فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:  پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد فناوری‌ نوین متاورس در آموزش و یادگیری جهت توسعه، تسهیل و کاربردی‌سازی آن در آموزش صورت گرفت. مسأله‌ی پژوهش، چگونگی امکان‌پذیر شدن ناممکن‌های واقعی در آموزش و یادگیری به صورت شهودی و نقش متاورس در این زمینه، میزان موفقیت پژوهش‌های آموزشی صورت گرفته و دلایل علمی و پژوهشی آن‌ها برای کاربرد متاورس در آموزش بود. در پژوهش‌ها اهداف، متغیرها، روش‌ها، نتایج و چالش‌ها در مورد کاربرد متاورس در آموزش بررسی شد.
روش‌ها: پژوهش، به روش مرور نظام‌مند صورت گرفت. جامعه‌ی‌ آماری (میدان تحقیق) محتوای مورد نیاز جهت انجام مرور نظام‌مند شامل مقالات علمی و پژوهشی معتبر بود. نمونه آماری به روش هدفمند و از بین 127 مقاله 23 مورد انتخاب گردید. معیارهای ورود به چرخه‌ی پژوهش، ارتباط کامل عنوان مقاله با موضوع متاورس، جدید بودن سال انتشار، انتشار بین سال‌های 2023-2020، اعتبار نشریه و سایت نمایه شده، معتبر و کافی بودن مرجع مقاله، استفاده از روش‌های صحیح پژوهش و ارتباط آن با موضوع آموزش و یادگیری بود. معیارهای خروج مقاله از روند پژوهش شامل عدم ارتباط موضوعی، پایین بودن رتبه پژوهشی نشریه، جدید نبودن سال انتشار، تکراری بودن موضوع، زبان‌های غیر از فارسی و انگلیسی می‌شد. کلمات کلیدی مورد استفاده، متاورس، آموزش و یادگیری به صورت فارسی و انگلیسی بود و مقاله‌ها در پایگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد جستجو قرار گرفت.
یافته‌ها: پژوهش، نشان داد متاورس علی‌رغم نوپا بودن و توسعه‌ی محدود ابعاد فناوری آن، توانسته در آموزش و یادگیری تأثیرگذار باشد. در پاسخ به سؤال‌ها مشخص شد برجسته‌ترین اهداف پژوهش‌های مرتبط با کاربرد متاورس در آموزش، ارائه‌ی تعریف واضح از متاورس، کاربردهای متاورس در آموزش، ارائه‌ی مدل، تعیین چالش‌ها، توصیف ویژگی‌ها و روش استفاده، الزامات حقوقی، تحلیل نگرش‌ها و نقش هوش مصنوعی در متاورس بود. کشورهای پیشتاز در این زمینه کره، چین، آمریکا، اسپانیا، تایوان و امارات بودند. روش‌های تحقیق استفاده شده پیمایشی، توصیفی، آزمایشی، تحلیل محتوا، مدل‌سازی و مرور سیستماتیک بود. جامعه‌ی آماری بیشتر پژوهش‌ها دانشجویان و متغیرها به صورت کلی یادگیری، محتوای آموزشی، رضایت کاربر و چارچوب متاورس بود. همچنین، عمده‌ترین ابزارهای مورد استفاده در پژوهش‌های انتخاب شده پرسش‌نامه، مصاحبه و آزمون‌ بود. تعداد پژوهش‌های آزمایشی در آموزش، 7 مورد می‌باشد. یافته‌های اصلی پژوهش‌ها بیشتر شامل ارائه‌ی چارچوب فنی، بهبود تعامل، ایجاد یادگیری عمیق و معنادار، افزایش انگیزه، ایجاد خلاقیت، یادگیری شخصی‌سازی شده، آموزش موقعیتی و ایجاد فرصت‌های آموزشی جدید می‌شد. چالش‌ها، مربوط به نوپا بودن فناوری، تأثیر قابلیت‌های فنی بر نتایج، محدودیت‌های تکنولوژیکی، مسائل اخلاقی، تهدید سلامت، بالا بودن هزینه، مشکل تولید محتوا، کمبود متخصص و عدم دسترسی همگان بود.
نتیجه‌گیری: از آن‌جایی که ظهور متاورس را به طور عملی باید از سال 2021 در نظر گرفت، اما قابلیت‌ها و توانایی‌های تأثیرگذار آن در آموزش توسط اکثر پژوهش‌ها مورد تأیید قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود متاورس آینده درخشانی را برای آموزش و یادگیری به ارمغان خواهد آورد و می‌تواند جهت تسهیل و تسریع در تحقق اهداف آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. لذا، برای بهبود وضعیت موجود نیاز هست: الف) الگوهای طراحی آموزشی مبتنی بر متاورس طراحی گردد. ب) الگوی تولید محتوا برای متاورس طراحی و ارائه گردد. ج) اصول طراحی محیط‌های آموزش و یادگیری مبتنی بر متاورس طراحی، تدوین و استانداردسازی شود. د) اصول و روش پیاده‌سازی، توسعه فنی و پشتیبانی متاورس تدوین گردد. ه) اصول و روش‌های ارزشیابی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر متاورس طراحی شود. و) منشور حقوقی و اخلاقی محیط‌های آموزشی متاورسی تهیه شود. از محدودیت‌های تحقیق می‌توان به کم بودن پژوهش‌های آزمایشی، عدم تکامل تکنولوژی‌های کاربردی در متاورس و محدود بودن گستره‌ی پژوهش‌ها اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از فناوری متاورس، آموزش از حالت کلاسی به جهان مجازی تبدیل و تأثیر آن در ابعاد مختلف آموزش و یادگیری مورد پژوهش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the use of new metaverse technology in teaching and learning: a systematic review

نویسندگان [English]

  • H. Abbasi
  • E. Zaraii Zavaraki
  • M. Nili Ahmadabadi

Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The current research was conducted with the aim of investigating the use of new Metaverse technology in teaching and learning in order to develop, facilitate and apply it in education. The research problem was how to make real impossibilities possible in teaching and learning intuitively and the role of metaverse in this field, the success rate of educational research and their scientific and research reasons for using metaverse in education. In the studies, the goals, variables, methods, results and challenges regarding the use of metaverse in education were investigated.
Methods: The research was conducted using a systematic review method. The statistical population (research field), the content required to conduct a systematic review, included valid scientific and research articles. The statistical sample was selected using a targeted method and 23 items were selected from among 127 articles. The criteria for entering the research cycle included the full relevance of the article title to the topic of Metaverse, the newness of the publication year, publication between 2020-2023, the validity of the indexed publication and site, the validity and adequacy of the article reference, the use of correct research methods and its relevance to the topic, that was teaching and learning. The criteria for excluding the article from the research process included the lack of subject relevance, the low research rank of the publication, the publication year not being new, the topic being repetitive, languages other than Persian and English. The keywords used were metaverse, teaching and learning in Persian and English, and the articles were searched in reliable domestic and foreign databases.
Findings: The research showed that Metaverse was effective in teaching and learning, despite being new and the limited development of its technological dimensions. In response to the questions, the most prominent goals of research related to the use of metaverse in education, providing a clear definition of metaverse, applications of metaverse in education, presenting the model, determining challenges, describing the characteristics and methods of use, legal requirements, analyzing attitudes and the role of artificial intelligence in metaverse were determined. The leading countries in this field were Korea, China, America, Spain, Taiwan, and UAE. The research methods used were survey, descriptive, experimental, content analysis, modeling, and systematic review. The statistical population of most of the studies were students and the variables were general learning, educational content, user satisfaction, and metaverse framework. Also, the main tools used in the selected studies were questionnaires, interviews and tests. The number of experimental studies in education was seven. The main findings of the research included providing a technical framework, improving interaction, creating deep and meaningful learning, increasing motivation, creating creativity, personalized learning, situational training, and creating new educational opportunities. The challenges were related to the nascent nature of the technology, the effect of technical capabilities on the results, technological limitations, ethical issues, health threats, high costs, content production problems, lack of experts, and lack of access to everyone.
Conclusion: The emergence of the metaverse should be practically considered from 2021, but its effective capabilities and abilities in education have been confirmed by most studies, and it is predicted that the metaverse would bring a bright future for teaching and learning and can be used to facilitate and accelerate the realization of educational goals. Therefore, to improve the current situation, it is necessary to a) develop instructional design patterns based on metaverse, b) design and present a content production model for Metaverse, c) design, formulate, and standardize the design principles of teaching and learning environments based on metaverse, d) develop the principles and method of implementation, technical development and support of Metaverse, e) design principles and evaluation methods of educational programs based on metaverse, and f) prepare the legal and ethical charter of metaverse educational environments. Among the limitations of the research, we can point out the lack of experimental researcg, the lack of evolution of applied technologies in the metaverse, and the limited range of studies. It is suggested that by using Metaverse technology, education should be transformed from classroom to virtual world and its effect on different dimensions of education and learning should be researched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Technologies
  • Metaverse
  • Instruction
  • learning

COPYRIGHTS 
© 2024 The Author(s).  This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

[1] Najafi Zand J. [Translation of the conditions of Learning and theory of instructional]. Ganier RM (Author). Tehran: Rushd Publications. 2014. [In Persian].
[2] Abbasi H. Design and validation of the content production model in the augmented reality environment and its effect on cognitive load and academic progress [Phd thesis]. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2022.
https://doi.org/10.3390/ smartcities5020037
https://doi.org/ 10.3390/app12126258
https://doi.org/10.1080/ 10494820.2022.2133148‎
https://doi.org/10.3390/ info13060278‎
https://doi.org/10.1016/j.caeai. 2022.100082‎
https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100052‎
http://dx.doi.org/10.3389/ fpsyg.2022.859159‎
https://doi.org/10.3390/ jtaer17020032‎
https://doi.org/10.3991/ijim. v16i07.25727‎
[23] Petticrew M, Roberts H. Systematic reviews in the social sciences, A practical guide. Blackwell publishing. 2008.
https://doi.org/10.1016/j. compedu.2011.10.009
https://doi.org/10.22937/ IJCSNS.2022.22.8.9‎
https://doi.org/ 10.3390/s22218329‎

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image