فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی ، قاینات، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: گنجاندن مجموعه متنوعی از برنامه های یادگیری زبان از طریق کامپیوتر در کلاس های آموزش زبان در طی پنج دهه اخیر سبب گردیده است تا اهمیت یافتن پاسخ روشن به سوالاتی نظیر اینکه تا چه میزان و تحت تاثیر کدام متغیرهای تعدیل کننده برنامه های یادگیری زبان از طریق کامپیوتر می توانند نتایج موثرتری در مقایسه با آموزش های سنتی زبان داشته باشند، دو چندان شود. درمطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل در قالب یک بررسی جامع، میزان اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکیبر سطح یادگیری واژگان زبان آموزان، مورد ارزیابی قرار گیرد. بعلاوه شناسایی متغیرهای تعدیل کننده تاثیر گذار بر ناهمگونی اندازه اثر مطالعات مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ها:جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مطالعات انجام شده در گذشته در زمینه رابطه لغت‌نامه الکترونیکی و میزان فراگیری واژگان زبان‌آموزان می‌باشد. لذا جستجوی جامعی از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر به‌منظور شناسایی مطالعات مرتبط با بررسی اثربخشی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان انجام گرفت. معیار اصلی انتخاب مطالعات جهت تحلیل در مطالعه حاضر انتشار در مجلات و یا مجموعه مقالات کنفرانس‌ها در فاصله سال‌های بین 1950 تا 2014 بود. به‌علاوه همزمان با متخصصان موضوع نیز جهت شناسایی مقالاتی که در جستجوی اولیه یافت نشده بودند مشورت گردید. این فرایند نهایتاً منجر به شناسایی 132 مقاله گردید. در مرحلۀ بعد، همۀ پژوهش‌های به‌دست آمده مورد بررسی دقیق تر قرار گرفتند و با چک لیست معیار انتخاب نهایی مطالعات ارزیابی گردیدند. در این مرحله و طبق معیارهای ورود تعداد 36 مقاله واجد شرایط تشخیص داده شده و برای ورود به تحلیل نهایی برگزیده شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه دوم نرم افزار جامع فراتحلیل انجام گرفت.
یافته‌ها:در رابطه با برآورد اندازه اثر کلی لغت‌نامه الکترونیکی بر فراگیری واژگان زبان‌آموزان، نتیجه تحلیل 36 مطالعه در فراتحلیل حاضر نشان داد که لغت‌نامه الکترونیکی اثر بزرگ و مثبت (40/1+) بر یادگیری واژگان زبان‌آموزان دارد. علاوه براین، ناهمگونی قابل توجهی بین اندازه اثر مطالعات در مجموعه مورد بررسی مشاهده گردید. به منظور شناسایی دقیق‌تر منابع ناهمگونیبین اندازه اثر مطالعات، تحلیل متغیرهای تعدیل کننده  در قالب شش متغیر ( طرح پژوهش، حجم نمونه، سطح مهارت، سن، طول مدت برنامه، سال انتشار مقاله) اجرا گردید. نتایج نشان داد که متغیر حجم نمونه اثر معناداری بر ناهمگونی اندازه اثرها بین مطالعات جمع آوری شده داشته است تا حدی که مطالعات با حجم نمونه بیشتر از 60 نفر اندازه اثر بزرگ داشته اند، درحالی که مطالعات با حجم نمونه کمتر از 60 منجر به تولید اندازه اثر متوسط شده اند. یافته مهم دیگر این بود که میانگین اندازه اثر از نظر آماری در سطوح مختلف طول مدت زمان برنامه آموزش متفاوت است. بدین معنی که مطالعات با مدت زمان برنامه آموزش طولانی تر میانگین اثر بزرگتری نسبت به مطالعاتی داشته اند که  مدت زمان آموزش پایین تری دارند. این یافته نشان می دهد که با افزایش طول مدت زمان آموزش ، پیشرفت واژگان فراگیران به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر گذاری سال انتشار مطالعات به عنوان یک متغیر تعدیل کننده مهم بود، به طوری که مطالعات سال های اخیر اندازه اثر بزرگ تری در مقایسه با مطالعات سال های قبل داشته اند. یافته های بیشتر نشان دادند که عدم تجانس بین اندازه اثرها در فراتحلیل حاضر متاثر از تفاوت بین طرح پژوهش، سطح مهارت و سن زبان آموزان نمی باشد.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج به‌دست آمده در فراتحلیل حاضر ادغام و کاربرد بیشتر برنامه آموزش زبان مبتنی بر کامپیوتر در کلاس‌های درس سنتی برای دست‌یابی به نتایج بهتر ضروری به‌نظر می‌رسد. برای تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد محققان جزییات بیشتری از مطالعه را ارائه نمایند تا بتوان عواملی که بر تاثیرگذاری کامپیوتر بر یادگیری زبان دوم موثر هستند را تایید یا رد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Hypertext Annotations on Learners' Vocabulary Learning: A Meta-analysis

نویسنده [English]

  • V. S. Vahedi

Department of English Language, Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran

چکیده [English]

CALL) programs have been incorporated into language classrooms over the past five decades, it has become more important to find a clear answer to questions such as to what extent, and under which moderator variables CALL programs can yield more effective outcomes as compared to traditional language instruction. The present meta-analysis is a comprehensive investigation to determine the extent of the effectiveness of hypertext annotations on the learners' vocabulary learning.  Moreover, the study aimed at identifying the moderator variables that influence the heterogeneity of the effect of various studies.
Methods: The statistical population of the present study consisted of all the studies conducted in the past related to the effectiveness of hypertext annotations on learners' vocabulary learning. To this aim, an exhaustive research of the multiple electronic databases was carried out in order to identify all the studies examining the relative effectiveness of CALL on enhancing learners' vocabulary learning The main criterion for selecting the studies to be analyzed in the present research was their publication in journals or proceedings of conferences during the period between 1950 to 2014.  Concurrently, the experts in this area were also consulted for articles that had not been identified in the primary search. Eventually, the search process resulted in the identification of 132 articles of potential relevance to the present meta-analysis. In the next stage, all studies were investigated more carefully and examined based on the checklist which was the criterion for the final selection of those studies  that should be included in the present meta-analysis. Finally, a total sample of 36 studies met the required criteria and selected for the final analysis. Data analysis was performed using Comprehensive Meta-analysis Software (Version 2).
Findings: With respect to the overall effect size of the hypertext annotations on the students’ vocabulary acquisition, the results of 36 study in the present meta-analysis revealed that hypertext annotations had a large, positive, significant effect on students' vocabulary. Acquisition (+140).  In addition, there was a highly significant heterogeneity in the distribution of the effect sizes in the meta-analysis under investigation. To further explore the sources of the heterogeneity between the effect sizes across studies, moderator analyses were administered in terms of six variables (research design, sample size, proficiency level, age, duration of the program, year of publication). It was found that the variable of  the sample size had significantly affected the inconsistency of the effect sizes across the studies under investigation to the extent that studies with a sample size of more than 60 individuals produced a large effect size, whereas studies with sample size of less than 60 individuals generated medium effect size. Another significant finding was that the mean of the effect sizes statistically differed across different duration levels  of the teaching program. That is, studies with a higher duration of teaching program had a larger mean effect size than those with a lower duration, indicating that the learners' vocabulary achievement enhances significantly as the length of the teaching program increases. Moreover, the results revealed that publication year was also a significant moderator variable so that the studies published in the recent years had a higher effect size as compared with those published in earlier years. Other findings revealed that the dissimilarity of the effect sizes in the present meta-analysis was not influenced by the differences among research design, proficiency level, and age of the language learners.
Conclusion: Based on the findings of the present meta-analysis, it is necessary to integrate CALL into traditional language classes in order to reach better learning outcomes. With respect to future research, the researchers are recommended to provide more details of the study so that it could be possible to confirm or reject the factors that are effective in the role of computer in second language (L2) learning. 
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect
  • vocabulary
  • Learning
  • Annotation
[17] Pishghadam R, Ghahari Sh. The impact of glossing convention on incidental vocabulary learning: a comparative study. Iranian EFL Journal. 2011; 7(6): 8-29.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image