quantification through the hierarchical definition of design and learning methods, It is necessary to explore patterns and processes in the content technology of structural architecture education, which, while being suitable for teaching students of this field, are compatible with the contemporary content educational technology, which is based on constructivism. These patterns in two general parts; Learning processes (and in its subset: education) and structural architecture design processes are separated. These two areas, focusing on the content technology of architecture education, have been considered by many design researchers. Their studies emphasize simulating teaching and architectural design to a research and discovery. This discovery that takes place in the form of a cyclical and evolving process, in order to benefit from all the primary generators, including the structure, in improving the architectural concept. A detailed examination of these studies and especially their emphasis on the continuous transformation of the explicit and implicit knowledge of the structure, leads to a detailed understanding of the design process of constructible architecture and the requirements of its learning environment, which is discussed in this article. Therefore, the purpose of this article is to clarify the design process of structural architecture and the requirements of its learning and teaching processes, based on the theory of SCEI, as elements of the content technology of architecture education and for their application in the workshop environments of architecture education.
Methods: In this article, firstly, by knowing the theory of structural architecture, the roles of structure in architecture are determined. Then, with the help of the qualitative content analysis method, in the studies of the architectural design process, the main features of structural architecture processes are extracted. In the qualitative content analysis method, first, the unit of analysis should be among the seven main elements, namely; Words, themes, characters, paragraphs, items, concepts and symbols should be specified. In this article, the selected analysis unit is words and categories. For this purpose, key words are extracted from the researchers' design opinions and are divided in the form of categories in such a way that the semantic content of the researcher's intended design can be specified with the help of a holistic interpretation and from it, in order to know the process of learning, teaching and designing structural architecture. With the help of this method and using a holistic interpretation, first the characteristics of the constructivist learning environment and the learning process in this environment are extracted, and according to the SCEI theory and its strategies, how the education process transforms the explicit and implicit knowledge of the structure. It is mentioned. Finally, the design process of structural architecture is refined by focusing on the main known features.
Findings: With the help of qualitative content analysis method and then focusing on holistic interpretation, this article identified the characteristics of structural architecture design process and the requirements of its learning environment. Based on the theory of knowledge transformation and especially specifying the role of the teacher in this knowledge transformation, it was determined that in the educational environments of the field of architecture, if there is a constructive teaching and learning process, it can be developed in a continuous cycle with the continuous transformation of tacit knowledge and Through the strategies of socialization, externalization, combination and internalization, the structure was explicitly approached to ideation in structural architecture, and in this case, the basical, functional and dramatical roles of the structure will be taken into consideration by the designer. Also, with regard to the parts of the learning process of structural architecture extracted from the article, it was found that the design process in this architecture has six specific stages: Analysis, Initial Conjectures, evaluation, review, Combination, Conjecture. These stages can be defined and identified in the form of an evolving cycle, and in total, they form the process cycle of structural architecture design, which is drawn at the end of the article. The results obtained from the above article can be used in order to update the content technology of architecture education in architecture studios.
Conclusion: Improving the content technology of architectural education with the help of exploring the processes of learning, teaching and design of structural architecture, can provide the context for combining structural topics with architectural ideas and lead to the creation of structural architecture that meets the structural requirements and its implicit knowledge along with Attention to the beauty and performance of architecture is considered. Architects and especially architecture students, in order to benefit from all the capabilities of the structure, in completing and advancing their concept, need to go through the design process in such a way that it is possible to address the different roles of the structure in the stage of making meaning in the mind and in the form To provide tacit (hidden) knowledge. The roles of the structure in architecture, by separating the implicit and explicit knowledge of the structure and familiarity with the process of their transformation and formation, find the ability to be present in the ideation of architects. Therefore, if in the matter of architectural education and design, during a certain process, attention is paid to the complementary cycle and the transformation of different knowledge into each other; It can be hoped that the final concept will approach the levels of structural architecture. Also, in order to teach such a process, the learning environment must have capabilities that provide the context for the continuous presence of the structure in the learner's ideas. Such environments approach constructivist learning environments and have specific requirements, the most important of which are; Dynamic and exploratory learning and paying attention to the position of the teacher as a motivation and questioner. A detailed understanding of these requirements in this article and paying attention to the learning and design processes with emphasis on the role of the teacher and the learner, along with the continuous use of implicit and explicit knowledge of structures in architecture, can improve the awareness of the teacher and the learner in order to advance their educational goals and the most important problem of content technology in the current architectural education - the ambiguity in the design and learning processes - could be resolved. In the processes of learning, teaching and design resulting from the article, special emphasis is placed on structured learning environments and the process of discovery and falsification, which is specifically in the form of seven specific stages in the learning process (initial contact, initial reception, supplementary reception, deep reception, control, transmission, awareness, and insight) and continuous transformation of tacit and explicit knowledge of the structure can be seen through four strategies. As a result of focusing on these two processes of learning and teaching, six specific stages in the form of the structural architecture design process (Analysis, Initial Conjectures, evaluation, review, Combination, Conjecture) are defined and verified at the end of the article. The application of the above process in the teaching of introductory courses in architecture improves architectural concepts to structural architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Architecture
  • Constructive Learning Process
  • Constructive Designing Process
  • Knowledge Transformation Cycle
  • Explicit and Tacit Knowledge

COPYRIGHTS 
©2024 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image