فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ تهران، ایران

3 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

4 گروه بازسازی پس از سانحه، داننشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.تهران، ایران

چکیده

اهداف: رخداد سوانح و تجارب شکست معماران در پروژه‌های بازسازی و اسکان، وجود خلا در دیدگاه‌های آموخته و نیازهای برنامه‌ریزی و طراحی در شرایط بحرانی پساسانحه را آشکار می‌کنند. مشارکت موفق این جامعه در بازسازی، مستلزم دانش و تخصص در ایجاد محیطی تابآور است. مقاله حاضرکارامدی فناوری آموزش بازسازی به دانشجویان معماری در دانشگاه شهید بهشتی را که در دو مرحله؛ اول، سفر به منطقه سانحه‌دیده، مطالعه موردی و بحث گروهی پس از فراگیری مقدماتی چارچوب‌ها، نظریات و دیدگاه‌های بازسازی و دوم، تعمیق و بسط مطالب با استفاده از تکنیک آموزش به شیوه روایتگری و مشارکت تنگاتنگ دانشجویان در مباحث کلاس اجرا می شود، را مورد بررسی قرار داده است.
روش: ماهیت پژوهش شبه‌آزمایشی، با طرح طولی پیش‌آزمون و پس‌آزمون و استفاده از پرسشنامه استاندارد سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزش با 9 معیار سنجش است. جامعه پژوهش دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه هستند. تکمیل پرسشنامه‌ها، در ابتدای ترم تحصیلی و سپس همزمان با امتحانات پایان ترم، اجرا شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل‌های آماری تی زوجی، فناوری آموزش بازسازی با سطح اطمینان 95% منجر به افزایش معنادار سطح معیارهای ارزیابی دانشجو از یادگیری مباحث درسی، اشتیاق به درس و گرایش بازسازی، یادگیری تعاملی- مشارکتی و ارزیابی مثبت از تدریس استاد و گرایش شده است. همچنین در بررسی ارتباطات دوسویه معیارهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون، مشخص شد که، بین معیارهای دوگانه ارزیابی دانشجو از یادگیری مباحث درس مقدمات بازسازی و رضایت از تدریس استاد؛ و اشتیاق به گرایش و تعامل گروهی، روابط مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به کارامدی فناوری مورد نظر در آموزش مباحث عملی و نظری بازسازی پساسانحه به دانشجویان معماری، به منظور تقویت قابلیت‌های معماران آینده در تصمیمات و طراحی‌ در شرایط بحرانی سوانح، پیشنهاد می‌شود که این فناوری در برنامه‌ کارگاه‌های طراحی معماری مورد توجه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reconstruction Education for Architecture Students, Case Study: Preliminary Reconstruction Studio, Department of Reconstruction after Disaster, Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • Ali Sharghi 1
  • Hamidreza Azemati 2
  • saeedeh asadi 3
  • Abdolmajid Khorshidian 4

1 DEPARTMENT of ARCHITECTURE, Faculty of ARCHITECTURE AND URBAN PLANING, SRTTU, TEHRAN, IRAN

2 architecture and urban planning university, shahid rajaee teacher training university, Tehran, Iran

3 architecture and urban planning university, shahid rajaee teacher training university, Tehran,Iran

4 reconstruction after disaster department,architecture and urban planning faculty, shahid beheshti university, Tehran,Iran.

چکیده [English]

Goals: Disaster occurrences and the experiences of architectural projects defeating in post-disaster reconstructions, reveals a gap in architectural insights and planning and design requirements in crisis and complex post-disaster situations. Successful participation of this community in post-disaster reconstruction requires knowledge and expertise to create a resilient environment. The paper examines the efficacy of reconstruction education technology for architecture students at Shahid Beheshti University. The technology is in two phases. First; field trip to affected places, case study and group discussion after primary learning the basics, theories and perspectives of the reconstruction. Second; deepening and expanding the learned lessons using narrative technique in teaching and close participation in class discussions.
Method: The nature of the research is quasi-experimental, with pre-test and post-test longitudinal design and using Student Evaluation of Educational Quality (SEEQ) questionnaire with 9 criteria. The research populations are freshmen students of postgraduate education. The questionnaire, were completed in the beginning of the semester, and also at the end of it.
Findings: Based on the paired t-test, reconstruction technology with 95% confidence level significantly increases the level of criteria such as learning lessons, enthusiasm toward the lesson and the curriculum of reconstruction, interactive learning, and positive evaluation of teacher's teaching. Also, in studying the two-way relationship of research criteria through Pearson correlation test, it has been determined that there are positive and meaningful relationships between the dual criteria of student's assessment of learning and the enthusiasm to course and teacher's teaching evaluation and the desire to group interaction.
Conclusion: According to efficacy of the technology in teaching practical and theoretical issues of post-disaster reconstruction to architecture students, it is suggested that it be considered in architectural design studios in order to enhance the capabilities of future architects in decision making and designing in disasters critical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Education Technology"
  • " reconstruction after disaster"
  • "architecture students"
  • "Preliminary reconstruction studio"

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image