فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم‌تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 هنرستان دارالفنون، اهواز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه اینترنت نقش پررنگی در تمام ابعاد زندگی بشر پیدا کرده است و همه جنبه های فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته بیش از 82 درصد از جمعیت ایران تا سال 1398 از اینترنت استفاده می کنند. اینترنت به عنوان یک رسانه جذاب و فراگیر بر بخش های اقتصادی و مالی، اداری، ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و علمی تأثیرات عمیقی داشته و به نوعی سبک زندگی افراد را تغییر داده است. این تاثیر به گونه ای بوده که امروزه از مفهومی با نام شهروندی دیجیتال و به جای مفهوم رایج شهروندی نام برده می شود. از آنجا که یکی از حوزه های مهم زندگی بشر آموزش و یادگیری است، کاهش هزینه های روزافزون آموزش و بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان و تدریس معلمان از دیرباز چالش اصلی مسئولان و مدیران نظام های آموزشی جهان بوده است و همیشه به دنبال راه کار و شیوه ای برای حل این چالش بوده اند. غالباً فنآوری افق های نوید بخشی برای حل این مشکلات پیش روی مدیران نظام های آموزشی قرار داده است. از زمان ظهور و گسترش فنآوری اینترنت توجه مدیران به این رسانه به عنوان یک ابزار قوی و تعاملی بوده است. ماهیت منحصر به فرد اینترنت و تفاوت های بنیادین با رسانه های قبلی توجه خیلی از معلمان و استادان را نیز به خود جلب کرده است. اینترنت با فراهم کردن ابزارها و امکانات متعدد می تواند بستری مطلوب برای بر طرف کردن این چالش ها باشد. از این ابزارها می توان در مراحل و بخش های مختلف آموزش استفاده کرد. برخی از این ابزارها مناسب ارایه مطلب، برخی مناسب جلب و هدایت توجه دانش آموزان و دانشجویان، برخی برای انجام اشکال متفاوت تمرین، ارایه بازخورد، ایجاد انگیزه و حتی انجام کارهای مشارکتی و گروهی توسط یادگیرندگان مناسب هستند. برای همین منظور در سال های اخیر پژوهشگران مطالعات زیادی در خصوص نحوه استفاده از ابزارهای اینترنت در تدریس و یادگیری انجام داده اند. یکی از سؤالات اصلی پژوهشگران بررسی توانمندی و قابلیت معلمان و آموزش دهندگان در استفاده از اینترنت برای اهداف مختلف آموزش و یادگیری بوده است، برای همین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه اول ناحیه یک شهر اهواز بود.
روش‌ها‌: روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایش بود. برای این منظور ابتدا پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی گردید. پرسشنامه تدوین شده شامل 41 سؤال به شکل لیکرتی بود که به 5 دسته تقسیم می شدند. 10 سؤال مربوط به ارایه مطالب درسی، 9 سؤال مربوط به جلب توجه و ایجاد انگیزش در یادگیرندگان، 13 سؤال مربوط به طراحی و تدوین تمرین، 4 سؤال مربوط به ارایه بازخورد مطلوب به یادگیرندگان و در نهایت 5 سؤال مربوط به تسهیل یادگیری مشارکتی می شدند.  برآورد پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به میزان 87/0 به دست آمد. روایی ابزار نیز توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری شامل دبیران ریاضی شهر اهواز بود و با توجه به محدودیت جامعه همه دبیران مقطع متوسطه اول شهر اهواز 67 نفر(37 نفر مرد و 30 نفر زن ) به عنوان نمونه انتخاب گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز گردآوری شد.   
یافته­ها:نتایج تحقیق نشان داد به طور کلی مهارت­های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران مطلوب نیست. به عبارت بهتر مهارت‌های دبیران در استفاده از ابزارهای اینترنت به منظور ارائه محتوای درسی(62/1)، برای جلب توجه و ایجاد انگیزه در یادگیرندگان(55/1)، تدوین تمرین(79/1)، ارائه­ی بازخورد مطلوب به یادگیرندگان (72/1) و فراهم کردن شرایط یادگیری مشارکتی(23/1) پایین تر از میانگین مفروض تحقیق بودند
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد مهارت های دبیران برای تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش شامل ارایه محتوا، جلب توجه و ایجاد انگیزه، تدوین تمرین، ارایه بازخورد مطلوب با یادگیرندگان و فراهم کردن شرایط یادگیری مشارکتی، ضعیف است و باید بهبود یابد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the skills of integrating Internet tools in teaching by math teachers of secondary schools in Ahvaz first educational district

نویسندگان [English]

  • Gh. M. Rahimidoost 1
  • F. Moosavi 2
  • A. Masnavi 1

1 Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Dar-Alfonoun School of Art, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Today Internet has a substantial effect on all aspects of human life and has influenced every individual and social aspects. According to studies, more than 82 percent of Iran's population use Internet by the year 2019. Internet as an attractive and pervasive medium has a deep effect on economic, financial, administrative sectors as well as social, cultural, and scientific communications; and somehow has changed people’s lifestyle. This effect has been such that today a concept called digital citizenship is mentioned instead of the traditional concept of citizenship. Since instruction and learning are an important area of human life, reducing the increasing costs of instruction and improving students’ learning and teachers’ teaching have become a main challenge of educational systems, and officials and mangers therefore seek to solve such a problem. Generally, technologies as a new solution open promising windows for educational system administrators. From the advent and development of the Internet as a powerful and interactive tool, it has been at the center of attention of the administrators. The unique nature of the Internet and the fundamental differences with previous media have also attracted the attention of many teachers and professors. Internet provides numerous tools and facilities and could be a desired environment for overcoming challenges. These tools and facilities could be applied in different phases and parts of teaching. Some are appropriate for presenting materials, some for gaining and directing students’ attention, some for doing various practices, and some for doing cooperative and group projects. Therefore, researchers recently have studied how to use Internet tools for various purposes of teaching and learning. Investigating teachers' abilities and capabilities for using Internet tools in teaching and learning has become a main question for researchers. Therefore, the purpose of this study was to investigate the skills of math teachers of secondary schools in Ahvaz to integrate Internet tools in their teaching.
Methods: The research method was descriptive survey in which a researcher-made questionnaire was designed. Developed questionnaire consisted of 41 Likert type questions which were divided into 5 categories. 10 questions were related to presenting the material, 9 questions to gaining attention and motivating learners, 13 questions related to designing and developing practices, 4 questions related to providing optimal feedback to learners and finally 5 questions related to facilitating cooperative learning.
Reliability of the questionnaire was assessed by alpha coefficient and found to be 0.872. Then expert views were used for assessing the validity of the questionnaire. Statistical population was Ahvaz math teachers and based on the size of the population, all 67 teachers (37 males and 30 females) were selected from high-school teachers. Then the required data was gathered by the questionnaire. 
Findings: The results this study indicate that the teachers' skills in using the Internet tools are almost poor. In other words, teachers' skills for presenting the materials (1.62), for gaining attention and motivating learners (1.55), developing practices (1.79), providing optimal feedback to learners (1.72), and for facilitating cooperative learning environment (1.23) were all lower than the assumed mean of the study.
Conclusion: Theskills of teachers in integrating Internet tools into teaching including presenting the materials, gaining attention and motivating, developing practices, providing optimal feedback to learners, and for facilitating cooperative learning environment are all poor and need to be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Tools
  • Cooperative Learning
  • ICT
  • Math Teaching
  • Integration

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[12] Ahmadi KH, Zahed Babelan A, Moeini Kia M, Babaei Menghari MM. [Factors Affecting Application of Information and Communications Technology from the Viewpoint of Faculty Members]. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2017; 8(29): 141-159. Persian.
[14] Dalir Naser N, Hosseini Nasab SD. [A comparison of academic achievement and achievement motivation of students in regular and smart elementary schools of Tabriz]. Quarterly Journal of Instruction and Evaluation.2015; 8(29): 31-42. Persian.
[15] Najafi M. The Effect of Computer Application on the Learning of High School Students in Talesh. [master’s thesis] Educational Sciences. Payame Noor University, Khalkhal Branch; 2006. Persian.
[22] Omidinia S, Selamat S. Implementation of the Iran Smart School: An Investigation of Teaching- Learning Practices and Teacher Student Readiness. Internet Journal of e-Language & Teaching. 2005; 2, 16-25.
[23] Farajollahi M, Haghighi F. [Online Education Assessment: Possible and Novel Methods for Evaluating Online Learning]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences.
2013; 2(1): 24-33. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image