فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: ایجاد یک نظام آموزشی که توان تربیت دانش‌آموزان برای زندگی در جهانی که همواره در حال تغییر است، از اهداف بنیادین آموزش و پرورش در جوامع پیشرفته است. به همین جهت عجیب نیست که تعداد زیادی از نظام‌های تربیتی تصمیم دارند تکنولوژی‌های جدید آموزشی را در جهت رسیدن به اهداف آموزشی استفاده کنند. یکی از دلایل پویایی و کارایی نظام‌های آموزشی پیشرفته در کشورهای توسعه‌یافته این است که در نظام‌های یاد شده مدام  روش‌های یاددهی و یادگیری را مورد مطالعه قرار می‌دهند و همواره از بهترین روش‌ها و اثربخش‌ترین آن‌ها استفاده می‌نمایند. از این رو پیش بینی می‌شود که به‌کارگیری واقعیت افزوده به مثابه‌ وسیله‌ای نوظهور در جهت ایجاد نوآوری در سیستم‌های آموزشی معمول می‌تواند رسیدن به اهداف آموزشی را تسهیل کند. از دیگر سو به‌کارگیری اصول طراحی چندرسانه‌ای در برنامه‌های آموزشی دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است و در ساخت برنامه‌های واقعیت افزوده که می‌تواند به‌عنوان یک چندرسانه‌ای شناخته شود باید مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از سبک آموزش محاوره‌ای و سبک آموزش رسمی در واقعیت افزوده بر یادگیری درس علوم تجربی پایه هشتم متوسطه است.
روش‌ها‌: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل، دانش‌آموزان پسر پایه‌ هشتم ابتدایی استان البرز در سال تحصیلی 1400- 1399 بوده و نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌ است. دانش‌آموزان هر سه کلاس در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. روش این پژوهش، از نوع آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بوده است.  به این صورت که یک گروه آزمایش با کمک نرم‌افزار واقعیت افزوده به سبک رسمی و یک گروه آزمایش با کمک نرم‌افزار واقعیت افزوده به سبک محاوره‌ای و گروه گواه با روش معمول آموزش دیدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل آزمون یادگیری محقق ساخته‌ علوم تجربی بود که  روایی صوری آن‌ها توسط  معلمان و  متخصصان  تکنولوژی  آموزشی سنجیده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک راهه ANCOVA نشان می دهد بین نمرات درس علوم تجربی در گروه‌های آموزش معمول، آموزش محاوره‌ای و آموزش رسمی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (۱۳/۱۳۳ F= ٫p<0/05) و استفاده از سبک آموزش محاوره‌ای نسبت به روش آموزش معمول بر یادگیری تأثیر معناداری دارد. تفاوت بین میانگین نمرات گروه آموزش معمول با دو گروه آموزش محاوره‌ای و آموزش رسمی معنی‌دار است (p<0/05). و استفاده از هر دو سبک آموزش رسمی و آموزش محاوره‌ای در واقعیت افزوده، در مقایسه با روش آموزش معمول اثربخش‌تر است و موجب یادگیری بهتر درس علوم تجربی در دانش‌آموزان پایه‌ هشتم متوسطه شده است. همچنین تفاوت میانگین نمرات گروه آموزش رسمی با گروه آموزش محاوره‌ای معنی‌دار است (p<0/05) و استفاده از سبک آموزش محاوره‌ای در واقعیت افزوده در مقایسه با روش آموزش رسمی اثربخش‌تر است و موجب یادگیری بهتر درس علوم تجربی می‌شود.
نتیجه‌گیری:  باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده و نتایج حاصل از تحلیل‌ها چنین استنباط می‌شود که نتایج حاصل از مقایسه‌ داده‌های گروهی که از برنامه‌ واقعیت افزوده به سبک آموزش رسمی آموزش دیدند با داده‌های گروهی که با روش معمول آموزش دیدند معنادار بوده است. از سوی دیگر نتایج حاصل از مقایسه‌ داده‌های گروهی که از برنامه‌ واقعیت افزوده به سبک آموزش محاوره‌ای آموزش دیدند با داده‌های گروهی که با روش معمول آموزش دیدند معنادار بوده است. همچنین نتایج حاصل از مقایسه داده‌های گروهی که با برنامه واقعیت افزوده به سبک آموزش محاوره‌ای آموزش دیدند با داده‌های گروهی که با برنامه واقعیت افزوده به سبک آموزش رسمی آموزش دیدند معنادار بوده است و در مجموع استفاده از سبک محاوره‌ای با هدف یادگیری مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the conversational education style and formal education style application in the augmented reality on eighth-grade students’ learning in science courses

نویسندگان [English]

  • S. hazrati ghasemgheshlaghi
  • Y. Mahdavinasab
  • S. Ghasemtabar

Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The creation of an educational system that has the potential to educate students to live in a world which is constantly changing is one of the fundamental goals of education in developed societies, so it is not surprising that many educational systems decide to use modern educational technologies to achieve an advanced system. One of the reasons for the efficiency of advanced educational systems is that they study teaching and learning methods and always use the best and most effective methods. Therefore, it is predicted that using augmented reality as an emerging tool to promote innovation in conventional educational systems can facilitate the achievement of educational goals. On the other hand, multimedia designing principles in the digital educational applicatins is very important and must be considered in augmented reality design. Therefore, the purpose of this study was to compare the use of conversational education style and formal education style in augmented reality on the learning rate of natural science course for eighth-grade high-school students.
Method: The statistical population of the study included eighth-grade schools of Alborz province in the academic year 2020 – 2021; and the students of three classes were assigned into two experimental groups and one control group. The research metod was experimental by pre-test-post-test design with a control group. The experiment group was trained by the augmented reality application aids in formal style and another experiment group with augmented reality application in conversational style and a control group with the convetnitonal instruction. The measurement instrument was a experimental science achievement test and its validity was assessed by teachers and educational technology experts.
Findings: The results of ANCOVA test showed that there was a significant difference among the scores of the control, conversational education and formal education groups on learning of experimental sciences (F=133.13, p <0.05); and thtat the use of a conversational teaching style compared to the conventional teaching had a significant effect on learning. The difference between the mean scores of the control group and the two groups of conversational education and formal education was significant (p <0.05). The use of both formal and augmented reality teaching styles was more effective as compared to the control group and led to better learning of experimental sciences in eighth-grade high-school students. Also, the difference between the mean scores of the formal education group and the conversational education group was significant (p <0.05); and the use of an augmented reality conversational teaching style was more effective than the formal teaching method and led to better learning of the experimental sciences.
Conclusion: According to the collected data and the results of the analyzes, the learning outcomes of the group trained with augmented reality application in the form of formal education were significant with the control group. On the other hand, the results of the comparison of the group that received training from the augmented reality application in the style of dialogue training with the control group were significant. Also, the results of comparing the group that was trained with the augmented reality application in the style of conversational education with the group that were trained with the augmented reality application in the style of formal education were significant and, in general, the use of conversational style was more effective for learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formal education styles
  • convertional education styles
  • augmented reality
  • learning
  • experimental sciences

COPYRIGHTS 
©2022 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image