فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه رهبری و توسعه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه اهداف: امروزه، آموزش مجازی به‌عنوان یکی از کاربردهای مهم فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح و فعالیت‌های گسترده‌ای در این راستا آغاز گردیده است این امکان می‌تواند یکی از گزینه‌های مورد توجه برای پر کردن خلأهای آموزشی، در نبود دسترسی به آموزش حضوری و در نهایت ارتقای عدالت آموزشی برای افراد در مناطق روستایی و دوردست باشد. مساله ای که ما در این پژوهش به دنبال دست‌یابی  به آن بودیم این است که آیا کسانی که مخاطب این شکل از آموزش بوده‌اند نیز آن را به عنوان یک تجربه عادلانه درک کرده‌اند؟ یا در نگاهی دقیق‌تر کدام بخش از این نوع آموزش‌ها به درک احساس عدالت در این افراد منجر شده و در کدام بخش بی‌عدالتی وجه پررنگ درک افراد در تجارب زیسته‌شان بوده است؟ در یک جمله هدف این پژوهش بررسی تجربیات دانشجویان مجازی دانشگاه‌های جامع تهران از وضعیت عدالت آموزشی در آموزش مجازی بود تا زوایا و ابعاد آن مشخص شود.
روشها: این مطالعه به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام‌شده است. یکى از موارد مناسب براى کاربرد روش پدیدارشناسى پاسخ به این سؤال است که آیا نیاز به روشن‌سازی بیشتر پدیده‌ای خاص وجود دارد؟ وضعیت عدالت در آموزش‌های مجازی هنوز به درستی در هیچ پژوهشی بررسی نشده است؛ ازاین‌رو پژوهشگران حاضر رویکرد فوق را براى بررسى این مسأله انتخاب کردند. در این پژوهش با توجه به هدف مطالعه، شرکت‌کنندگان بر اساس نمونه‌گیری معیاری از بین دانشجویان مجازی که دوره‌های مجازی دانشگاه‌های جامع تهران (دانشگاه‌های امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه تهران) را تجربه نموده و معیارهای ورود به این مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند. فرایند گزینش نمونه‌ها ادامه پیدا کرد تا هنگامی‌که داده‌ها در 32 مصاحبه به اشباع رسیدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. در این پژوهش متن مصاحبه‌ها با استفاده از روش اسمیت مورد تحلیل قرار گرفت در ادامه کار جهت تائید روایی و دقت تحقیق، معتبر بودن، اطمینان‌پذیری و قابلیت تأیید داده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تضمین معتبر بودن، یافته‌های این مطالعه به شرکت‌کنندگان ارائه شد و ایشان نظرات خود را در مورد هماهنگى یافته‌ها با تجربیات خود به پژوهشگر ابراز کردند، همچنین تعمق مشارکتی پیرامون مضمون‌های پدیدار شده توسط پژوهشگر انجام شد. پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش قابلیت تأیید این پژوهش را تضمین نمودند. به‌منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، قبل از شروع مصاحبه، شرکت‌کنندگان از اهداف و اهمیت تحقیق آگاه شدند و با رضایت آگاهانه در تحقیق شرکت نمودند. همچنین به شرکت‌کنندگان تأکید شد که مشخصات آنان در طول تحقیق و بعدازآن به‌صورت محرمانه حفظ می‌گردد.
یافته‌ها: سوال اصلی پژوهش این بود: دانشجویان در مورد عدالت و بی عدالتی در آموزش مجازی چه تجربیاتی دارند؟ در این بخش از پژوهش اطلاعات جمع‌آوری‌شده از اجرای مصاحبه‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. مصاحبه‌شوندگان در این پژوهش 32 نفر دانشجوی مجازی بودند که در دامنه سنى 23-49 سال قرار داشتند. در آنالیز مصاحبه‌ها، مفاهیم اصلی از دل جملات ابراز شده توسط سوژه‌ها بیرون کشیده شد و در قالب مفهومی تقلیل یافته بیان شد، در نتیجه 153 کد توصیفی حاصل شد. در مرحله بعد با تأمل در کدهای توصیفی کدهای متداخل و مشابه و مرتبط شناسایی شد. این مفاهیم بر اساس اشتراکات، تشابهات و هم‌پوشی معنایی در قالب 20 کد تفسیری ادغام گردید . در نهایت در آخرین مرحله کدهای تفسیری به 7 کد تبیینی تقلیل یافت: برابری دانشجویان با ویژگی‌های متفاوت (وضعیت جغرافیایی، وضعیت شغلی و توانایی یادگیری)، برابری دانشجویان در تعامل با اساتید (برابری باوجود ویژگی‌های ظاهری و فرهنگ‌های متفاوت)، شکل نگرفتن تعامل واقعی (تعاملات کوتاه و شکننده)، مشکلات محتوایی (محتوای غیرکاربردی، عدم نظارت در تدوین محتوا و نداشتن برنامه‌ریزی مدون و مشخص در ارائه دروس)، نگرش نادرست سازمانی به دانشجویان مجازی (نگرش سرمایه‌ای داشتن به دانشجویان و عدم توجه به توانایی‌های واقعی دانشجویان) نابرابری در استفاده از تسهیلات و میزان هزینه‌ها (هزینه‌های بالای آموزشی و نابرابری در استفاده از تسهیلات) و نابرابری در ارائه خدمات آموزشی (نداشتن الگوی رفتاری سازمانی متناسب با آموزش مجازی، تعداد کم کارمندان جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانشجویان، تعداد بالای دانشجویان در کلاس و استفاده از اساتید نامناسب در تدریس).
نتیجه‌گیری: عدالت و تحقق آن همواره یکی از اصلی‌ترین شعارها در عرصه آموزش است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر گاه آن‌را در ارتباط جستجو کرده و گاه بر روی امکانات ارائه شده در فرایند آموزش تمرکز کرده‌اند. اگر نگاهی کلی بر مضامین به دست آمده داشته باشیم می‌توان آنها را در دو طیف عدالت و بی‌عدالتی  جای داد، هر چند مصادیق بیشتری در بخش بی‌عدالتی یافت شد. نتیجه‌گیری اصلی دیگری که از پژوهش حاضر حاصل شد پیوند غالب مصادیق عدالت به خصوصیات ذاتی آموزش مجازی و پیوند غالب مصادیق بی‌عدالتی به نحوه مدیریت در اجرای آموزش مجازی و نداشتن امکانات متناسب با این شکل از آموزش است. در نهایت باید متذکر شد که با توجه به استفاده‌ی روزافزون از آموزش مجازی و تفاوت اساسی آن با آموزش حضوری، مسائل اخلاقی نیز به شکل متفاوتی در فرایند آن بروز می‌یابد که نیازمند شناخت و بررسی دقیق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The lived experiences of students from educational justice in virtual education

نویسندگان [English]

  • E. Jafari 1
  • N. Homayooni Bakhshayesh 1
  • J. Alamolhoda 2

1 Department of Higher Education, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Educational leadership and development, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Nowadays, virtual education has become one of the most important applications of information and communication technologies in the world and extensive activities have been started in this field. This can be one of the favorite options to fill the educational gaps, in the unavailability of face to face education and eventually leading to the promotion of educational justice for people in rural and remote areas. The aim of this study was determing whether those who were the target audience for this form of education have perceived it as a fair experience. To be more precise, which part of this type of education has led to a feeling of justice in these individuals and which part has led to a significant feeling of injustice in their experiences. In short, the aim of this study was to investigate the experiences of virtual students of Tehran’s comprehensive universities of the state of educational justice in virtual education in order to determine its aspects and dimensions.
Methods: This study was conducted as a qualitative research using the phenomenology method. One of the suitable cases to apply the phenomenological method is providing an answer to the following question:  Is there any need to further clarify a specific phenomenon?  The state of justice in virtual education has not yet been properly studied in any research; therefore, the researchers in the present study selected the above approach to study this issue. Based on its goal, in this study, standard sampling was used among virtual students who have experienced virtual courses of Tehran Comprehensive Universities (Amirkabir University, Shahid Beheshti University, Iran University of Science and Technology, K. N. Toosi University of Technology and Tehran University) and met the criteria for being included in this study. The sampling process continued until the data were saturated in 32 interviews. A semi-structured interview was used for data collection. The interviews were analyzed using the Smith method. In order to confirm the validity and accuracy of the research, the reliability and verifiability of the data were examined. To ensure validity, the findings of this study were presented to the participants and they expressed their views to the researcher on the correspondence of the findings with their experiences; moreover, collaborative reflection on the emerged themes was conducted by the researcher. The researchers ensured the validity of this research by maintaining the documentation at all stages of the study. Due to ethical considerations, before starting the interview, the participants were informed of the goals and importance of the research and participated in the research with informed consent. Participants were also assured that their identity would be kept confidential during and after the study.
Findings: The main question of this research was: What experiences do students have regarding justice and injustice in virtual education? In analyzing the interviews, the main concepts were extracted from the sentences expressed by the participants and were represented in a reduced conceptual form, resulting in 153 descriptive codes. In the next step, by reflecting on the descriptive codes, overlapping, similar, and related codes were identified. These concepts were integrated in the form of 20 interpretive codes based on commonalities, similarities and semantic overlaps. Finally, in the last step, the interpretive codes were reduced to 7 explanatory codes: students' equity with different characteristics (geographical condition, job status, and learning competence), students' equality in their interaction with professors (equality despite  differences in appearance features and cultures), lack of real interactions (short and fragile interactions), content problems (non-practical content, lack of supervision in content development and lack of codified and specific planning in presenting courses), organizational misconceptions toward virtual students (having capitalistic attitude to students and not paying attention to students' real abilities), inequality in the use of facilities and costs (high educational costs and inequality in the use of facilities), and inequality in  providing educational services (lack of appropriate organizational behavior patterns suitable for virtual teaching, low staff number to meet the educational needs of students, high number of students in classrooms and the use of inappropriate teachers for teaching).
Conclusion: Justice and its realization has always been one of the main slogans in the field of education. Participants in the present study have sometimes focused on communication and sometimes focused on the facilities provided in the training process. If we take a general look at the themes obtained, we can divide them into two spectrums of justice and injustice although more examples have been found in the section on injustice. Another main conclusion that is drawn from the present study is the predominant link between the instances of justice and the inherent characteristics of virtual education and the predominant link between the instances of injustice in the way  the virtual teaching is managed and lack of facilities appropriate for this form of education. Finally, it should be noted that due to the increasing use of virtual education and its fundamental difference from face-to-face education, ethical issues also appear differently in its process which require accurate recognition and study.
=====================================================================================
COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 
=====================================================================================

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual
  • Teaching
  • Educational

[1] Alam al-Hoda J. Islamic Theory of Education. (2nd ed.) Tehran: Imam Sadiq University; 2014. Persian.

[2] Yarigholi B, Zarghami S, Ghaedi Y, Nagibzadeh M A. [A comparative analysis of educational justice’s philosophy: perspective of liberalism and communitarianism]. Foundations of Education. 2014; 2 (1): 108 -191. Persian.

[3] Mihăilă R, Pera A, Bratu S, Rădulescu A, Drumea M. E-Learning in the Workplace: Why Employees May be Ineffectively Involved in e-Learning Practices to Accomplish Preferred Educational Outcomes. eLearning & Software for Education. 2018; 1: 1.

[4] O'Grady CR. Integrating service learning and multicultural education: An overview. In O’Gray, C. (ed.), Integrating service learning and multicultural education in colleges and universities. London: Routledge; 2014.

[5] Mosaffa N. Does the covenant on the rights of the child in Islam provide adequate protection for children affected by armed conflicts? Muslim World Journal of Human Rights. 2011; 1-8.

[6] Fägerlind I, Saha LJ. Education and National Development: A Comparative Perspective. Amsterdam: Elsevier; 2016.

[7] Bang M, Shirin V. Participatory design research and educational justice: Studying learning and relations within social change making. Gognition and Instruction. 2016; 34 (3): 173-193.

[8] Levin HM. The economic payoff to investing in educational justice. In P. Siljander et al (eds.) Schools in Transition. New York: Sage Publications;2017. p.  161-188.

[9] Schouten G. Fair educational opportunity and the distribution of natural ability: Toward a prioritarian principle of educational justice. Journal of philosophy of Education. 2012; 46(3): 472-491.‏

[10] Warren MR. Transforming public education: The need for an educational justice movement. New England Journal of Public Policy. 2014; 26(1): 11.‏

[11] Stovall D. Against the politics of desperation: Educational justice, critical race theory, and Chicago school reform. Critical Studies in Education. 2013; 54(1): 33-43.‏

[12] Moosavi S, Fatemi S, Nikro R, Mohemkar KS. [Exploration of medical sciences students and educational custodians view about educational equity in clinical environment].‏ Research in Medical Education. 2017; 8 (4) : 1-10. Persian.

[13] Macleod CM. Just Schools and good childhoods: Non‐preparatory dimensions of educational justice. Journal of Applied Philosophy. 2018; 35 (S 1): 76-89.

[14] Matusov E, Marjanovic-Shane A. Beyond equality and inequality in education: Bakhtinian dialogic ethics approach of human uniqueness to educational justice.  Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. 2018;  E1-E38.

[15] Ishimaru AM, Takahashi S. Disrupting racialized institutional scripts: Toward parent–teacher transformative agency for educational justice. Peabody Journal of Education. 2017; 92(3): 343-362.‏

[16] Salter LA, Phelan S. The morality and political antagonisms of neoliberal discourse: Campbell Brown and the corporatization of educational justice. International Journal of Communication. 2017; 11: 3030-3050.‏

[17] Taylor A. Expanding the frame: Building transnational alliances for racial and educational justice. Peabody Journal of Education. 2017; 92(3): 405-424.‏

[18] Merry MA. Equality and Educational Justice.‏ In Encyclopedia of educational philosophy and theory. Singapore:  Springer Nature Singapore Pte Ltd; 2018

[19] Lino A, Rocha A, Sizo A. Virtual teaching and learning environments: Automatic evaluation with symbolic regression. Journal of Intelligent  and Fuzzy Systems. 2016; 31(4): 2061-2072.‏

[20] Penland JL, Laviers K, Bassham E, Nnochiri V. Virtual learning: A study of virtual reality for distance education. In Keengwwe, J (ed) Handbook of research on blended learning pedagogies and professional development in Higher Education.Texas: IGI Global; ‏2019.

[21] Catelani M. et al. Faculty professional development on e-learning. The results of the DIDeL project. Education Sciences and Society-Open Access Journal. 2019; 9(2): 20-26.

[22] Vezzetti E, Violante M. Virtual interactive e-learning application: An evaluation of a student satisfaction.‏ Computer Applications in Engineering Education. 2015; 23(1): 72-91.

[23] Moore JL, Dickson-Deane C, Galyen K. E-learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Education. 2011; 14: 129–135.

[24] Khan AB, Matskin M. Supporting place/space based patterns of citywide mobile learning through multi-agent framework. In Proceedings of 2012 IEEE Seventh International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education. Takamatsu; 2012 p. 152-156.

[25] UNESCO Institute of Statistics. Guide to measuring information and communication technologies (ICT) in education. Montreal: UNESCO Institute of Statistics.

[26] Sayyari H, Lotfipour P, Kazempour E. [The impact of ICT-based education on educational justice development]. Educational Psychology. 2012; 8(23): 2-28. Persian.

[27] Sarmadi M, Masoumifard M. [A study on the role of ICT-based education in decreasing environmental challenges (with emphasis on urban environment)]. Environmental Education and Sustainable Development. 2016; 4(2): 38-50. Persian.

[28] Robinson B. Using distance education and ICT to improve access, equity and the quality in rural teachers’ professional development in western China. International Review of Research in Open and Distance Learning. 2008; 9(1): 1- 17.

[29] Golparvar M, Javadian Z, Esmailian Ardestani Z. [Educational justice and civic-academic behaviors: the mediating role of academic ethics]. The Journal of New Thoughts on Education. 2012; 8(3): 85-106. Persian.

 

[30] Afrazandeh SS, Mirzaei T, Pouraboli B. [Educational justice and educational citizenship behavior from perspective of nursing students]. Med Ethics J. 2016; 10(35): 117-140. Persian.

[31] Given LM. Lived Experience in The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. New York: SAGE Publications; 2008.

[32] Marshall C, Rossman GB. Designing Qualitative Research. Thousand Oaks: SAGE Publications; 2011.

[33] Lindseth A, Norberg A. A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2004; 18 (2): 145–153.

[34] Horsford SD, Alemán Jr EA, Smith PA. Our separate struggles are really one: Building political race coalitions for educational justice. Leadership and Policy in Schools. 2019; 18(2): 226-236.

[35] Levin HM. The economic payoff to investing in educational justice. Educational Researcher. 2009; 38(1): 5–20.

[37] Stovall D. Against the politics of desperation: Educational justice, critical race theory, and Chicago school reform. Critical Studies in Education. 2013; 54(1): 33-43.

[38] Gallagher K, Sahni U. Performing care: re-imagining gender, personhood, and educational justice. Gender and Education. 2019; 31(5): 631-642.

[39] Smith SM. Communities fighting inequity in schools. A review of lift us up, don’t push us out!: Voices from the front lines of the educational justice movement. Democracy and Education. 2019; 27(1): 12.

[40] Sarmadi M, Masomifard M. [Position of educational justice in evolution of teaching and training system based on constructivism]. Research in School and Virtual Learning. 2015; 3(10): 65-72. Persian.

[41] Doosty M. [Explaining teachers' perceptions of virtual in-service training]. [master’s thesis]. Tabriz, Qld: Shahid Madani University; 2018. Persian

[42] Shahbeigi F, Nazari S. [Virtual education: Benefits and limitations]. JMed. 2012; 6 (1): 47-54. Persian.

[43] Momeni-Rad A, Ali-Abadi Kh. [An investigation of the quality of e-learning courses based on e-learning standards in the field of information technology engineering in Khajeh Nasir al- Din Toosi University of Technology]. Quarterly of Educational Measurement. 2012; 2(7): 121-138. Persian.

[44] Fathi Vajargah K. In-service education planning. Tehran: Samt. 2017. Persian.

[45] Bagheri Heidari F. [A Study on the effective factors on the students lectuers' communication in some Iranian universities]. Iranian Journal of Sociology. 2014; 15(4): 153-172. Persian.

[46] pardakte, F. [The relationship between hidden curriculum and gender inequalities between university students]. Research in Curriculum Planning.  2016; 12(47): 16-27. Persian.

[47] Balali E, Mohebbi S. [Higher education challenges about ethnicity and policy making strategies]. Quarterly of Social Studies and Research in Iran. 2018; 7(3): 553-577. Persian.

[48] Seyed Emami K. [Where do ethnic identities come from? A review of the main theories]. Quarterly Journal of Islamic Revolution Approach. 2009; 7: 15-32. Persian.

[49] NikooNezhad S, Zamani B. [Comparison between Interaction and social presence of students enrolled in actual and virtual programs in terms of demographic factors and academic achievement]. Journal of Applied Sociology. 2014; 25(3): 119-134. Persian.

[50] Khorasani A, Doosti H. [A study of the level of satisfaction and importance of the factors influential on effectiveness of e-learning from the employees’ viewpoints]. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2011; 1(4): 37-58. Persian.

[51] Sarafi Nejadad A, Najjarian S, Haghdoust AA. [Production of standard content in virtual education:  A necessity]. Strides in Development of Medical Education. 2008; 5(2): 152-154. Persian.

[52] Vakilifard A, Mahdavi M, Khodadadian M. [Tools for teaching Persian in a virtual environment: From design to implementation]. Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages. 2013; 61-82. Persian.

[53] Farhad Seraji M, Yarmohammadi V. [Preparation and credit an instrument for assessing e-learner entrance readiness]. Quarterly Journal of Educational Measurement. 2010; 1 (3): 1-27. Persian.

[54] Rezaian A, Babay Ahari M. [Model for behavior change using thinking process tools of the theory of constraints]. QBQ. 2004; 8 (33):81-110. Persian.

[55] Marx S, Kim Y. Technology for equity and social justice in education: Introduction to the special issue. International Journal of Multicultural Education. 2019; 21(1): 1-4.‏

[56] Sarboland, K. [Evaluation of e-learning methods on satisfaction of graduate students of the Islamic Azad University units of Northwest of Iran]. Technology of Education Journal (TEJ).2019; 14(1): 349-360. Persian.

[57] Madison M. Book Review: Black participatory research: Power, identity, and the struggle for justice in education.‏ 2018.

[58] Helakorpi J, Odenbring Y, Toivonen V. Gender equality, social justice and education in the Nordic countries. In Helakorpi J, Odenbring Y, Toivonen V (eds) Gender in education: A collection of educational research in the Nordic countries. Norway:Nordic Research on Gender in Teacher Education.‏ 2018.

[59] Ranjdoust S, kazemi M. [Providing a model for creativity based on organizational culture and organizational justice among the staff of the Education Office]. Journal of New Approach in Educational Administration.  2019; 9, 4 (36), 311- 339. Persian.

[60] Big Mohammadi S. Comparison of the effectiveness of traditional and electronic instructors training in Mahshahr city. Paper presented in the 3rd National Conference on Management and Humanities Research in Iran. Tehran: Managing Research Institute. 2017. Persian.

[61] Ghaderi E, Memarzadeh G, Alipour H, Mirsepassi N. Identification and prioritization of the indicators of justice-oriented training and improvement system. Journal of New Approach in Educational Administration. 2019; 10, 3(39), 167-192. Persian.

[62] Khalilpour B. The effectiveness of short-term cycle instructional services. Paper presented in the World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of the Third Millennium. Shiraz: Research Company Green Market Idea; 2016. Persian.

[63] Vally S, Tleane C. (2019). The rationalisation of teachers and the quest for social justice in education in an age of fiscal austerity. In The state, education and equity in post-apartheid South Africa. New York: Routledge;2019.

[64] Yanuschik OV, Pakhomava EB, Batbold k. E-learning as a way to improve the quality of educational for international students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 215: 147-155.

[65] Nneka HE. Modeling LIS students’ intention to adopt e-learning: A case from university of Nigeria, Nsukka. Library Philosophy and Practice (e-journal). 2011; 478.

[66] Najjari M, hassani M. Analysis Inequality of Higher Education Access Opportunities (Case Study: Townships of West Azerbaijan). Scientific Journal Management System.  2019; 7(14), 76-96.

[67] Zhang Y, Wang M. Regional education inequality in China under Marx’s view of justice. In 2nd International Conference on Social Science, Public Health and Education (SSPHE 2018). US: Atlantis Press.‏


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image