فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه امر آموزش در مدارس نیازمند به‌کارگیری روش‌هایی است که یادگیری برای دانش­ آموزان را لذت‌بخش و مؤثر نماید. از سوی دیگر، کاربست پیشنهادها و توجه به نتایج این پژوهش می­تواند سبب تغییر نگرش معلمان، برنامه­ریزان و سیاستگذاران آموزشی نسبت به کاربرد هرچه بیشتر و هدفمندتر رویکردهای جدید در آموزش شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری ریاضی به روش واک بر نگرش و عملکرد تحصیلی دانشموزان دوره ابتدایی در آموزش مجازی دوران کرونا انجام شده است.
روش‌ها  روش پژوهش، شبه ­تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهر اراک در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از میان آن، 30 دانش ­آموز به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15) و کنترل (15) تقسیم شدند. گروه آزمایش ۱۲ جلسه به‌صورت برخط، مفاهیم ریاضی را با کمک راهبرد واک در برنامه آموزش مجازی شبکه شاد آموزش دیدند. هر دو گروه در آغاز و اتمام آموزش، از طریق پرسش‌نامه‌های­ نگرش درس ریاضی آیکن (۱۹۷۸) و آزمون محقق ساخته درس ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده­ها از از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیه‌ها) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته ­های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش، در نگرش و عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد(P<0.05) و روش واک منجر به افزایش عملکرد، نگرش به ریاضی دانش ­آموزان شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته ­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که راهبرد واک به دلیل استفاده از محتواهای بصری، شنیداری، عملکردی و توجه به سبک­های یادگیری موجب افزایش نگرش و عملکرد ریاضی دانش­ آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of learning mathematics using the VAK(Visual Auditory Kinesthetic) method on the attitudes and academic performance of primary school students in virtual education during the Corona period

نویسندگان [English]

  • N. Bardia
  • R. Moradi
  • B. Yasbolaghi Sharahi

Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Today, education in schools requires the use of methods that make learning enjoyable and effective for students. On the other hand, applying the suggestions and paying attention to the results of this research can change the attitudes of teachers, planners, and educational policy makers towards using more innovative approaches in education. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of learning mathematics using the VAK(Visual Auditory Kinesthetic) method on the attitudes and academic performance of primary school students in virtual education during the Corona period.
Methods: The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all fifth-grade female students in Arak in the academic year of 1401-1400, out of which 30 students were randomly selected and assigned to  experimental (15) and control (15) groups. The experimental group learned 12 online sessions of mathematical concepts with the help of the VAK strategy in the  Shad Network e-learning program. Both groups were evaluated at the beginning and end of the training period through Aiken's (1978) attitudes towards mathematics questionnaire and the researcher-made math test. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance to test hypotheses) were used for data analysis.
Findings: The results of the research showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of the attitudes and academic performance (P<0.05) and the walk method led to an increase in the students' performance and attitudes towards mathematics.
Conclusion: According to the findings of the research, it can be concluded that the walk strategy would increase the students' mathematical attitudes and performance due to using of visual, auditory, functional content and paying attention to learning styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning by Visual
  • Auditory Kinesthetic Method
  • Math Performance
  • Math Attitude
  • Virtual Education

COPYRIGHTS 
©2023 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[24] Hardiana MT, Suyata P. The effectiveness of VAK (visual, auditory, kinesthetic) model in learning of summary writing. International Journal of Research & Review. 2018; 5(8): 43-9.
 [26] Damayanti E. THE INFLUENCE OF USING VISUALIZATION AUDITORY KINESTHETIC (VAK) LEARNING MODEL TOWARD STUDENTS’NARRATIVE TEXT WRITING ABILITY AT THE SECOND SEMESTER OF THE EIGHTH GRADE AT SMPN 3 BUKITKEMUNING 
[35] Hackathorn J, Solomon ED, Blankmeyer KL, Tennial RE, Garczynski AM. Learning by Doing: An Empirical Study of Active Teaching Techniques. Journal of Effective Teaching. 2011; 11(2): 40-54.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image