فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: تعلیم و تربیت دردانشکده‌های معماری ایران با شیوه‌های نوین آموزشی در کشورهای پیشرفته صنعتی فاصله قابل توجهی دارد. شیوه‌های آموزشی ایران همچنان مانند دوران گذشته است که متأسفانه همگام با تغییرات عصر جدید پیش نرفته است و این می‌تواند یکی از دلایل ناکارآمدی آموزش معماری در ایران باشد.دانشکده‌های معماری، با توجه به تحولات سیستم آموزشی و نیازهای رو به افزایش دانشجویان به ارتباطات وتکنولوژی‌های روز،نیازمندتغییراست.به عبارت دیگر،فراگیر بودن فناوری‌های نوین، بر نظام آموزشی تأثیر می‌گذارد و محیط آموزشی باید به طور پیوسته خود را با پیشرفت‌ها و تحولات دنیای امروز هماهنگ سازد.مهم ترین هدف نظام آموزشی،تربیت و تعلیم افراد توانا و شایسته و تولید دانش گسترده برای رفع نیازهای متغیر دنیای مدرن برای زندگی و جامعه‌ای در حال رشد است.در واقع، نظام آموزشی باید به طور پیوسته در پاسخ به تحول و نوآوری‌های آموزشی و آماده‌سازی دانشجویانی برای یک جهان به سرعت در حال تغییرتلاش کند.لزوم تغییرات،معاصرسازی و به‌روزرسانی فضاهای آموزشی به موازات جریان نوین آموزشی در دانشکده‌های معماری و شهرسازی دارای اهمیت است.این پژوهش به بررسی تطبیقی برنامه آموزشی،فضاهاوفناوری‌های نوین آموزشی در نظام آموزش معماری دردانشگاه‌های منتخب جهان پرداخته است. هدف از پژوهش،شناخت راهکارهایی جهت اصلاح نظام آموزش دانشگاهی معماری ایران است.
روش‌ها‌: پژوهش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و کاربردی است و تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی بود. نمونه پژوهش ، به صورت هدفمند از میان دانشگاه‌های معماری مطرح دنیا و پیشرو در آموزش معماری که منتخب ارزیابی های معتبر است ، انتخاب شد. رویکرد پژوهش کیفی و به روش تطبیقی طبق چهار مرحله تطبیق جرج بردی شامل توصیف،تفسیر، هم جواری و مقایسه صورت گرفته است. اسناد و مدارک مرتبط با موضوع از مطالعات کتابخانه‌ای، کتب و مقالات، جستجو در منابع اینترنتی جمع‌آوری و درقالب جداول دسته‌بندی و تحلیل تطبیقی شدند و خصوصیات کیفی مشترک دانشکده‌های برتر معماری جهان مشخص شد.
یافته‌ها: تحلیل‌های انجام شده روی نمونه‌ها، نشان می‌دهد که به کارگیری فناوری‌های نوین آموزشی در برنامه درسی نظام آموزش معماری نقش محوری دارد و در ارتقاء سطح آموزشی و یادگیری دانشجویان مؤثر است و همچنین بعضی از نوآوری‌های این رشته در دانشگاه‌های برتر جهان شناسایی شد. از جمله، مهم‌ترین این نوآوری‌ها، بازنگری‌های مکرر برنامه آموزشی،کار در محیط‌های کارگاهی با تجهیزات پیشرفته، برگزاری سفرهای آموزشی، آماده‌سازی دانشجویان برای بازار کار،برگزاری سخنرانی‌ها و نمایشگاه‌ها با حضور معماران معاصر،کار در محیط‌های کاری با کارفرمای حقیقی و دفاتر برجسته معماری بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مقایسه ساختار آموزشی دانشگاه‌‌های ام ای تی،‌هاروارد،رایس ،سای – آرک وکوپرنیون نشان داد که دانشگاه‌‌‌های ام آی تی و‌هاروارد ضمن بهره‌گیری از محیط آموزشی مناسب و دارای تجهیزات و امکانات پیشرفته و به روزمعماری،متنوع‌ترین و منعطف‌ترین برنامه آموزشی را میان دانشگاه‌های مورد مطالعه ارائه می‌دهند. دانشگاه رایس با امکان کارآموزی در دفاتر معماران برجسته و برگزاری کلاس و دوره‌هایی درباره مسائل و چالش‌‌های به روز و آینده معماری که سبب افزایش خلاقیت دانشجویان است،تأکید می‌کند. مدرسه سای – آرک با رویکرد ایجاد انعطاف و پویایی در روش آموزش،ابداعات نوآورانه و راهکارهای خلاقانه در طراحی معماری و برگزاری سخنرانی‌‌ها و نمایشگاه‌ها باحضور اساتید و معماران مطرح دنیا بر تعامل اساتید و دانشجویان تأکید می‌کند.مدرسه کوپرنیون علاوه بر مهیا ساختن فضای آموزشی مناسب،بر اجتماع‌پذیری فضاهای تجمعی و افزایش تعاملات اجتماعی میان عموم مردم و دانشجویان و اساتید متمرکز است.در نتیجه، دوره آموزش معماری دانشگاهی باید با تحولات جدید در فرایند آموزش هماهنگی داشته باشد.فناوری و ابزار پیشرفته آن و تفکر انتقادی به‌عنوان عامل ضروری و اساسی برای موفقیت در آموزش معماری شمرده می‌شوند.لازم است تا با بهره‌گیری از فناوری‌ها و انجام کلیه تغییرات لازم برای بازنگری و سازماندهی مجدد نظام آموزشی،گامی‌در جهت ارتقای کیفیت آموزش معماری برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of curriculum, spaces and new educational technologies in architectural education system of the top five universities of the world

نویسندگان [English]

  • M. Maneshi
  • S. A. Tahaei
  • Sh. Mirshahzadeh

Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: There is a large gap between education in architecture schools in Iran and modern educational methods in advanced industrial countries. Iran educational methods are still the same as in the past, which unfortunately have not kept pace with the changes of the new era, and this can be one of the reasons for the ineffectiveness of architectural education in Iran. The architecture schools need to be changed due to the changes in the educational system and the increasing needs of students to communication and modern technologies. In other words, the pervasiveness of new technologies has affected the educational system and the educational environment must continuously adapt to the improvements and developments of today's world. The most important goal of the educational system is to educate capable and competent individuals and produce extensive knowledge to meet the changing needs of the modern world for life and a growing society. In fact, the educational system must constantly strive to respond to the educational innovations and evolutions and prepare students for a rapidly changing world. The need for change, modernizing and updating the educational spaces is important in parallel with the new educational flow in architecture and urban planning faculties. This research comparatively examined the curriculum, spaces and new educational technologies in the architecture education system in selected universities of the world. The purpose of the research was to identify solutions for reforming the university architecture education system in Iran.
Methods: The present study was descriptive, analytical and applied. Content analysis was based on an inductive approach. The research sample was purposefully selected from among the leading architectural schools in the world, which were selected by valid evaluations. The research method was comparative with qualitative approach and based on the stages of George Bereday's comparative Method in education: Description, Interpretation, Juxtaposition and Comparison. The data and documents were collected from library studies, books and articles, web-based information that were categorized and analyzed in tables and charts format and the common qualitative characteristics of the top schools of architecture in the world were determined.
Findings: Analyses performed on the samples showed that the use of new educational technologies would play a central role in the curriculum of the educational system and was effective in improving the level of education and learning of students. Also, some of the innovations of this field were recognized in the top universities of the world. Among the most important of these innovations were frequent revisions of the curriculum, working in workshop environments with advanced equipment, holding educational trips, preparing students for the job market, holding lectures and exhibitions with the presence of contemporary architects, working in work environments with real employers and prominent architectural offices.
Conclusion: A comparison of the strategies of MIT, Harvard, Rice, Sci-Arc and Cooper Union universities showed that MIT and Harvard offer the most flexible curriculum among the universities, while using a suitable educational environment with advanced and up-to-date architectural equipment and facilities. Rice University increases the creativity of students with the possibility of apprenticeship in the offices of prominent architects and holding classes and courses about current and future architectural issues and challenges. With the approach of creating flexibility and dynamism in the teaching method, Sci-Arc School emphasizes the innovative innovations and creative solutions in architectural design, holding lectures and exhibitions with the presence of world-renowned professors and architects, and emphasizing the interaction between professors and students. Cooper Union School, in addition to providing a suitable educational environment, focuses on the sociability of gathering spaces and increasing social interactions between the general public, students and professors. As a result, the university architecture curriculum must be in line with new developments in the education process. Technology and its advanced tools and critical thinking are considered as essential and vital factors for success in architecture education. It is necessary to take a step towards improving the quality of architecture education by using technologies and making all necessary changes to revise and reorganize the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Education
  • Architecture Curriculum
  • Comparative Study

COPYRIGHTS 
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[2] Kamelnia. Hamed. Grammar of designing learning environments .2009. Persian.
[4] Fallah, Robbah. Heydari, Shaban. Yahya zadeh, Suleiman.  Evaluation of smart and traditional schools in terms of efficiency in creating self-regulating learners in line with the transformation of the country's fifth development plan system. Journal of Educational planning studies, 2015, (8):  35-62. Persian.
[5] Harrison, C , Cavendish, S, Comber, C, Fisher, T, Harrison, A , Haw, K, et al. ImpaCT2: The impact of information and communication technologies on pupil learning and attainment. ICT in Schools Research and Evaluation. 2002. Series 7.
[11] Nasiri, Mohammad Hamzah. Comparing the educational progress of students trained through Picture with other students in East Azarbaijan province. Curriculum Planning Research Institute and Educational innovations. 1999. Persian.
[12] Khezerlou, Hamed. Examining the effective factors in the tendency of elementary teachers to use media Training in the teaching and learning process of teachers in Urmia. Planning Research Institute Curriculum and educational innovations. 2000. Persian.
[13] Yazdchi. Safora. Investigating the effect of video tapes on students' progress in mathematics. Guide and summary of the articles of the 6th National Mathematics Conference. 2010.Persian.
[14] Vahid Rad, Zakie. Examining the characteristics of the content of university courses according to the needs of today's society. Abstracts of the articles of the 9th annual conference of the Iranian Curriculum Studies Association. Tabriz: Tabriz University. 2018. Persian.
[15] Vahidi. Tahir. Research on the factors of discontinuity in the theoretical and practical education of the basic courses of architecture. (A case study is Shahid Beheshti University). The thesis of M.A. 2004. Persian.
[16] Afzalnia, Mohammadreza. Design and familiarization with material centers and learning resources. SAMT Publications.  2008. Tehran. Persian.
[18] Salisbili, Nader et al. Draft document and publication on reforms in education and upbringing in Iran. Tehran: Research Institute of Education and Training .2003. Persian.
[19] Ahdian, Mohammad an introduction to educational technology. Payam Noor University. Tehran. 1994. Persian.
[20] Fardanesh, Hashem. Theoretical foundations of educational technology. Tehran. 2009. Persian.
[22] kulik, J. A.  “Meta-analysis Study of Findings on Computer-based Instruction”. Technology Assessment in Education and Training. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 1994.
[23] Roblyer, M.  "Intergrating Educational Technology into Teaching", (3rd ed) Upper Saddle River, Nj: Merrill Prentice Hall. 2003.
[24] Zolfaghar, Mohsen. Reviewing and analyzing the teaching quality of humanities faculty members. M.A. Thesis. 1996. Persian.
[25] Arisian, Nasrin. The new role of teachers in education due to the development of information technology. Proceedings of the first conference on education. 2006, Persian.
[26] Mohammadi, Mahdi. Jafari, Sakineh. The relationship between organizational characteristics, knowledge, skills and the attitude of high school teachers with their sense of self-confidence in using technology education, Journal of Education and Learning Studies. 2012, 4 (1): 105-136. Persian.
[27] Jariani, Abulqasem. The impact of information and communication technology on curriculum planning. Office of planning and authoring technical and professional education , vocational training . 2010 , Persian .
[29] Attaran, M. Globalization, information technology and education. Tehran: Aftab-e Mehr.2002, Persian.
[32] Mozaeidi, Mohammad, Abedkish, Sadrullah, Khoshbakht, Fariba, karimi, mohammad hassan.   Analyzing the position of critical thinking in Iran's upper education documents in terms of the application of critical thinking components.  Journal of Islam and educational research. 2020, 23: 23-40. Persian.
[38] Aghazadeh. Ahmed. (2014). Comparative education. Tehran. Persian.
[40] http://www.elaine.com/portfolio_page/mit-school-of-architecture-library/
[41] https://www.mds-bos.com/mit-building-6120-lecture-hall
[43] https://www.archdaily.com/tag/mit
[44] https://www.alamy.com/the-harvard-graduate-school-of-design
[48] https://www.e-architect.com/new-york/41-cooper-square
[50] https://www.archdaily.com/40471/the-cooper-union-for-the-advancement-of-science-and-art-morphosis-architects
[53] Ruhi. Pooyan. Avant-garde narratives Kasra Publications. 2018: 16-18. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image