فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه خلق مشترک ارزش فی‌مابین نهادها، سازمان‌ها و کسب‌وکارها از عوامل مهم رشد اقتصادی و هم‌افزایی حوزه کسب‌وکار و بهبود روابط ذینفعان است. ازاین‌رو این پژوهش به طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش خلق مشترک ارزش در کسب‌وکارهای فناورانه باهدف کاربردی پرداخته است. هدف اصلی محقق در پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که ابعاد ابزار ارزیابی خلق مشترک ارزش برای کسب‌وکارهای فناورانه چیست؟ و درصدد است به طراحی و روان‌سنجی ابزار ارزیابی خلق مشترک ارزش برای کسب‌وکارهای فناورانه بپردازد.
روشها: پژوهش از نوع آمیخته بوده و جامعه آماری کیفی متشکل از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره در حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای فناورانه و کسب‌وکارهای نوین فناور محور روش نمونه‌گیری هدفمند با رعایت قانون اشباع نظرات، تعداد 14 نفر انتخاب شده‌اند. جامعه آماری در بخش کمّی با در نظر  گرفتن بیش از 2773 شرکتِ فعال در صنعت فناوری اطلاعات که در سایت ای سی تی کِی (www.ictkey.ir) ثبت شده است و طبعاً، وجود همین میزان مدیران عالی و ارشد؛ همچنین عدم شفافیت دقیق اطلاعات در خصوص جامعه آماری، با در نظر گرفتن فرمول حجم نمونه بدون جامعه آماری برحسب نسبت شامل 408 نفر مدیران لایه اول، دوم و سوم مشغول در حوزه‌های کسب‌وکارهای فناورانه علی‌الخصوص با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه‌های نوین فناور محور در شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و خصوصی در شهر تهران بزرگ با روش نمونه‌گیری ساده تصادفی اتخاذ شده‌اند. ابزار اولیه از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری، تحقیقات پیشین، مقالات مرتبط و مصاحبه با خبرگان است که درنهایت منجر به طراحی پرسش‌نامه‌ اولیه شد. سپس روایی صوری و محتوایی کمّی و کیفی بررسی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی با مقدار بالای 7/0 تعیین شد. سپس از تحلیل عاملی تأییدی ابزار مذکور با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS21 و Samartpls3 مورد تأیید  قرار گرفت.
یافتهها: یافته‌ها حاکی از آن است که در روایی صوری و محتوایی کمّی و کیفی؛ امتیاز تأثیر گویه‌های پایین‌تر از 5/1 و نسبت روایی محتوای کمتر از 62/0 و شاخص روایی محتوای پایین‌تر از 79/0 حذف شد که شامل مقولاتی چون ذینفعان داخلی و خارجی، یکپارچگی ذهنی و توافقات، روان‌شناختی اجتماعی، منابع و منافع، آینده‌نگری و آینده‌نگاری، خصیصه فرهنگی برد برد، تحلیل و آنالیز، آغازنگری و پیشگام نگری است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان داد، ابعاد خلق مشترک ارزش شامل 12 بعد به شرح فرآیندهای تعاملی، عملکرد/کارکرد فناوری، مشتری محوری، ارزش پایدار، ملزومات هم آفرینی، خلق ارزش، فرهنگ، تصمیم سازی، اقتصادی، ارزش آموزی، سیاست و قوانین و مقررات، فرصت و شاخص‌های آن شامل 28 مؤلفه است که به شرح زیر می‌باشد: نیازسنجی/ نیازسازی، مشارکت و تولید ارزش مشترک، میزان رضایت و شاخص پذیر، بهره‌برداری از ابزار هوشمند/ ابزارسازی، پارادایم/ نگاه فناورانه، مشتری، مبتنی بر سرویس، مبتنی بر فرآیندهای مستمر، مبتنی بر مدل و استراتژی، حوزه‌های اجتماعی و قانونی، زیرساخت، جذب و اشتراک اطلاعات، سیاست‌گذاری/حاکمیتی، تولید و جذب ارزش، محرک، اشتراک منافع، متغیر فرهنگی، سامانه پیشنهاد ساز برخط و به‌روز، مالی، بهینه مصرفی، سرمایه‌گذاران، تعریف و آموزش کاربردی مفهوم ارزش، دانشگاه و آموزش عالی، پرورش نیروی انسانی خلاق، حمایت از مالکیت فکری، سیاست‌های حمایتی دولت، برانگیختگی و ایده‌آفرینی ذهنی افراد و فرصت‌سازی.
نتیجه‌گیری: در بررسی روایی سازه، مقدار بار عاملی تمام گویه‌ها، مقادیر مناسبی بالاتر از 4/0است. پایایی هر دو ملاک (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی) تمام ابعاد بالای 7/0، میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) و همه ابعاد بیشتر از 5/0 را نشان داد که مورد تأیید  است. درنهایت یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که ابزار طراحی‌شده شامل 12 بعد و 28 مؤلفه است که از اعتبار و پایایی قوی و مناسبی برخوردار بوده و می‌توان از آن‌، جهت ارزیابی خلق مشترک ارزش در کسب‌وکارهای فناورانه در راستای تعالی و توسعه کسب‌وکار و ایجاد فضای تجاری و اقتصادی جدید، بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and psychometrics of common value creation measurement tools in technology businesses

نویسندگان [English]

  • M.S. movahedifar 1
  • M. Taghvaee Yazdi 2
  • Mohammad Salehi 2

1 Department of Entrepreneurship, The human Science Faculty, Islamic Azad University-Sari Branch, Sari, Iran

2 Department of educational management, The human Science Faculty, Islamic Azad University-sari Branch, Sari, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Today, the creation of shared value between institutions, organizations and businesses is one of the important factors of economic growth and business development and improving stakeholder relations. Therefore, this study aimed to design and validate a tool to measure shared value creation in technology businesses with a practical purpose. The main goal of the researcher in the present study was to answer this question: what are the dimensions of the common value creation evaluation tool for technology businesses? The study further attempted  to design and validate psychometrics co-value creation tools for technology businesses.
Methods: The research adopted a mixed method (grounded theory). Qualitative statistical population consisted of CEOs and board members in the field of information technology and technology businesses and new technology-based businesses. Through purposeful sampling method in accordance with the law of saturation of opinions, 14 people were selected. Statistical community in the qantitative part included more than 2773 companies active in the information technology industry, which are available on the website (www.ictkey.ir) and, consequently, the same number of top and senior managers; Also, due to lack of accurate transparency of information about the statistical community and considering the sample size formula without a statistical population in terms of proportion of 408 first, second and third tier managers working in the field of technology businesses, especially in the field of IT&ICT and new areas of technology, the public and private institutions or companies in Tehran were included by simple random sampling. The primary tool was extensive study of theoretical foundations, previous research, related articles and interviews with experts, which eventually led to the design of the initial questionnaire. Then, face validity and quantitative and qualitative content were examined and its reliability was determined by Cronbach's alpha method and combined reliability with a value above 0.7. Finally, the confirmatory factor analysis of the mentioned tool was confirmed using SPSS21 and Samartpls3 software.
Findings: Findings indicate that in formal and quantitative validity content, the effects score of items less than 1.5 and content validity ratio less than 0.62 and content validity index less than 0.79 were removed, which included categories such as internal and external stakeholders, mental integrity and agreements, social psychology, resources and benefits, foresight & futurism, win-win cultural feature, analysis, initiation and pioneering. The results of confirmatory factor analysis test showed that the dimensions of shared value creation include 12 dimensions describing: interactive processes, technology performance/ functionality, customer focus, sustainable value, co-creation requirements, value creation, culture, decision making, economics, value learning, Policies and rules and regulations, opportunities and indicators include 28 components such as needs assessment/needs building, participation and production of shared value, satisfaction and indexable, operation of smart tools/tools, paradigm/technological view, customer, service-based, Based on continuous processes, and model and strategy, social and legal areas, infrastructure, information acquisition and sharing, policy/governance, value generation and absorption, stimulus, benefit sharing, cultural variable, online and up-to-date proposing system, financial, optimal consumption, investors, defining and applying the concept of value, university and higher education, fostering creative manpower, protecting intellectual property, government support policies, motivating and brainstorming individuals, creation opportunities.
Conclusion: In evaluating the validity of the structure, the factor load value of all items, appropriate values above 0.4, the reliability of both criteria (Cronbach's alpha, combined reliability), all dimensions above 0.7, the mean extracted variance and all dimensions greater than 0.5 were obtained and approved. Finally, the findings of this study indicated that the designed tool included 12 dimensions and 28 components that had appropriate and strong credibility and reliability and can be used to assess the joint co-creation of value in technological businesses for business excellence and development and creating a new business and economic environment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creating shared value
  • Validity and Reliability
  • Questionnaire
  • Tool Making
  • co-value creation

COPYRIGHTS 
©2022 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[26] Razavi SM, Akbari M, Jafarzadeh M, Zali MR. Review of mixed research methods, second edition. Tehran: University of Tehran Press;2012.
[28] Hajizadeh E,  Asghari M. Methods and statistical analysis with a look at the research methods in life and health sciences with a guide (SPSS), First Edition. Tehran: Jahade Daneshgahi Publications; 2011.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image