فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: ترقی و توسعه یک کشور، بیش از هر چیز وابسته به منابع انسانی آن است. نیروی انسانی است که با قدرت اندیشه و بهره ­گیری بهینه از منابع مادی، موجبات ترقی جامعه می­شود. این موارد موجب شده که سیاست­گذاران و اندیشمندان مفهوم کارآفرینی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا آنجا که آخرین الگوی توسعه، توسعه برخاسته از کارآفرینی قلمداد می ­شود. از همین رو نیاز به دانش­ آموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایش یافته و هدف بسیاری از دانشگاه ­های معتبر جهان، پرورش دانشجویان و در نتیجه دانش ­آموختگان کارآفرین است. در شکل ­گیری رفتار کارآفرینانه عوامل گوناگونی تاثیرگذارند که خودکارآمدی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر آن است. خودکارآمدی یکی از موارد استعداد شناختی کارآفرینی محسوب می­شود. بنابراین شناخت عوامل مرتبط با رفتارکارآفرینانه دانشجویان همچون مهارت­های ارتباطی و سواد اطلاعاتی، می­تواند بستر مناسبی برای رشد نگرش و رفتار کارآفرینی فراهم نماید و در نهایت با پرورش این استعدادها می­توان از زمینه­های موجود کارآفرینی بهره­ برداری کرده و به پیامدهای مثبت در آموزش عالی دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت­های ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی بود.
روش‌ها:‌ روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 6701  نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا بودند که با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ­گردآوری داده­ های پژوهش از پرسشنامه ­های استاندارد خودکارآمدی کارآفرینانه، مهارت­ های ارتباطی و سواد اطلاعاتی استفاده شد. روایی پرسشنامه ­ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری، و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 95/0، 85/0 و 95/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نشان داد کلیه روابط بین متغیرها معنی‌دار بوده و مدل نظری پژوهش تأیید و به عنوان مدل نهایی پذیرفته می‌شود. نقش میانجی­گری سواداطلاعاتی نیز آشکار شد و رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با سواد اطلاعاتی و مؤلفه ­های آن مثبت و معنی‌دار بوده و مهارت­ های ارتباطی و مؤلفه ­های آن پیش بینی کننده سواد اطلاعاتی بود. همچنین بین مهارت‌های ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه و مؤلفه ­های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بین مهارت­های ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگر با محدودیت­هایی همانند محدود بودن ابزار گردآوری داده­ ها به پرسش‌نامه و عدم استفاده از سایر ابزارها و محدویت­ های جغرافیایی و دوره تحصیلی مواجه بود. بنابراین پیشنهاد می ­شود پژوهش حاضر در سایر مناطق جغرافیایی و دوره­های تحصیلی انجام شود تا قدرت تعمیم یافته ­ها افزایش یابد. در راستای نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود با برگزاری کارگاه ­ها و کلاس­های آموزشی، دانشجویان را با شیوه­های شایسته برقراری ارتباط و مهارت ­های آن آشنا نموده و در این زمینه توانمند سازند. توصیه می­شود مسئولین و اساتید گرامی با عنایت به تاثیرات مهم مهارت­های ارتباطی و سواد اطلاعاتی، خود در درجه اول بیش از بیش به این امر مهم توجه کرده و آنها را بیشتر رعایت نمایند تا الگوی مناسبی برای دانشجویان باشند. پیشنهاد بعدی این ‌است که دانشگاه باید نسبت به دسترسی مناسب ­تر و بهره­ گیری بهینه از اطلاعات اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of information literacy in the relationship between students’ Communication skills and Entrepreneurial self-efficacy

نویسندگان [English]

  • M. A. Ghashami 1
  • F. Nasiri 2

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanity Science, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Educational Sciences, MSc in Educational Administration, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The progress and development of a country depends, more than anything, on its human resources. It is a human force that, with the power of thought contemplation/thinking and the optimal use of material resources, causes the progress of a society. These cases have led policymakers and thinkers to pay more attention to the concept of entrepreneurship so that the last model of development is considered to be the development arising from entrepreneurship. Therefore, the need for entrepreneurial graduates and students has increased and the goal of many prestigious universities in the world is to nurture students and consequently entrepreneurial graduates. Various factors influence the formation of entrepreneurial behavior among which self-efficacy is one of the most important factors that affect entrepreneurial behavior. Self-efficacy is one of the cognitive talents of entrepreneurship   Therefore, recognizing the factors related to students' entrepreneurial behavior, such as communication skills and information literacy, can provide a good platform for the development of entrepreneurial attitude and behavior and, finally, by cultivating these talents, the existing fields of entrepreneurship can be exploited utilized and positive results consequences in higher education can be achieved. The aim of this study was to investigate examining the relationship between communication skills with students' entrepreneurial self-efficacy with the mediating role of information literacy.
Methods: The research method is descriptive-correlational. The statistical population included 6701 undergraduate students of Bu Ali Sina University, 364 people using stratified random sampling method based on Krejcie and Morgan table were selected. Standard questionnaires of entrepreneurial self-efficacy, communication skills and information literacy were used to collect research data. The validity of the questionnaires was calculated using content and face validity, and its reliability was calculated through Cronbach's alpha coefficient and was estimated to be 0.95, 0.85 and 0.95, respectively. Structural equation modeling was used to analyze the data.
Findings: Findings showed that all relationships between variables are significant and the theoretical model of the research is approved and accepted as the final model. The mediating role of information literacy was also revealed and the relationship between communication skills and information literacy and its components was positive and significant and communication skills and its components were predictors of information literacy. There is also a positive and significant relationship between communication skills and entrepreneurial self-efficacy and its components.
Conclusions: There is a relationship between communication skills and students' entrepreneurial self-efficacy with the mediating role of information literacy. The present study, like any other research, was faced with limitations, such as limitation of using the questionnaire as the only data collection tool  and not using other tools  as well as geographical and educational restrictions. Therefore, it is suggested that the present study had better be conducted in other geographical areas and educational courses so that  generalizability power of the findings can be increased. In line with the findings of the present study, it is suggested that by holding workshops and training classes, students can be introduced to appropriate communication methods and skills and be empowered in this field. It is recommended that the officials and professors, considering the important effects of communication skills and information literacy, primarily pay more attention to this important issue and follow them more in order to be a suitable model for students. The next suggestion is that the university should provide more appropriate access and optimal use of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship self-efficacy
  • Entrepreneurship
  • communication skills
  • Information literacy

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[4] Crockett D R. The venture management team in corporate entrepreneurship: The role of corporate support and control. [dissertation Abstract]. The University of Texas at Arlington;2005.
[5] Hisrich Robert B, Peters -Michael P. Entrepreneurship. Us: Tata  MC Graw-Hill; 2002.
[8] Bandura A. Self-regulation of motivation and action through oral systems. In V. Hamilton, G H Bower, & N H Frijda (eds.), Cognitive perspectives on emotion and motivation Dor- drecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers;1988. p. 37-61.
[17] Wilson C. Media and information literacy: Pedagogy and possibilities. Comunicar. 2012; 20(39): 15- 22.
[28] Tupal A. The effect of information literacy on student's e entrepreneurial capabilities and self-efficiency of graduate students of Arak University students in the Year of 2014-2015. [master's thesis]. Arak University.2015. Persian.
[29] Zarrabian F. Information literacy and it's relation with self-efficiency of Isfahan Payame-Noor university students. [master's thesis]. Humanistic science faculty. Tehran payame-Noor University.2014. Persian.
[31] Farrokh B. Relationship between self-directed learning, self-efficacy and information literacy with knowledge sharing behavior of students. Paper presented in the 1st National Conference of Community Empowerment in the Field of Education and Social and Cultural Studies.2017. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image