فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:پذیرش و انتخاب معلم برای آموزش و پروش از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش ارائه الگویی بومی برای پذیرش معلمان فنی و حرفه‌ای در ایران است. با توجه به اینکه در این پژوهش محقق به دنبال طراحی الگوی بومی پذیرش دبیر فنی و حرفه ای در ایران است و نتایج این پژوهش بعد از اتمام کار می‌تواند بلافاصله در جامعه موردنظر، به‌کار گرفته شود و موجب بهبود وضعیت آن گردد، لذا این پژوهش ازلحاظ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است. الگوی طراحی شده در این پژوهش، ناظر بر تربیت معلم، برآورنده نیاز داخلی برای سیاستگذاری و همسو با شرایط و ملاحظات نظری و عملی پذیرش معلم در ایران بوده و وزارت آموزش و پرورش می تواند با استفاده از این الگو برنامه ریزی مناسب برای پذیرش دبیران متعهد و متخصص مورد نیاز هنرستان ها داشته و در نهایت موجب ارتقاء سطح فنی و مهارتی نظام آموزشی شود.
روش‌ها: برای شناسایی شاخص‌ها از مطالعه تطبیقی کشورهای پیشرو  به روش جرج بردی(روش مطالعه مقایسه ای دارای چهار مرحله: توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه ای) استفاده شد. برای ارزیابی و تدوین مدل اولیه و مفهومی پژوهش از جامعه خبرگان و استادان دانشگاهی صاحب نظر در زمینه فنی و حرفه‌ای با استفاده از تکنیک دلفی (روشی ارزان، چندکاره، عینی، بدون تهدید و آسان برای شناسایی و فهمیدن با انعطاف پذیری زیاد، امکان استفاده در سطح جغرافیایی وسیع، عدم نیاز به آموزش مصاحبه گران، گمنامی، ارائه بحث های باز، شناسایی و فهم زیربنایی موضوع، کسب اجماع در گرو ه های مخالف ، اعتبار محتوی و طراحی برنامه ها با حمایت نسبی شرکت کنندگان، عدم نفوذ عقاید و شخصیت افراد خاص در نظرات گروه و ارائه دید بی طرفانه همراه با صداقت در بیان ایده ها و گزینه ها) و روش نمونه‌گیری هدفمند به تعداد 10 نفر در دو مرحله استفاده گردید.
روش گردآوری داده­ها در بخش کیفی برای روش دلفی بدین صورت بود که پرسشنامه ای نیمه ساختار یافته شامل نظرسنجی در مورد ابعاد و مولفه های الگوی پیشنهادی با 46 گویه (شاخص) برای افراد نمونه (صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی) ارسال گردید.
یافته‌ها: این پژوهش در زمره پژوهش‌های کیفی و با تکنیک دلفی است. با محاسبه ضریب توافق، مراحل دلفی در مرحله دوم به همگرایی رسید. نتیجه انجام دو مرحله دلفی این بود که ابعاد الگوی پیشنهادی( بدوی، میانی و پایانی)؛ مولفه های الگوی پیشنهادی( مهارت های جسمی، روحی و اجتماعی؛ دارا بودن سطح عمی و دانشی مورد نیاز؛ گذراندن دوره های آموزشی پیش از خدمت؛ گذراندن دوره های کارآموزی؛ کسب امتیاز در آزمون و مصاحبه نهایی و علاقه، تعهد و انگیزه در معلمان) و همچنین تعداد 40 شاخص  تعیین و مشخص گردید و تعداد 6 شاخص به دلیل همپوشانی از گردونه شاخص‌ها حذف گردید.
نتیجه‌گیری: الگوی بومی پذیرش معلمان فنی و حرفه‌ای در سه بعد (پذیرش بدوی، میانی و پایانی)؛ شش محور (مهارت‌های جسمی، روحی و اجتماعی؛ دارا بودن سطح علمی و دانشی موردنیاز؛ گذراندن دوره‌های آموزشی پیش از خدمت؛ گذراندن دوره‌های کارآموزی؛کسب امتیاز در آزمون نهایی و مصاحبه؛ علاقه، تعهد و ایجاد انگیزه در معلمان) و 40 شاخص پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for admission of technical and vocational teachers in the Iranian educational system

نویسندگان [English]

  • H.R. Arasteh
  • M. J. Haji qasemi
  • A. Nave Ibrahim
  • H. Abbasian

Educational Administration Department, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives:  Teacher recruitment and selection is of great importance. Therefore, the purpose of this study was to provide a local model for the admission of technical and vocational teachers in Iran. Considering the fact that this research seeks to design a local model for accepting technical and vocational teachers in Iran, and the results of the research can be used immediately in the target community and improve its situation, the study in terms of its goal is an applied research. The model designed in this study, supervising teacher training, meets the domestic need for policy and is in line with the theoretical and practical conditions and considerations of teacher education admission in Iran. The Ministry of Education can use this model to plan for the admission of committed teachers to have the expertise required by the vocational schools and ultimately improve the technical and skill level of the educational system.
Methods: To identify the indicators, a comparative study of leading countries was used by George Brady method (comparative study method with four stages: description, interpretation, proximity and comparative). To evaluate and compile the initial and conceptual model of the research from the community of experts and university professors in the technical and vocational field using the Delphi technique (cheap, versatile, objective, non-threatening and easy to identify and understand with great flexibility, the possibility of using broadly, no need for interviewer training, anonymity, open discussion, identification and underlying understanding of the subject, gaining consensus in opposing groups, content validity and program design with relative support of participants, lack of influence of ideas and personality, unbiased views along with honesty in expressing ideas and options) and a purposeful sampling method of 10 people in two stages. The method of data collection in the qualitative part for the Delphi method was that a semi-structured questionnaire including a survey on the dimensions and components of the proposed model with 46 items (indicators) was sent to the sample (experts and academic experts).
Findings: This research is among the qualitative studies with Delphi technique. By calculating the coefficient of agreement, the Delphi stages converged in the second stage. The result of performing the two Delphi steps was that the dimensions of the proposed pattern (initial, middle and final); components of the proposed model (physical, mental and social skills; having the required level of knowledge and expertise; passing pre-service training courses; passing internship courses; gaining points in the final exam and interview and interest, commitment and motivation in teachers); and 40 indicators were determined and specified. Six indicators were removed from the index due to overlap.
Conclusion: Indigenous model of admission of technical and vocational teachers was proposed in three dimensions (primary, intermediate and final admission); six axes (physical, mental and social skills; having the required level of science and knowledge; passing pre-service training courses; passing internship courses; gaining points in the final exam and interview; interest, commitment and motivation in teachers) and 40 suggestion indicators.
 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers' Acceptance
  • Skills for Technical and vocational Teachers
  • Iranian Education System
[2] Aghazadeh A. History of education and education of Iran; Tehran: Arasbaran Publications; 2010. Persian.
[3] Malaye Nejad A, Zakati AS. [A comparative study of the educational curriculum system in the UK, Japan, France, Malaysia and Iran]. Educational Innovation; 2010. 7 (26): 35-62. Persian.
[4] Kiyamanesh AR. Performance measurement in elementary school and guidance year. Tehran: Research Institute of Education; 1998. Persian.
[5] Sarkar Arani MD. Culture of learning and learning. An ethnographic research with a pedagogical approach; 2010. Tehran: School Publications. Persian.
[6] Safi A. Elementary education, guidance and secondary education. Tehran: Publication of the Side; 2012.
[9] Rezaeian A, Farhangi AS. Examine the current structure and organization of the Ministry of Education. Tehran: Minsitry of Education; 1994. Persian.
[10] Shamseldini N.  A comparative survey of the selection, training and employment of sports teachers from Iran, America, Canada and the United Kingdom. [master’s thesis]. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2009. Persian.
[11] Nikukar H. A comparative study of selection and education of general education teachers in Iran, USA and France. [master’s thesis]. Tehran: Allameh Tabatabaie University; 2009. Persian.
[12] Ronaqi Tasdiqi. A comparative study of indicators for selecting principals in primary, secondary, and high schools in Iran, Germany, and Japan. [master’s thesis]. Tehran: Allameh Tabatabaie University; 2012. Persian.
[13] Taheri M, Arefi, Paychi MH, Ghahremani M. Explore the process of teacher development in Teacher Training Centers: Foundation Data Theory. Quarterly Educational Innovations; 2013. 176: 45-145.
[15] Abdollahi B. Designing an educational performance evaluation system for educational instructors of technical and vocational education. Tehran: Vice-Chancellor for Research of the Technical and Vocational Training Organization; 2014. Persian.
[17] Jailani MY. Transnational standards design framework for TVET teacher training program. Malaysia: University Tun Hussein Onn Malaysia; 2010. Persian.
[18] Morris AH. Advancing education through a culture of inquiry, innovation and indigenization. US: School of Education Biennial Conference, University of the West Indies; 2013.
[19] Stolte H. Capacity building in TVET staff development in the context of international cooperation. TVET Teacher Education on the Threshold of Internationalization. Paris: UNESCO-UNEVOC; 2006.
[20] Mahazani A, Noraini K, Wahid R. Development of a new empirical based competency profile for Malaysian vocational education and training instructors. In Proceedings of the 1stUPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training Bandung. Indonesia; 2010. pp. 10-11
[24] Khalaqi, AS. Technical and vocational education and information technology. UNICEF International Conference. Tehran: Organization for Research and Educational Planning - Institute for Research Planning and Educational Innovations; 2011. Persian.
[25] Nafisi, AS. Technical Training in the 21st Century: Recommendations for the second World Congress on Technical Education and Expert Advice and papers presented at the Congress (Seoul, Korea, 1999). Tehran: Educational Research Institute; 2012. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image