فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ربات همیار معلم بر ارتقای مهارت­های تولیدی زبان انگلیسی با تأکید رویکرد ارتباطی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش، سنتز پژوهی (بخش کیفی) و نیمه آزمایشی (بخش کمی) بوده است.
روش‌ها‌: روش پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمّی بود. بخش کیفی سنترپژوهی بود. این بخش طبق مراحل شش گانه سنتز پژوهشی انجام شد. مرحله اول، تعیین معیارهای ورود بود. نوع پژوهش کمی-کیفی؛ حیطه جفرافیایی، سراسر دنیا؛ سال انتشار، از 1394/2002 تا به حال و نوع سند، تمامی رویکردها و پژوهش های نظری و مروری که در یک کتاب معتبر به چاپ رسیده اند بود. در مرحله دوم؛ جستجو،  بیش از بیست کلید واژه از طریق پایگاه­های اطلاعاتی خارجی و داخلی  بازیابی شدند. مرحله سوم که غربالگری بود، متن کامل کتاب ها بررسی و 40 کتاب برای ورود به مرحله بعد باقی ماند. در مرحله چهارم؛ کدگذاری و نقشه­ برداری، کتاب­های غربال شده بر اساس ارتباط با هدف پژوهش مرتب شدند. مرحله پنجم، ارزیابی بود و کتاب­ها بر اساس دو معیار کیفیت و مرتبط بودن تحلیل و 14 کتاب برای سنتز انتخاب شد. در مرحله ششم، سنتز،  الگویی جدید خلق و ارائه شد. جامعه آماری شامل 150دانش­آموز دختر پایه دهم شهر قزوین در سال تحصیلی (2019-2018) بود که پس از اجرای آزمون تشخیصی و همگن­سازی دانش­آموزان، 34نفر با روش نمونه­گیری نظام­مند و اختصاص کد انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی، فیش­برداری از کتب مرتبط بود که پس از تجزیه و تحلیل مبانی نظری، مؤلفه­های استخراج شده به شکل تکالیف یادگیری در قالب طرح درس­های مهارت­های تولیدی کتاب زبان پایه دهم، در هشت جلسه آموزشی اجرا شدند. بخش کمّی شبه­تجربی با استفاده از دو گروه آزمایش و گواه بود. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کمّی، آزمون­های زبان برای سنجش مهارت­ها بود و طرح درس­ها در دو گروه با استفاده از ربات همیار و بدون استفاده از آن با استفاده از 2مرحله اجرای پیش­آزمون و پس­آزمون، آزموده شدند. در بخش آماری، اطلاعات با استفاده از آزمون tدو گروهی مستقل و مانکوا تحلیل شدند.
یافته‌ها:یافته­های پژوهش در بخش کیفی منجر به استخراج مؤلفه‌های رویکرد ارتباطی در آموزش زبان انگلیسی شد و یافته‌های بخش کمّی حاکی از یکسان بودن میانگین نمرات مهارت­های گفتاری و نوشتاری دانش­آموزان پایه دهم دوره متوسطه در مرحله پیش­آزمون در بین دو گروه آزمایش و گواه و تفاوت میانگین این نمرات در مرحله پس آزمون بین دو گروه بود.
نتیجه‌گیری: نتایج یافته­های بخش کیفی ارائه الگوی رویکرد ارتباطی در آموزش زبان انگلیسی با سه مولفه اصلی شامل مولفه های تعاملی، ابزاری و انسانی و هفت زیر مولفه شامل تقسیم کار و هدف برای مولفه تعاملی، اصول و واسطه های مصنوعی برای مولفه ابزاری و افراد و جامعه برای مولفه انسانی بود. نتایج یافته­ها در بخش کمی نشان داد که استفاده از ربات همیار معلم در آموزش باعث افزایش مهارت­های تولیدی زبان انگلیسی شامل مهارت­های گفتاری و نوشتاری می‌شود و کاربرد آن برای دست یافتن به رویکرد زبان خارجه در برنامه درسی ملی که رویکردی ارتباطی است؛ بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of assistantrobotteacher on improving productive English skillsemphasizing communicative language teaching approach: Researchsynthesis

نویسندگان [English]

  • Sh. Khosravinezhad
  • Z. Taleb
  • A. Ahmadi
  • D. Noroozi

Psychology and Educational Science Department, South Branch of Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives:The goal of this study was to examine the impact of assistant robot teacher on improving productive English skills emphasizing on Communicative Language Teaching (CLT) by research synthesis method. The research was applied one; and considering the the way of implementation, it was synthesis in qualitative part and semi-experimental in quantitative part.
Methods: The research population was 150 students in 10th grade of high schools of Ghazvin in 2018-2019 educational year. This part was done based on 6 steps of synthesis research.  The first step was identifying entrance criterions; the type of research was qualitative-quantitative, the geographical domain was all around the world; the year of foreign publications was 2002 and the year for Persian ones was 2015 till now; and the type of document was all theories and approaches of theoretical and review researches published in an authentic book. In second step that was investigating, more than 20 key words were explored by the means of internal and external data bases. The third step was analyzing and the whole text of all books was searched; at the end, 40 books were remained to be tried for the next step. In fourth step that was coding and surveying, the analyzed books were ordered based on the relationship with the research goal. In the fifth step that was evaluation, 14 books were selected for synthesis based on two criterions, quality and relationship. In sixth step that was synthesis, a new model was created and presented.  34 participants were selected by systematic sampling as devoting codes, after implementing diagnostic test and homogenizing the students. The instruments in qualitative part was note taking of related resources, after literature analysis; extracted elements as learning tasks in lesson plan form in relation with productive skills based on 10th book were carried out at 8 sessions. The method in quantitative part was semi-experimental with experimental and control groups. The materials in quantitative part were English tests for assessing productive skills. In quantitative part, lesson plans were taught, one class using robot assistant teacher and the other without using it by holding up pre-test and post-test. For data analysis in quantitative part, independent-samples T test and MANCOVA were used.
Findings: The qualitative findings included extracting the elements of CLT in teaching English. The quantitative findings showed that the mean of squares are the same for speaking and writing skills of 10th grade high school students in pre-test for both control and experimental groups, but being different in post-test for both.
Conclusion: The results of research in qualitative part leaded to designing Communicative Language Teaching model including 3 main elements of interactional, tools and human ones, and 7 sub-elements including division of labor and object for interactional element, rules and mediating artifacts for tools element and subject and community for human element. The results  of quantitative part showed that using assistant robot teacher in teaching English improves productive skills including speaking and writing ones as it is an important step for implementing foreign language teaching approach, which is CLT mentioned and emphasized in the national curriculum being so affective in learning English productive skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assistant Robot Teacher
  • Communicative Language Teaching approach
  • Productive English skills

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[3] Meghdari A, Alemi M. Cognitive – social robots: Secrets and needs. First International Conference and Fourth International Conference of Teaching Engineering (emphasizing modern learning technology), Shiraz, Shiraz University; 2015
[27] Brown HD. Principles of language learning and teaching: A course in second language acquisition.UK: Pearson Education; 2014.
[47] Siddiqui O. Ineffectiveness of the communicative language teaching approach in language acquisition in an Arab non-native speaker context. Leading Applied Linguistics Research. 2017; 7: 1-18.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image