فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه آمار، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: مفهوم آموزش در سال‌های اخیر موردتوجه همه متصدیان امور سازمان بوده است و همگان در مورد ضرورت طراحی و اجرای راهبردهای مؤثر و کاربردی آموزشی اتفاق‌نظر دارند؛ اما آنچه مهم است تدوین یک الگوی منسجم و یکپارچه اثربخش و شناسایی عوامل مؤثر در سیستم آموزش است که بتوان با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده آموزش‌های مطلوب و اثربخشی را طراحی کرد. کیفیت آموزش در صورتی کارکرد مثبت خواهد داشت که بسان یک کلیت واحد به‌تمامی ابعاد آن به‌طور یکسان توجه شود. مقوله تحرک در آموزشگاه‌ها به سیاست‌گذاری راهبردی درازمدت به‌منظور اقدامات مقتضی برای بهبود فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و خدماتی نیاز دارد و از طرفی برای پویندگی و ایجاد بستری پویا برای هماهنگی میان بخش‌های مختلف یک آموزشگاه ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران است.
روش‌ها: ازلحاظ شیوه گردآوری داده‌ها اکتشافی ترکیبی است. جامعه آماری شامل مدیران و اساتید در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای بودند که در حوزه آموزش، دانش و تجربه لازم را داشتند. روش نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که حجم نمونه براساس نمونه‌گیری نظری و رسیدن به اشباع نظری تعیین شد. تمامی مصاحبه‌ها ضبط و برای کدگذاری، اصلاح و اخذ بازخورد، از آن‌ها بهره‌برداری شده است. درمجموع با 13 نفر مصاحبه شده است. جهت تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. ابتدا مقوله‌ها و دسته‌بندی‌ها بعد از تأیید خبرگان در الگو کدگذاری شدند که درمجموع در این مرحله 230 کد از 13 مصاحبه و بررسی مستندات، تجربیات آموزشی مؤثر و سایر منابع، استخراج‌شده است. با مقایسه و طبقه‌بندی کدهای مشابه 90 مفهوم استخراج‌شده و درنهایت از طریق طبقه‌بندی مفاهیم مشابه 33 مقوله فرعی منفک شد که در 6 مقوله کلی شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها دسته‌بندی گردید.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده این الگو دارای شرایط علّی (توانمندی‌های مربیان، سنجش و تفسیر عملکرد برند و شناسایی و تدوین ارزش‌ها و موضع برند) شرایط زمینه‌ای(طرح‌های منابع انسانی و فرهنگ ارزش‌آفرینی در سازمان،اعتماد به برند و تجهیزات آموزشی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، شرایط مداخله‌گر که شامل عوامل محیطی کلان ( تعهدات قانونی آموزشگاه ،  اعتبار بین‌المللی مدارک فنی و حرفه‌ای) و عوامل محیط خرد(سطح مشتریان، سطح رقبا و دانش آن‌ها، راهبردها (ارتباطات پایدار و بازاریابی رابطه‌مند، نوآوری تحول‌آفرین، برنامه‌ریزی آموزشی، بازاریابی عملکردی) پیامدها(ارزش برای جامعه، ارزش برای سازمان و ارزش برای مشتری) است.  
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که پدیده طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی، متأثر از عوامل گوناگونی همچون شخصیت و هویت برند است و برای پی‌ریزی یک الگوی آموزشی ارزش‌آفرین و اثربخش در ابتدا باید به نشان و نشان‌واره‌ مفهومی آن و اصالت و اعتباری که برای آموزشگاه ایجاد می‌کند توجه ویژه نمود. تعیین، تعریف و شفاف‌سازی هویت بصری برند و جایگاه‌یابی مناسب آن در ادراک گروه‌های مخاطب مسأله‌ای مهم بوده است. به‌علاوه ایجاد چهارچوب ارزش‌های جامعه‌محور و کارآفرینی و اخلاقی عمل کردن به‌نحوی‌که اعتماد عمومی تقویت شود به معنای دنبال نمودن منافع عمومی با پاسخ‌گویی و شفافیت و خدمت کردن به‌‌صورت حرفه‌ای همراه با شایستگی، کارایی و بی‌طرفی و احترام، برابری و عدالت در رفتار با مشتریان است. همچنین  چگونگی عملکرد کارآفرینانه آموزش موضوعی است که بسیار حائز اهمیت است. سنجش و پایش مستمر عملکرد سازمان می‌تواند به‌عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمان‌ها کمک نماید. الگوی پژوهش، اعتبار سنجی شد  و متخصصان، الگوی طراحی‌شده به‌منظور بهبود کیفی آموزش و اشتغال‌زایی درآموزشگاه‌ها را مطلوب ارزیابی کردند. در نتیجه می‌توان از این الگو در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and validation of quality improvement model of education and job creation (case study at Tehran's technical and vocational institutes)

نویسندگان [English]

  • Z. Montazeri 1
  • R. Aghamoosa 1
  • A. Naami 1
  • A. Fatemi 2

1 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran

2 Department of Statistics, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The concept of education in recent years has been the concern of all organization's officials. Everyone agrees on the necessity of designing and implementing  productive and practical educational strategies. However, what is essential is developing an efficient, coherent and integrated model and identifying the factors that are effective in the education system so that appropriate and  adequate educational programs can be designed by using the results obtained. The quality of education will have a positive function only if it is regarded as a single totality  whose dimensions are equally taken into consideration. The mobility category in institutes requires a long-term strategic policy to take appropriate actions to improve research, educational, and service activities. On the other hand, such mobility category seems necessary to create a dynamic platform for coordination among different parts of an institute. This study aims to design and validate a quality improvement education and job creation model at Tehran's technical and vocational institutes.
Methods: Exploratory sequential mixed method of data collection is used. The statistical population includes managers and professors of technical and vocational institutes who had the required knowledge and experience in the realm of education. The sampling method was purposive  design. The data were collected through a semi-structured interview in which the sampling amount was determined based on theoretical sampling and reaching the theoretical saturation. All interviews were recorded and used for coding, correction, and obtaining feedback. A total of 13 people were interviewed. Open, axial, and selective coding were used to analyze the data. First, the categories were coded after the approval of the experts in the model which, on the whole, at this stage, 230 codes were extracted from 13 interviews, reviews of the documents , effective educational experiences, and other resources. By comparison and classification of similar codes, 90 concepts were extracted and finally separated in 33 subcategories by classification of similar concepts which  were  classified into six general categories of causal conditions, phenomenon-oriented , contextual conditions,  intervener conditions, strategies and outcomes.
Findings: Based on the results obtained, this model has causal conditions (teachers' abilities, measuring and interpreting brand performance, identifying and codifying values and brand position), contextual conditions (human resources plans, the culture of value creation in the organization, brand trust and hardware and software education equipment), intervener conditions that includes macro-environmental factors (legal obligations of the institute and international validity of technical and professional qualifications), and micro-environmental factors (customers’ level, competitors’ level, and their knowledge), strategies (stable communications and relationship marketing, transformational innovation, educational planning, and functional marketing) and outcomes (value for the society, value for the organization, and value for the customer).
Conclusions: This study showed that the phenomenon of design and validation of a quality improvement model of education and job creation is affected by various factors, such as brand personality and identity. To establish a value-creating and effective educational model, first, it has to pay special attention to the sign and its conceptual image and the authenticity and credibility that it creates for the institutes. It has also been crucial to specify, define and clarify the brand's visual identity and its appropriate positioning in the target groups' perception. In addition, creating a framework of community-oriented, entrepreneurial, and ethical values in such a way that can amplify public confidencemeans pursuing the public interest by being  responsive and transpareny as well as serving professionally along with competence, efficiency, impartiality, equality, and justice in dealing with customers. Moreover,  how the entrepreneurial function in education works is  a highly significant topic. Assessment and continuous monitoring of the performance of organizations can be a powerful management tool  to help the managers to achieve  their general and strategic objectives. The research model was validated, and the experts evaluated the model designed to improve the quality of education and job creation in institutes as desirable. As a result, this model can be used in technical and vocational institutes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational model
  • practical training
  • Grounded Theory Institute

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image