فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران

2 گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران ، ایران

چکیده

بسیاری از پ‍ژوهشگران نشان داده­اند که برای درک بهتر انگیزش دانش­آموزان هدف­های اجتماعی را باید همراه با هدف­های تحصیلی مورد مطالعه قرار داد. در حالی که نظریه جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی در مطالعات غربی مورد توجه ویژه­ای قرار گرفته است، معلوم نیست آیا این نظریه در سایر زمینه­های فرهنگی و قومی قابل کاربست است یا نه. هدف این مطالعه رواسازی نسخه فارسی مقیاس جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی و آزمون این نظریه در بافت تحصیلی دانش­آموزان ایرانی بود. در کل 403 دانش­آموز (159 دختر و 244 پسر) از مقطع دبیرستان در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت اجتماعی و پرسشنامه هدف پیشرفت را تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سؤال- نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی اجرا شد. افزون بر آن، به منظور بررسی شواهد روایی تحلیل عاملی تاییدی اجرا شد. از مدل پاسخ مدرج در نظریه سؤال- پاسخ برای مقایسه برآورد پارامترها استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مدل فرضی هدف­های پیشرفت اجتماعی را تأیید کردند. برازندگی مدل سه عاملی تأیید شد و برای یک نسخه کوتاه شده 13 سؤالی جهت­گیری هدف اجتماعی یک ساختار سه عاملی به دست آمد. تحلیل مدل پاسخ مدرج نشان داد که تابع آگاهی در انتهای بالایی مقیاس افزایش یافته و جهت­گیری پیشرفت اجتماعی در آن ناحیه دقیق­تر اندازه گیری می­شود. روایی همگرا نیز برای نسخه جدید هدف­های پیشرفت اجتماعی گزارش شد. یافته­های ما در کل چارچوب سه عاملی نظریه جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی را در دانش­آموزان ایرانی تأیید      می­کردند. هماهنگ با نظریه جهت­گیری هدف پیشرفت تحصیلی، یافته­های ما نشان دادند که هدف­های تبحری، عملکردگرا و اجتناب از عملکرد در زمینه اجتماعی با هدف­های تحصیلی رابطه مثبت دارند.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social Achievement Goal Theory in Education: A Validity and Reliability Study

نویسندگان [English]

  • S. Talepasand 1
  • F. Alijani 2
  • I. Bigdeli 1

1 Department of psychology and Education Science,Semnan University,Semnan,Iran

2 Department of psychology and Education Science,Shahid Rajaee Teacher Training University,Tehran,Iran

چکیده [English]

The objective of this study was to validate the Iranian version of the Social Achievement Goal Orientation Scale and test the Social Achievement Goal Orientation theory in the context of Iranian students. A total of 403 Iranian high school students completed a Social Achievement Goal Orientation Scale and an Achievement Goal Questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analyses confirmed the hypothesized model of social achievement goals. The fit of the proposed three-factor model was promising and moderate support for the three factor structure of social goal orientation was found using scores from an abbreviated 13-item SAGOS. Graded Response Model showed an information function that was peaked at the upper end of the scale, indicating that severe social goal orientation is measured with most precision. Convergent validity for the new measure of social achievement goals was established. Findings generally supported the trichotomous framework of the social achievement goal orientation theory with Iranian students. Consistent with the academic goal orientation theory, findings indicated that social mastery and performance-approach and performance-avoidance goals had positive relationships with academic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Goals
  • Goal Orientation
  • Construct validity
  • Convergent validity
  • Confirmatory factor analysis
  • graded response model
  • Item response theory
1] Pintrich P.and Schunk D., Motivation in education: Theory, research and applications, (2nd Ed.) Upper Saddle River, NJ, Merrill, 2002. [2] Dweck, C. S. Motivational processes affecting learning, American Psychologist, vol.41,No.10, 1986, pp.1040-1048. [3] Nicholls J. G., Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance, Psychological Review, Vol.91, 1984, pp.328–346. [4] Elliot A. J., Approach and avoidance motivation and achievement goals, Educational Psychologist, Vol. 34, 1999, pp.169–189. [5] Elliot A. J., Dweck C. S., Competence as the core of achievement motivation. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.).Handbook of competence and motivation. New York, Guilford, 2005. [6] Urdan T. C., Examining the relations among early adolescent students’ goals and friends’ orientation toward effort and achievement in school, Contemporary Educational Psychology, Vol.22, 1997, pp.165–191. [7] Anderman E. M.and Anderman L., Social predictors of changes in students’ achievement goal orientations, Contemporary Educational Psychology, Vol.25, 1999,pp. 21–37. [8] Covington M., Goal theory, motivation, and school achievement: an integrative review, Annual Review of Psychology, Vol. 51, 2000, pp.171–200. [9] Deci E., Ryan R., The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the selfdetermination of behavior, Psychological Inquiry, Vol.11, 2000, PP.227–268. [10] Patrick H., Anderman L.and Ryan A. M., Social motivation and the classroom social environment. In C. Midgley (Ed.), Goals, goal structures, and patterns of adaptive learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2002, pp. 85–108 Social Achievement Goal Theory in Education: … 259 Journal of Technology & Education/ Vol. 4, No.4, Summer 2010 [11] Wentzel K. R., What is it that I’m trying to achieve? Classroom goals from a content perspective, Contemporary Educational Psychology, Vol. 25, 2000, pp.105–115. [12] Dowson M.and McInerney D. M., Psychological parameters of students’ social and work avoidance goals: A qualitative investigation, Journal of Educational Psychology, Vol. 93, 2001, pp.35–42. [13] Ryan A. M. and Hopkins N. B., Achievement goals in the social domain. University of Illinois, Urbana-Champaign, unpublished manuscript , 2003. [14] Elliot A. J. and Church M., A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 72, 1997, pp.218–232. [15] Hopkins N., Ryan A.M. Expanding achievement goal theory into the social domain, Poster presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, 2000. [16] Elliot A. J. and Thrash T. M., Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation, Educational Psychology Review, Vol.13, 2001, pp.139– 156. [17] Jöreskog K. and Sörbom D., LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Chicago: Scientific Software International, 1993. [18] Yu C. and Muthén, B., Evaluation of model fit indices for latent variable models with categorical and continuous outcomes, Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, 2002. [19] Jöreskog K. and Sörbom D., Analysis of linear structural relationships by maximum likelihood and least square methods, Research Report 81-8, University of Uppsala, Sweden, 1981. [20] Samejima 1969 [21] Reeve B.B., Item response theory modeling in health outcomes measurement, Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Vol.2, 2003, pp.131–145. [22] Elliot A. J., A conceptual history of the achievement goal construct.In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation. New York: Guilford, 2005. [23] Ryan A, M. and Shim S, S., Social Achievement Goals: the Nature and Consequences of Different Orientations toward Social Competence, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.32, 2006, pp.1246- 1263. [24] Elliot A. J. and McGregor H. A., A 2 × 2 achievement goal framework, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.80,2001, pp.501–519. [25] Ames C. and Archer J., Achievement goals in the classroom: Student’s learning strategies and motivational processes, Journal of Educational Psychology, Vol.80, 1988, pp. 260–267. [26] Harackiewicz J., Barron K., Tauer J., Carter, S. and Elliot A., Short-term and long-term consequences of achievement goals: Predicting interest and performance over time, Journal of Educational Psychology, Vol.92, 2000, pp.316–330.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image