فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروز باتوجه به ظرفیتِ اقتصادهای در حال توسعه، استارت آپ‌های فناورانه به‌عنوان کسب و کارهای نوپا، نقش مهم و قابل‌توجهی را به‌خصوص در عرصه کارآفرینی ایفا می‌نمایند، اما به‌دلیل عدم وجود بسترهای مناسب چه از منظر اجتماعی در بُعد آموزش و فرهنگ و چه از منظر اقتصادی دارای ریسک‌های زیادی می‌باشند و این باعث می‌شود تا تعداد زیادی از استارت آپ‌ها در فرآیند تجاری‌سازی خود با مشکل روبرو شده؛ در نهایت با شکست روبرو شوند. استفاده از اکوسیستم‌های کارآفرینی در سطح دانشگاه یکی از راهکارهای توسعه‌ اثربخش استارت آپ‌ها، به‌خصوص استارت آپ‌های فناورانه است که با شناخت نیازمندی‌های بازار هدف و باتوجه به سطح توانمندی‌ها و قابلیت‌های فردی و جمعی کارآفرینان و ایجاد تعادل میان آنها امکان توسعه اثربخش آن‌ها را فراهم می‌نمایند. بنابراین هدف این پژوهش توسعه اکوسیستم‌های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ‌ها به واسطه‌ تحلیلی مبتنی بر تئوری‌های مجموعه راف است.
روش‌ها‌: روش‌شناسی این پژوهش ترکیبی است و برای انجام آن از تحلیل‌های فراترکیب، دلفی و مجموعه راف استفاده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی، پژوهش‌های مشابه و خبرگان دانشگاهی در سطح کارآفرینی بودند؛ اما جامعه هدف در بخش کمّی ۲۰ نفر از مدیران و معاونان در سطوح مختلف دانشگاهی در سطح استان گلستان بودند که باتوجه به الزام تحلیل‌ تئوری راف، این حد از جامعه آماری مورد قبول است.
یافته‌ها: در این پژوهش ابتدا با غربالگری پژوهش‌های انتخاب شده ۹ گزاره‌ تقویت استارت آپ‌ها و ۵ مؤلفه اکوسیستمِ کارآفرینی در سطح دانشگاه تعیین گردیدند که باتوجه به تأیید حدکفایت نظری براساس تحلیل دلفی وارد فاز تحلیل مجموعه راف شدند. نتایج در این بخش مشخص ساخت، تأثیرگذارترین گزاره‌های تقویت استارت آپ‌ها دو گزاره‌ وجود نیازهای فناورانه و تدوین استراتژی‌های مناسبند که برای توسعه‌ آن در قالب اکوسیستم‌های کارآفرینی در سطح دانشگاه، نیاز است دو کارکرد آموزشی/پژوهشی و نوآورانه به‌عنوان بستر توسعه‌ استارت آپ‌ها مدنظر قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: کارآفرینانی که در قالب استارت آپ‌های فناورانه عمل می‌کنند؛ نیاز دارند تا از راه جمع‌آوری اطلاعات بوم‌شناختی و توجه به رویکردهای اجتماعی، داده‌های لازم را برای توسعه‌ کسب و کار خود به‌دست آورند تا براساس انتخاب استراتژی مدون در این زمینه، بتوانند به نیازهای فناروانه پاسخ بدهند. همچنین براساس تحلیل ویکور خاکستری مشخص شد، تأثیرگذارترین نقش دانشگاه به‌عنوان یک اکوسیستم کارآفرینانه، تقویت سطح کارکردهای آموزشی و پژوهشی است. این به معنای آن است که دانشگاه در قالب سیاست‌های کارآفرینانه ابلاغی معاونت فناوری و اطلاعات ریاست جمهوری، لازم است سطح آموزش و ارتقای پژوهش‌های علمی را به سمت کارآفرینی هدایت نمایند، تا براساس آن دانشگاه را بستری برای شکل‌گیری و شکوفایی ایده‌های کارآفرینانه در قالب استارت آپ‌ها نماید. به‌عبارت دیگر دانشگاه می‌تواند در ایجاد شناخت و توسعه توانمندی و قابلیت‌های تخصصی کارآفرینی مؤثر عمل کند و باعث شود افراد برای شروع کسب و کارهای نوپای خود، قابلیت‌های مهارتی مناسبی در زمینه‌های دانش‌افزایی به‌دست آورند. در واقع این نتیجه نشان می‌دهد دانشگاه در راستای ماهیت و فلسفه تعریف شده‌ای که دارد، باید کارکردهای آموزشی و پژوهشی را در جهت شکل‌گیری رویکردهای کارآفرینانه به‌خصوص در مقاطع بالاتر تحصیلی در دستور کار قرار دهد و صرفاً از توسعه‌ تئوری‌های بدون کاربرد، پرهیز نماید. فلسفه وجودی اکوسیستم‌های کارآفرینی در سطوح دانشگاهی بدین معناست که سطح شناخت دانشجویان با این هدف گسترش و ارتقا یابد که بتوانند به‌عنوان یک کارآفرین در محیط اقتصادی بی ثبات امروز، نقش درخوری ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of university entrepreneurship ecosystems based on strengthening technological startups

نویسندگان [English]

  • E. Masoumi 1
  • M. Salehi 2
  • M. Taghvaeeyazdi 2

1 Department of Entrepreneurship, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 2 Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Today, given the capacity of developing economies, technological startups as start-up businesses play an important and considerable role, especially in the field of entrepreneurship. However, due to the lack of suitable platforms, both from the social perspective in terms of education and culture as well as from the economic perspective, they have many risks and this causes a lot of startups to have trouble in their commercialization process and eventually fail. Using entrepreneurial ecosystems at the university level is one of the approaches to effective development of startups, especially technological startups, which can provide the possibility of their effective development by recognizing the needs of the target market and considering the level of individual and collective capabilities of entrepreneurs and creating a balance between them. Thereofre, the purpose of this research is to develop university entrepreneurship ecosystems based on strengthening startups through rough set theories.
Methods: The methodology of this research is hybrid and to perform it, Meta-analyses, delphi and Rough Set Collection have been used. The target population in the qualitative sector comprised of similar research studies and academic experts at the entrepreneurial level. But the target population in the quantitative sector comprised of 20 managers and deputies at various academic levels in the Golestan province. Considering the requirement of using Rough theory analysis, this amount of the statistical population is acceptable.
Findings: In this study, first by screening the selected studies, 9 propositions for strengthening startups and 5 components of the entrepreneurship ecosystem at the university level were determined. Due to the confirmation of the theoretical adequacy limit based on Delphi analysis, they entered the analysis phase of Rough Set Theory. The findings in this section make it clear that the most influential propositions for strengthening startups are the existence of technological needs and the formulation of appropriate strategies. For their development in terms of entrepreneurship ecosystems at the university level, two educational / research and innovative functions should be considered as a platform for the development of startups.
Conclusion:  The entrepreneurs operating in the form of technological startups need to obtain the reuired data for the development of their business through collecting ecological information and paying attention to social approaches so that they can meet the technological demands by selecting a codified strategy in this area. Moreover, based on Gery Vikor’s analysis it was determined that the most influentiasl role of the university as entrepreneurship ecology is strengthening the level of educational and research functions. This means that it is necessary for the university to lead the educational level and the promotion of scientific research in the direction of entrepreneurship in the form of entrepreneurial policies announced by the president’s deputy for technology and information. As a result, the university can be turned into a platform for the formation and flourishing of entrepreneurial ideas in the form of startups.  In other words, the university can be effective in creating knowledge and developing capability and specialized entrepreneurial skills and cause the individuals to obtain appropriate entrepreneurial skills in the areas of enhancing their knowledge to start their own startup business. In fact, this finding reveals that in line with its defined nature and philosophy, the university should have educational and research functions that are aimed at the formation of entrepreneurial approaches especially in higher education levels and just avoid the development of theories that are impractical.  The philosophy of the existence of entrepreneurial ecosystems at the university level means that for this purpose the students’ level of knowledge can be developed and improved so that as an entrepreneurer, they can play a considerable role in today’s unstable economic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Startups
  • University Entrepreneurship Ecosystems
  • Rough Theory

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[17] Spigel B. The organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship: Theory & Practice. 2015; 41(1): 49-27.
[28] Shahrabi B, Ashrafi M, abbasi E. [Modeling factors affecting startups financing using DEMATEL technique]. Financial Management Strategy. 2019; 7(2): 61-89. Persian.
[36] Kordheydari R, Mansouri Moayyed F, Khodadad Hoseini H. [Metasynthesis of factors affecting to develop startups in new technology-based firms in entrepreneurial ecosystem]. Journal of Entrepreneurship Development. 2019; 12(1): 141-160. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image