فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه روش‌های سنتی و قدیمی‌آموزش و یادگیری با ظهور فن‌آوری‌ها و روش‌های نوین، کارایی خود را از دست می‌دهند. فراگیران برای همگام شدن با محیط مداوم در حال تغییر اطراف خود باید به دنبال شیوه‌ها و رویه‌های جدیدی برای انتقال دانش و افزایش یادگیری باشند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، تمرکز و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان بود.
روش‌ها‌: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون –  پس آزمون با گروه کنترل انتخاب شد. جامعه آماری شامل56 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد کرمان بود که ابتدا از طریق آزمونی در رابطه با مطالب درس مربوطه و تمرکز، مورد بررسی قرار گرفتند و کسانی که نمرات پایین‌تری داشتند به تعداد 44 نفر انتخاب شدند سپس به‌طور تصادفی در دو گروه شاهد (22) و آزمایش (22) قرار گرفتند. همچنین این دو گروه از نظر ترم تحصیلی، سن و میزان یادگیری و تمرکز تا حد ممکن همگون شدند. مطالب درسی تهیه شده توسط متخصصان گروه از طریق واتساپ و سرویس پیام کوتاه به‌صورت هفتگی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. بدین صورت که یک فیلم آموزشی راجع به درس مذکور شامل موارد تئوری و عملی برای افراد در 8 جلسه از طریق فضای واتساپ ارسال و در جلسه 8 رفع اشکال و پرسش و پاسخ از طریق واتساپ و سرویس پیام کوتاه انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه یادگیری که 35 سوال در رابطه با مطالب درسی توسط استاد مربوطه تهیه شد و روایی آن توسط اساتید مربوطه تأیید شد. پرسش‌نامه مهارت تمرکز سواری و اورکی (1394) که از ۱۳ ماده و دو عامل به نام تمرکز ارادی و تمرکز غیر ارادی تشکیل شده است، استفاده شد. خرده مقیاس تمرکز ارادی شامل 8 گویه و خرده مقیاس تمرکز غیر ارادی شامل 5 گویه است.به‌منظور تعیین پایایی پرسش‌نامه فوق الذکر از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای کل پرسش‌نامه 74/0 همچنین روایی پرسش‌نامه یاد شده با کمک تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد و 72/0برای خرده مقیاس مهارت های تمرکز ارادی و 70/0برای مهارت های تمرکز غیر ارادی. و پرسش‌نامه رضایت‌مندی تحصیلی محقق ساخته که از 11 گویه تشکیل شده، با نظرخواهی از 10 نفر از اساتید از نظر روایی محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 85/0 و از طریق بازآزمایی 82/0 به‌دست آمد. گرد آوری داده‌ها در دو مرحله قبل و پس از پایان آموزش کل محتوای تعیین شده انجام شد. افراد گروه آزمایشی آموزش را در 8 جلسه 2 ساعته دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و شکل‌ها و همچنین آزمون مانوا و تحلیل کواریانس آزمون لوین و  آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، آموزش از طریق تلفن همراه بر یادگیری، مهارت تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار است. به این معنی که آموزش از طریق تلفن همراه می‌تواند باعث افزایش میزان یادگیری، مهارت تمرکز و رضایت‌مندی تحصیلی  دانشجویان شود.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق، آموزش از طریق تلفن همراه به دلیل دسترس بودن، قابل حمل بودن و کاربرد آسان و در همه وقت به مطالب و محتوا می‌تواند روش مناسبی برای آموزش مباحث مختلف آموزشی به دانشجویان باشد و همچنین یادگیری از طریق تلفن همراه این امکان را می‌دهد که افراد به محتوای یادگیری در هر زمان و مکان دست یابند، همین طور افراد می‌توانند به مواد آموزشی با ارزشی دسترسی داشته باشند که کیفیت یادگیری و رضایت‌ندی تحصیلی آن‌ها را ارتقا دهد و با توجه به انعطاف‌پذیری بالای این نوع آموزش دانشجویان می‌توانند با توجه به شرایط و موقعیت خود و براساس آمادگی ذهنی به یادگیری بپردازند که این خود مانع حواس پرتی و کاهش عوامل مداخله گر در تمرکز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of mobile learning on students' learning, concentration and academic satisfaction

نویسندگان [English]

  • N. Saeid
  • A. Jadidi mohammadabadi

Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives:Today, traditional and old methods of teaching and learning are losing their effectiveness with the advent of new technologies and methods. Learners need to find new ways to transfer knowledge and enhance learning to keep up with the ever-changing environments around them. The aim of this study was to determine the effect of mobile education on students' learning, concentration and academic satisfaction.
Methods:The present study is applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of method with pre-test- post-test control group. The statistical population includes 56 medical students of Kerman Azad University who were examined through a test in relation to the relevant course content and concentration and among those with lower scores, 44 students were selected. Then, they were randomly divided into two groups of control (n=22) and experimental (n=22). The two groups were also homogenized as much as possible in terms of semester, age, and level of learning and concentration. The educational materials prepared by the experts were weekly sent to the students via whatsApp and short message service (SMS). In this way, an educational video about the mentioned lesson, including theoretical and practical cases, was sent to students in 8 sessions through WhatsApp, and in session 8, students’ problems were questioned and answers were provided through WhatsApp and SMS service. The research instrument included a learning questionnaire in which 35 questions related to the curriculum were prepared and its validity was confirmed by the instructor.  Savari and Oraki Concentration Skills Questionnaire (2015) which consists of 13 items and two factors, namely  voluntary concentration and involuntary concentration was used. The voluntary concentration subscale consists of 8 items and the non-voluntary concentration subscale consists of 5 items. In order to determine the reliability of the above-mentioned questionnaire, Cronbach's alpha method was used and it was found to be 0.74 for the whole scale and  0.72 for the subscale of voluntary concentration skills and 0.70 for involuntary concentration skills. Moreover, the validity of the aforementioned questionnaire was examined and confirmed using Factor Analysis. The content and face validity of a researcher-made academic satisfaction questionnaire consisting of 11 items was confirmed by the opinion of 10 professors, and its reliability of 0.85 was determined by Cronbach's alpha and 0.82 by retest method. Data collection was performed in two stages before the teaching began and after the termination of teaching the entire content. The experimental group received training in 8 sessions of 2 hours.  Descriptive and inferential statistics in the form of tables and figures as well as MANOVA, Analysis of Covariance-Levene’s test and Kolmogorov-Smirnov test were used to analyze the data.
Findings:  The results showed that mobile learning has a significant effect on  an effect on students' learning, concentration skills and academic satisfaction. This means that mobile learning can increase students' learning, concentration skills and academic satisfaction.
Conclusions: Based on the findings, mobile learning due to its availability, portability and easy access to the content at any time can be a good way to teach different educational topics to students. Mobile learning also allows people to access learning content anytime anywhere. Individuals can also have access to valuable educational materials that enhance their learning quality and academic satisfaction. Due to the high flexibility of this type of education, students can learn according to their circumstances and based on their mental readiness which, in turn, prevents distraction and reduces interfering factors in concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile education
  • learning
  • concentration skills
  • academic satisfaction
  • students

COPYRIGHTS 
©2022 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[12] Sadoughi M, Mohammad Salehi Z. [Factors affecting mobile acceptance of learning between students of Tabriz university and Tabriz university of medical sciences]. Teaching Strategies in Medical Sciences. 2017; 10 (6): 448-436. Persian.
[23] Ramezanikhah M. The Effect of Mobile Language Teaching on Motivation and Tacit Learning of Iranian Language Learners, Master Thesis, Allameh Mohaddes Nouri University,2017.
[24] Jafari P. Teaching and learning through mobile phones and the attitude of students of amol non-profit institute towards it [master’s thesis]. Amol, Iran: Amol Higher education institute, faculty of humanities; 2017.
[30] Pourhassani M. Evaluating the effectiveness of mobile learning method in academic achievement and learners' attitudes and comparing it with common teaching methods [master’s thesis]. Tehran, Iran; Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Faculty of Basic Sciences; 2012.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image