فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یادگیری الکترونیکی شیوه‌ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیت‌ها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می‌گیرد که طی سه دهه گذشته مورد استقبال مؤسسات آموزشی و یادگیرندگان قرار گرفته است. اما به دلیل همه‌گیری COVID-19 یادگیری الکترونیکی در کانون توجه عمومی و سیاسی گسترده‌تر قرار گرفته است. این امر سبب شده تا بررسی رفتار یادگیرندگان در مواجهه با بستر آموزش الکترونیکی و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش نگارنده می­کوشد تا با استفاده از مدل موفقیت سیستم­های اطلاعاتی و نظریه جریان، عوامل اثرگذار بر تداوم استفاده کاربر از یادگیری الکترونیکی را بررسی نماید.
روش‌ها‌: پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی به‌شمار می­رود. متغیرهای این پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش نمونه‌گیری با استفاده از پرسش‌نامه‌های طراحی‌شده که به‌صورت اینترنتی و فیزیکی در میان دانشجویان مجازی ورودی سال ۱۳۹۸ و قبل‌تر در سه دانشگاه (دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و الزهرا) در سطح تهران، توزیع و تکمیل شده­اند، به انجام رسیده است. در نهایت حدود ۴۵۰ پرسش‌نامه به‌صورت حضوری و الکترونیکی در میان دانشجویان دوره­های مجازی این سه دانشگاه توزیع شد که از این تعداد ۲۳ پرسش‌نامه بازگردانده نشد و یا بدون پاسخ تحویل داده شدند و حدود ۳۰ مورد نیز به دلیل ناقص بودن پرسش‌نامه حذف شده­اند. در مجموع داده­های مربوط به ۳۹۰ پرسش‌نامه در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده­های به‌دست آمده با کمک نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش حاکی از تأیید کامل چهار فرضیه و معناداری آنها (T-Value بیشتر از 1.96) و رد کامل چهار فرضیه (T-Value کمتر از 1.96) است. فرضیات مورد تأیید شامل تأیید تأثیر مثبت و معنادار کیفیت اطلاعات بر رضایت کاربر، کیفیت خدمات بر رضایت کاربر، لذت بردن بر رضایت کاربر، رضایت کاربر بر تمایل کاربر، کیفیت اطلاعات بر تمایل کاربر، کیفیت سیستم بر تمایل کاربر و لذت بردن بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از آموزش الکترونیکی بوده است. براساس نتایج این تحلیل، تأثیرگذارترین عامل بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از ابزارهای یادگیری الکترونیکی، لذت بردن کاربر از به­کارگیری سیستم یادگیری الکترونیکی است. علاوه بر این لذت­بردن بیشترین تأثیر را بر رضایت کاربر دارد. فرضیاتی که مورد تأیید واقع نشده است شامل تأثیر کیفیت سیستم و رضایت کاربر، تأثیر تمرکز و رضایت کاربر، تأثیر کیفیت خدمات بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی و تأثیر تمرکز بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی بوده است.
نتیجه‌گیری:  محققان در این پژوهش با بررسی مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر موضوع مطالعه در بستر یادگیری الکترونیکی در ایران را به‌طور خاص در میان دانشجویان دوره‌های مجازی سه دانشگاه شهر تهران مورد ارزیابی و مطالعه قرارداده است. غالب این پژوهشگران رضایت را عامل کلیدی مؤثر بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از فناوری دانسته­اند. به همین دلیل پژوهشگران با استناد به مطالعات پیشین، عوامل مؤثر بر رضایت کاربر در استفاده از فناوری را شناسایی و مطالعه نموده است. متغیر رضایت به‌عنوان یک متغیر میانجی در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از فناوری سنجیده شده است. از میان عوامل مؤثر بر رضایت کاربر، عوامل کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، لذت‌بردن و تمرکز مطالعه شده­اند. همچنین تأثیر این متغیرها بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از فناوری نیز دو سؤال دیگر این پژوهش را شکل داده است. طبق نتایج، کیفیت سیستم و تمرکز تأثیری بر رضایت کاربران نداشته است. همچنین کیفیت خدمات و تمرکز بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی اثری نداشته است. در نتیجه این یافته‌ها متمایز با پژوهش‌های پیشین بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting students' continued intention to use e-learning systems

نویسندگان [English]

  • M Akbari
  • N. Javadi
  • M. Danesh

Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: E-learning is a method for designing, , editing, presenting, and evaluating education that utilizes electronic capabilities and facilities to aid learning that educational institutions and learners have welcomed over the past three decades. However, because of the COVID-19 epidemic, e-learning has become the focus of wider public and political attention. Therefore, the study of learners' behavior in confrontation with e-learning and its various dimensions have been taken into consideration. In this research, the authors investigate the factors affecting the user's continued use of e-learning by utilizing the Information Systems Success Model and Flow Theory.
Methods: The present study is descriptive-correlative in terms of data collection method and applied research in terms of purpose. The variables of this research have been studied using a standard questionnaire. Furthermore, in this study, sampling was done using designed questionnaires distributed and filled out both online and physically among virtual students admitted to three universities in 2019 and before that (Tehran, Allameh Tabatabai, and Alzahra) located in Tehran. Finally, about 450 questionnaires were distributed in person and electronically among the virtual courses’ students of these three universities among which 23 questionnaires were either not returned or returned without answers, and about 30 cases were deleted due to being incomplete. On the whole, data from 390 questionnaires were analyzed in this study. The obtained data were analyzed using SPSS and Smart PLS software.
Findings: The results of this study indicate complete confirmation of the four hypotheses and their significance (T-Value more than 1.96) and complete rejection of the four hypotheses (T-Value less than 1.96). Approved hypotheses include confirming the positive and significant effect of information quality on user satisfaction, service quality on user satisfaction, enjoyment on user satisfaction, user satisfaction on user, information quality on user intention, system quality on user intention, and enjoyment on user continues continuous intention to use e-learning systems. According to this analysis, the most influential factor in the user's continued intention to use e-learning systems is the user's enjoyment of using the e-learning system. In addition, enjoyment has the most significant impact on user satisfaction. The hypotheses that have not been confirmed include the effect of system quality on user satisfaction, the effect of concentration on user satisfaction, the effect of service quality on the user’s continued intention to use e-learning systems, and the effect of concentration on the user continued to use e-learning systems.
Conclusion: In this study, the researchers have evaluated and studied the main components affecting the subject of the study in the context of e-learning in Iran, specifically among students of virtual courses at three universities in Tehran. Researchers have identified satisfaction as the key factor influencing the user's continued intention to use e-learning systems. So, the researchers have have identified and studied the factors affecting user satisfaction in using e-learning. The satisfaction variable is considered as a mediating variable, and its impact on the user's continued intention to use e-learning systems has been examined. Among the factors affecting user satisfaction, information quality, service quality, system quality, enjoyment, and concentration have been studied. According to the results, system quality and concentration did not affect user satisfaction. Also, service quality and concentration on the user's continued intention to use e-learning systems have not been significant.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • ISSM Model
  • Flow Theory
  • Tendency for continued use of e-Learning

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image