فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: با توجه به نقش و اهمیت هنرستان­ها و مراکز آموزش کشاورزی در تشکیل هرم اشتغال بخش کشاورزی و مسائل و مشکلاتی که این مراکز در وضعیت موجود با آن مواجه می‌باشند، نشان می‌دهد، آسیب­شناسی این مراکز  می­تواند نه تنها به بهبود وضعیت آموزشی کمک نماید؛ بلکه با شناسایی عوامل و عناصر مؤثری که موجب تقویت و بهبود آموزش در این هنرستان­ها و مراکز آموزشی می­شود، می­توان زمینه­های لازم را برای بهبود کیفیت فراهم نمود تا این مراکز قادر باشند دانش­آموختگانی تربیت نمایند که هم مهارت و تخصص لازم را داشته باشند و هم بتوانند جذب بازار کار شوند. ولی مطالعات صورت گرفته در راستای آسیب­شناسی هنرستان­ها و مراکز آموزش کشاورزی نشان داد که علی­رغم آسیب شناسی­های صورت گرفته از زوایای گوناگون، هیچ یک از پژوهشگران به آسیب شناسی و بررسی و مقایسه دیدگاه دو گروه هنرجویان، آموزشگران و مدیران که موضوع مهمی است، نپرداخته­اند. این پژوهش با هدف آسیب شناسی هنرستان­ها و مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه، بعنوان یکی از قطب های کشاورزی، از دید هنرجویان، آموزشگران و مدیران انجام گرفت.
روش‌ها: این پژوهش از نظر رویکرد کلی، از جنبه ماهیتی (هدف) کاربردی و از جهت گردآوری داده­ها توصیفی و به روش پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را هنرجویان (2800N=)، آموزشگران و مدیران هنرستان­ها و مراکز­آموزش­کشاورزی (210N=) تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان شامل 338 نفر هنرجو بود که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای گزینش شدند. آموزشگران و مدیران نیز با توجه به تعداد آنها سرشماری شدند. به منظور گردآوری داده­ها در پژوهش از پرسش‌نامه­های دو بخشی استفاده شد که بخش اول شامل ویژگی­های فردی و بخش دوم شناسایی آسیب­های هنرستان­ها و مراکز آموزش کشاورزی از دیدگاه هنرجویان، مدیران و آموزشگران ( 42گویه) با استفاده از طیف لیکرت با دامنه (1تا5) بود. همچنین بر حسب ضرورت و به منظور کسب اطلاعات تکمیلی از مصاحبه با مدیران و مشاهده نیز استفاده شد.
یافته­ها: مهم‌ترین آسیب­های هنرستان­ها و مراکز آموزش کشاورزی از دید هنرجویان عدم تناسب محتوا با نیاز بازار، ساختارآموزشی انعطاف ناپذیر، تنوع کم مطالب، زیاد بودن حجم دروس عمومی و به روز نبودن اطلاعات معلمان می­باشد. آموزشگران و مدیران نیز مهم‌ترین آسیب­های این مراکز را ساختار آموزشی انعطاف­ناپذیر، کوتاه بودن طول دوره آموزشی، تنوع کم مطالب، جذب بیشتر هنرجویان از نواحی شهری و عدم آشنایی با کشاورزی، تجهیزات نامناسب بیان نمودند، که هر دو گروه در مواردی مانند انعطاف ناپذیر بودن ساختارآموزش و برنامه­ریزی­های از بالا به پایین، تنوع ناکافی و کم مطالب اتفاق نظر دارند. می­توان گفت سازوکارهای اداری خشک، برنامه­های دیکته شده از بالا به پایین بدون توجه به نیازهای بازار کار و غیر قابل انعطاف بودن این برنامه­ها از جمله مسائل و آسیب­های جدی است که بر سر راه مراکز آموزشی و هنرستان­ها قرار دارند. همچنین از آنجا که در رشته­ها و بخش­های مختلف کشاورزی گستردگی و تنوع زیادی وجود دارد می­توان عدم تنوع و ناکافی بودن مطالب را به عنوان یک آسیب مورد توجه قرار داد تا زمینه‌ها و شرایطی فراهم گردد که به منظور ایجاد تخصص و مهارت فراگیران تنوع و گستردگی مطالب با توجه به رشته­ها و بخش­های مختلف کشاورزی حفظ گردد.  
نتیجه‌گیری: برنامه­ریزان و اعضای هیأت علمی به منظور کاهش آسیب­ها می‌توانند تنوع و گستردگی مطالب را با توجه به رشته­ها و بخش­های مختلف کشاورزی ایجاد نمایند. توجه بیشتر به آموزش­های عملی، برنامه‌ریزی از پایین به بالا و از سطح هنرستان­ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین ایجاد تفاهم‌نامه همکاری با بخش­های مختلف صنعتی و فعالیت هنرجویان در این بخش­ها می تواند در کسب مهارت و تخصص در آنها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of vocational agricultural training centers from the perspective of students, administrators and trainers

نویسندگان [English]

  • M. Taghibaygi
  • B. Khosravipour

Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development Engineering Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan, Molasani, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: The role and importance of agricultural vocational schools and training centers in forming the educated human resources needed in agriculture and the issues and problems that these centers face in the current situation are matters to be taken into consideration. It all shows that the pathology of these centers can not only help improve the prevailing situation, rather, it is possible to provide the necessary backgrounds for quality improvement in education by identifying the effective factors and elements that strengthen and improve it. Doing so these centers will be able to train students who have both the necessary skills and expertise to be able to enter the job market. A literature review on the pathology of vocational training schools and centers in agriculture revealed that despite many research studies conducted viewing the matter from diverse set of perspectives, none of them tended to study the non-functionality (flaws) of these centers from the viewpoint of two groups involved in the learning process, 1- students and 2- educators and managers. This study was conducted with the aim of pathology of agricultural vocational schools and training centers in Kermanshah province, as one of the agricultural hubs in Iran, from students’, educators’ and managers’ perspective.
Methods: Generally stating, this study is applied in terms of its nature, and uses descriptive survey method in terms of data collection. The statistical population of the study consists of students (n=2800), and educators and managers (n=210). The sample based on Krejcie and Morgan table consists of 338 students who were selected by stratified random sampling. Teachers and administrators are selected according to their population number. To collect data, a two-part questionnaire was used, the first part including questions on individual characteristics of study subjects and the second part identifying the damages of agricultural vocational schools and training centers from the perspective of students, educators and managers (42 items, using Likert-type scale, ranging from 1 to 5). Interviews with managers and observations were also used as needed to obtain additional information.
Findings: According to students, the most important flaws of agricultural vocational schools and training centers are the incompatibility of curriculum content with market needs, inflexible educational structures, low diversity of curriculum content, large number of general education courses and lack of up-to-date teachers. Educators and managers also stated that the most important flaws of these centers are inflexible educational structures, time-limit problems with courses duration, low diversity of curriculum content, accepting more students from urban areas and their lack of familiarity with agriculture and inappropriate equipment. Both groups agree on issues such as the inflexibility of the educational structures, top-down curriculum planning and lack of adequate diversity of content. To sum up, The most important flaws of these centers include 1- executive and educational shortcomings, 2- lack of a good planning, 3- lack of interorganizational communication system, 4- environmental barriers, 5- individual and motivational problems, 6- lack of proper evaluation and 7-governmental obstacles.
Conclusion: In order to reduce damage, scholars and faculty members can develop a wide variety of materials well-suited for different branches in the field of agriculture. Additionally, more attention should be paid to practical training (in-field education) and development of a well-planed bottom-up curriculum for vocational schools. Also, establishing a memorandum of understanding and agreement between these centers and various industrial sectors in agriculture, and students’ participation in these sectors can be effective for them in gaining required skills and expertise of the field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural school
  • agricultural training center
  • Damage
  • Kermanshah Province

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

[1] Rudd R, Baker M, Hoover T. Unergraduate agric ultur e student learning styles and critical thinkin abilities: Is there a relationship?. Journal of Agricultural Education. 2000; 4(37):137-214.
[2] Eydi S, Eydi M. Entrepreneurship education position on improving the employment status of agriculture and agricultural development. National Conference on Employment of Agricul- tural and Natural Resources Graduates. 2012. Persian.
[3] Pourjavids, Alibeygi AH, Zarafshani K. Self-efficacy study of educators ofvocational schools and agricultural education centers. [master’s thesis]. Razi University of agricultural. 2012. Persian.
[4] Yari Baygi E. [Agricultural education challenges for sustainable development in developing countries]. Engineering Monthly, Keshavarzi.  2011; 14(1): 4-17. Persian.
[5] Barret Alan O, Phillip J. Does training generally work? There turns to in company training. Dublin:Economic and Social Research Institute. 1991.
[6] Movahed Mohammadi H. Agricultural education. Tehran: Rural Development Institute Publications. 2003. Persian.
[10] Zinlyzadeh L, Zinelizadeh A. Skills, entrepreneurship and productivity of graduates'knowledge. National Conference on Entrepren eurship and Knowledge Based Business Management, Oct. 91, Mazandaran University. Persian.
[14] Taylor D. Application of the used and dependency model of mass communication. [master’s thesis]. US: Kentstate University; 2002.
[15] Abdolahzadeh F, Nicnam F, Alizadeh M. Determining the most important factors influencing educational planning from the student's views. Proceeding of the 8th National Conference On Medical Education. Iran, Kerman: Kerman University of Medical sciences.2007. Persian.
[20] Khodaverdi AR, Ranjbar MA. Study on agricultural education. Proceedings of Agricultural Education Conference. Tarbiat Modarres University, Tehran. 2007. Persian. ]21[Mohebi S. The effects of agricultural education conservatories in Kerman Province. [master's thesis]. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. 2006. Persian.
[22] FAO. Issues and opportunities for agricultural education and training in the 1990s and beyond. Rome: FAO. 1997. 
[23] Myers B, Dyer J, Breja L. Recruitment strategies and activities used by agriculture Teacher. Journal of Agricultural Education. 2003;44(4): 94-105.
[24] Alston, AJ . Use of instructional technology in agricultural education in North Carolina and Virgina. Journal of Career and Technical Education. 2003; 20(1):337-415.
[25] Alston AJ, Miller WW, Williams, DL. The Future role of instructional technology in agricultural education in North Carolina and Virginia. Journal of Agricultural Education. 2003; 44 (2): 38-49.
[26] Mohammadi Karbalae Z, Khosravipour B. Nezam doost H. Explaining the role of agricultural education in the process of entrepreneurial development of agricultural graduates. Fifth National Education Conference.Iran. Tehran. University of Secretary Training Shahid Rajayi. 2014. Persian.
[27] Khosravipour B. Examining the effective components on entrepreneurship development in the Applied Agricultural Agricultural Science System in Iran. [dissertation]. Tehran: University of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Tehran. 2008. Persian.
[30] Basiri H. The motivation of students of vocational schools and agricultural education centers from the selection of a farmer's field]. [Master's thesis]. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch.2007. Persian.
[31]Shariatzadeh M. ]Secondary education systems for marketing[.  Journal of Research and Planning in Education. 2008; 10(4):73-91. Persian.
[32] NowcombLH, Mccraken JD, Warmbroad JR. Methods of teaching agriculture.  US: The Interstate Printers & Publishers INC. 
[33] Shabani Varaki B, Javid F. Farrokhzadeh MH.  [Evaluation of quality of education in the Ministry of Jihad-e-Agriculture[. Journal of Applied Sciences. 2009; 3(6): 31-48. Persian.
[34] Hosseini SMY, Jaboubi J. The study of the obstacles to entrepreneurship in agricultural education and its improvement strategies. Conference on Agricultural Extension and Education. 2006.Tehran, Iran. Persian.
[36] Prarvin V. Unemployment among youth in India. ILO. Institute of Economic Growth University of Delhi. Employment and Training Department International Labour Office Geneva. 2003.
[38] HaqMahbub A, HaqKhadija B. Human devlopment in South Asia. Karachi: Oxford University Press. 2010.
[39] Mohammadi Diyani R, Fooladi S. Pathology of the higher education system in the agricultural sector. Available from: ersian.accessiblethroughwww.google.ir. Persian.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image