فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی ‌و مهندسی، دانشگاه تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران

2 کروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:  آموزش الکترونیک جدید­ترین شکل آموزش از راه دور است و به رویکردی در برنامه­ریزی درسی گفته می­شود که در آن علاوه بر استفاده از روش­های فراگیر محور، از ابزارهای رایانه­ای و اینترنت استفاده می­شود. امروزه توجه روزافزونی به رویکرد آموزش مجازی در یادگیری و یاددهی به منظور پاسخگویی به تغییرات و چالش­های پیش­روی آموزش­عالی وجود دارد. رویکردی که به‌طور خاص متناسب با آموزش جدید می­باشد و سبب بهبود آموزش در فضای آموزش­عالی می­شود. مؤلفه­های متعددی در یادگیری و یاددهی در شیوه­ آموزش مجازی مؤثر می­باشند و همچنین تأثیر آموزش و یادگیری مجازی در دروس با ماهیت مختلف متفاوت هست. این موضوعات پژوهشگران را بر آن داشت تا در مورد ماهیت آموزش مجازی در دروس مختلف تحقیق به‌عمل آورند. این پژوهش در پی شناخت اثرگذاری آموزش مجازی در رشته­ معماری است. آموزش معماری در سطوح مختلف وجهی از آموزش­عالی است که به دلیل نقش و جایگاه حرفه­ای این رشته در کشور از روش و فرآیند ویژه­ای برخوردار است. ماهیت این رشته به دلیل برگرفته بودن از دروس عملی و نظری از سایر رشته­ها متفاوت است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تبیین جایگاه آموزش مجازی در رشته­ معماری و به‌طور خاص در دروس عملی و نظری این رشته است که برگرفته از ماهیت عملی و نظری است. همین موضوع ضرورت شناخت تأثیر آموزش مجازی در این رشته را آشکار می‌کند.
روش‌ها‌: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش از نوع کمّی و کیفی است. جامعه آماری این پژوهش 78 نفر از دانشجویان رشته­ معماری دانشگاه تربت‌حیدریه و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل موارد کیفی و کمّی است.  به این صورت که مؤلفه­های مؤثر در آموزش مجازی از مقالات معتبر در این زمینه استخراج شده­اند. همچنین برای سنجش تأثیر آموزش مجازی در دروس عملی و نظری معماری از نرم­افزار Statistica و پرسش‌نامه استفاده شده­است. پرسش‌نامه به­کار رفته در پژوهش به‌صورت پنج گزینه­ای طیف لیکرت طراحی شده و از ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی اعتبار و پایایی پرسش‌نامه استفاده شده است. جهت تحلیل اطلاعات در این پژوهش اطلاعات جمع­آوری شده وارد نرم­افزار SPSS شده و پس از آن تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت می­گیرد. 
یافته‌ها: یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که شش شاخص تعامل­پذیری، تفسیر، حمایت همتا، فهمیدن تمام جوانب موضوع، ارتباط و پشتیبانی مدرس در آموزش مجازی در رشته معماری و دروس عملی و نظری آن مؤثرند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر با تمرکز بر تأثیر آموزش مجازی در دروس عملی و نظری معماری در دانشگاه انجام شده است که نتایج به‌دست آمده در این پژوهش می­تواند برای محیط­های یادگیری و همچنین دیگر دروس به‌طور عام سودمند باشد. این پژوهش بیان می­کند که آموزش مجازی تأثیرات فراوانی در یادگیری معماری و تعامل بیشتر در این رشته و در دروس عملی و نظری دارد؛ ولی میزان اثرگذاری مؤلفه­های مرتبط با آموزش مجازی در هر دو درس عملی و نظری با یکدیگر متفاوت بوده، همچنین در دروس نظری اثرگذاری آموزش مجازی به مراتب بیشتر از دروس عملی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of virtual education in practical and theoretical courses in the field of architecture

نویسندگان [English]

  • P. Hessari 1
  • F. Chegeni 2

1 Department of Civil Engineering and Architecture, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran

2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: E-learning is the newest form of distance learning and is an approach to curriculum planning in which, in addition to using inclusive methods, computer tools and the Internet are used. Today, there is a growing attention paid to the e-learning approach to learning and teaching in order to meet the changes and challenges facing higher education. This is an approach that is specifically tailored to the new education and improves education in the higher education environment. Numerous components are effective in learning and teaching in the method of virtual education and also the effect of virtual teaching and learning in the courses  having different content is different. These topics have inspired the researchers to study the nature of e-learning in various courses. This study seeks to identify the impact of virtual education in the field of architecture. Architecture education at different levels is an aspect of higher education that has a special method and process due to the role and position of professionals of this field in the country. The nature of this field is different from other fields due to being taken without practical and theoretical courses. Therefore, the purpose of this study is to explain the status of virtual education in the field of architecture and specifically in the practical and theoretical courses of this field which are derived from the practical and theoretical nature.
Methods: This research is applied in terms of its purpose and descriptive in nature and of survey type. The data collection instruments in this study are both quantitative and qualitative. The statistical population of this research is 78 undergraduate students of architecture in the University of Torbat Heydarieh. Data collection tools in this study include qualitative and quantitative cases. The software named Statistica and a questionnaire were used to assess the impact of e-learning on practical and theoretical courses in architecture. The questionnaire used in the research was anchored on a five Likert scale. Cronbach's alpha coefficient was used to check the validity or reliability of the questionnaire. In order to analyze the data in this study, the collected information was inserted into SPSS software and then the data were analyzed at both descriptive and inferential levels.
Findings: The findings of this study show that the six indicators of interactivity, interpretation, peer support, understanding all aspects of a subject, communication and teacher support are effective in virtual education in the field of architecture and its practical and theoretical courses.
Conclusion: The present study focuses on the effect of virtual education on practical and theoretical courses in architecture at the university. The results obtained in this study can be useful for learning environments as well as other courses in general. This study reveals that virtual education has many effects on learning architecture and having more interaction in this field and in practical and theoretical courses, but the effectiveness of the components related to virtual education in both practical and theoretical courses are different from each other. Moreover, in the theoretical courses, the effectiveness of e-learning is far greater than in practical courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual training
  • Architecture
  • Practical lessons
  • Theoretical lessons

COPYRIGHTS 
©2022 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[15] Safavi A. E-content criteria and standards from e-learning perspective. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2020;13(1):27-52.Persian. 10.22061/jte.2018.4091.1999
[25] Farzian M, Karbasi A. Handcrafts - personal experience learning by doing in architectural design education. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi. 2014; 19(3): 87-96. Persian. 10.22059/jfaup.2014.55411
[27] Sardashti, S., Mozaffar, F., Shafaie, M. The Efficacy of Using Critical Pedagogy as a Teaching Method in Master’s Architectural Design Course (1) on Graduate Students’ Motivation. Armanshahr Architecture & Urban Development, 2020; 12(29): 31-43. Persian. doi: 10.22034/aaud.2020.102362

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image