فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نهم بود.
روشها: این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه مورد نظر، دانش‌آموزان سال سوم دوره اول متوسطه (نهم) دبیرستان دولتی پروین اعتصامی شهرستان الیگودرز بود که در سال96-97 به تحصیل مشغول بودند. حجم نمونه ۴۰ نفر  بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین کلاس‌های سال سوم متوسطه اول انتخاب شدند.20 نفر به‌‌عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به‌عنوان گروه کنترل تعیین شدند. گروه آزمایش در ده جلسه یک ساعته مورد آموزش الکترونیک درس ریاضی قرار گرفتند.پیش از اجرای پژوهش و با اتمام برنامه های آموزش گروهی، پرسشتامه خودتنظیمی بوفارد و پرسشنامه محقق‌ساخته برای تعیین نمره پیشرفت تحصیلی در  درس ریاضی بر روی شرکت کنندگان انجام گردید.
یافتهها: نتایج نشان داد که آموزش با استفاده از محتوای الکترونیکی بر روی گروه آزمایش که این برنامه را دریافت کرده‌اند، در مقایسه با دانش‌آموزان گروه کنترل که این برنامه را دریافت نکرده‌اند، تأثیر معنی‌داری داشت؛ به‌طوری‌که موجب افزایش یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در گروه آزمایش شد  ( به‌عبارت دیگر، پس از تعدیل نمره‌های پیش آزمون، عامل بین آزمودنی‌های دو گروه اثر معناداری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت، به‌کارگیری محتوای الکترونیکی بر خودتنظیمی شناختی دانش‌آموزان پایه نهم مؤثر است. میزان اثر به‌کارگیری محتوای الکترونیکی بر خودتنظیمی شناختی6/27 درصد بود.   
نتیجه‌گیری: در این رویکرد آموزشی، دانش آموزان بازخورد مناسبی اخذ کرده و با راهکارهای مطلوب، از وقت مورد نظر برای فرایند یادگیری درس ریاضی بهره می بردند. توجه به پتانسیلهای متعدد صوتی، تصویری، طراحی و انیمیشن، نرم‌افزارهای چند رسانه ای، بطور همزمان چندین حس را تحریک کرده، باعث می شود که دانش‌آموزان  بتوانند مطالب را جذابتر، با تنوع بیشتر و جامع تر درک کرده و موجب افزایش انگیزش تحصیلی آنان، به منظور فراگیری و فهم مناسبتر ‌شود. استفاده از تکنیک خودتنظیمی در چارچوب ابزارهای چندرسانه‌‌ای، فرایندهای پردازش اطلاعات را تقویت می کند کاربرد بموقع و مناسب این ابزارها، موجب  وسعت بخشیدن به  فرایندهای درکی، آسان سازی موقعیتهای شناختی، روان شدن برنامه های حل مسأله، افزایش خودانگیختگی، احساس خودکارآمدی و گسترش میزان تمرکز و هشیاری، یا به‌ عبارتی باعث ایجاد خودتنظیمی بالا در فرایند یادگیری می شود. شرایط بوجود آمده در مسیر آموزش و یادگیری و نیز در زمانی طولانی  تقریباً ثابت و عموما پایدار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the effectiveness of using electronic content of mathematics course on self-regulatory learning and academic achievement

نویسندگان [English]

  • N. Tahmasbipour
  • F. Hamidi
  • Z. Kazemi

Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of using the electronic content of mathematics course on self-Regulatory learning and academic achievement of students studying at the 9th grade.
Methods: The method used in this study was semi-experimental, using pre-test and post-test with a control group. Moreover, the statistical population of this study was comprised of the students studying at Parvin Etesami school of Aligudarz city in the academic year of 2018-2019. The sample size included 40 students who were selected by available sampling method from the third grade of junior high school. 20 people were selected as the experimental group and 20 people were selected as the control group. The experimental group was exposed to ten one-hour sessions of electronic teaching of the course of mathematics. Before conducting this study and after the end of the group teaching sessions, the Beaufort self-regulation questionnaire and the researcher-made questionnaire were administered on the students to determine the score of academic achievement in mathematics.
Findings: The results showed that as compared to the students in the control group who did not receive this program, teaching the experimental group that received this program by using the electronic content had a significant impact leading to an increase in the self-regulation learning and academic achievement of the students in the experimental group in the course of mathematics (F=14/114, P<0.01)In other words, after adjusting the pre-test scores, the factor had a significant effect on the items being tested between the two groups. Therefore, it can be concluded that using electronic content is effective on the cognitive self-regulation of the students at 9th grade. The effect of using the electronic content on cognitive self-regulation was 27.6 percent.
Conclusions: The students received appropriate feedback in this teaching method and benefitting from optimal approaches, they used the time they needed for the process of learning mathematics. On the other hand, paying attention to various audio, video, graphics and animation, and multimedia software potentials  stimulates multiple senses at the same time, enabling students to perceive the math content in a more attractive, varied and comprehensive way as well as increasing their educational motivation in order to  learn and understand mathematics more appropriately .The use of self-regulation technique in the context of multimedia tools strengthens data processing, facilitates the timely and appropriate application of these tools, enhances perceptual processes, simplifies cognitive situations, facilitates the problem-solving programs, increases self-regulation and the feeling of self-sufficiency, and enhances the amount of concentration and consciousness; or in other words, it causes a higher self-regulation in the process of learning. The conditions that are created in the path of teaching and learning and also in a long period of time are almost constant and generally stable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Self-Regulation Learning
  • Academic Achievement

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[2] Badleh AR. [The impact of electronic content and workshop teaching on learning and retention of math lesson]. Educational Psychology. 2018; 13 (44): 131-51. Persian.
[4] Elliot S. Multimedia in Schools: A study of web-based animation effectiveness. Learning and Teaching in Higher Education. 2010; 5: 96–113.
[18] Pasha Sharifi H. [Translation of Research methods in educational sciences]. Best JW(Author). Tehran: Roshd Publication; 1395.  Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image