فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 گروه شیمی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

3 گروه شیمی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشی آموزش آزمایشگاه شیمی سال دوم دبیرستان، به وسیله­ نرم­افزار آموزشی و شیوه سنتی بر دانش و نگرش دانش­آموزان است. جامعه­ی آماری، کلیه دانش­آموزان سال دوم دبیرستان شاخه نظری شامل رشته­های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ایلام، در سال تحصیلی 87-86 بوده است. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و کنترل، در سطح دانش و نگرش تفاوت معنی­داری وجود ندارد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه­های محقق ساخته بوده که در دو سطح دانش و نگرش تهیه گردیده است. برای سنجش روایی آن­ها، از نظرات اساتید، کارشناسان ذیربط و جدول دو بعدی هدف – محتوا استفاده شده است. پایایی ابزار پیشرفت تحصیلی 71/0=α  و برای نگرش 88/0=α بوده است. روش اجرای تحقیق، بدین ترتیب بود که گروه کنترل در آزمایشگاه مرسوم به کمک مواد شیمیایی و ابزار آزمایشگاهی، به انجام آزمایش می­پرداختند و گروه آزمایش نیز همان آزمایش را به کمک نرم افزار آموزشی در سایت رایانه، انجام می­دادند. در پایان، با انجام پس آزمون و تحلیل کوواریانس داده­های حاصل، مشخص شد که: بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان در زمینه آزمایشگاه شیمی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی­داری وجود دارد و گروه کنترل از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار بوده­اند. دانش­آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل، نگرش مثبتی نسبت به رایانه و آزمایشگاه شیمی دارند. در سه حوزه نگرش  عاطفی، شناختی و رفتاری، نیز تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Chemistry Laboratory Instruction Using Educational Software Versus Traditional One on Students' Educational Progress

نویسندگان [English]

  • A. Karami Gazafi 1
  • J. Younesi 2
  • A. Azizian 3

1 Department of Chemistry, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Chemistry, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Department of Chemistry, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

: The purpose of this thesis is to compare the educational effectiveness of Chemistry laboratory in second grade of high school by using the educational software and traditional method . The independent variable was teaching method and the dependent variables were attitude and knowledge. The study has been carried out using a semi-experimental method. The samples were randomly selected from high schools in Ilam city. In each school, two classes were randomly selected; one class was selected as experimental group and the other as the control group. For the former, a pre-test was done which indicated that there was no significant difference between two groups in attitude and knowledge level. Two-dimensional diagram of content–purpose related to the items of attitude questionnaire and knowledge test were presented to professors’ and experts in order to obtain the validity of the instruments. The reliability measurement of learning achievement was α= 0.71 and for the attitude questionnaire was α=0.88. According to the research procedure, the control group did the experiment in the traditional laboratory using chemical substances laboratory tools, and the experimental group did the same experiment using educational software in the computer site. Using the  analysis of  covariance for post-test, it was determined that the control group had more educational achievement than the experimental one, but the experimental group had more positive attitude to computer and chemistry laboratory than the control group. There were significant differences between two groups in three parts of attitude including:  emotional, cognitive and behavioral. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemistry Laboratory
  • Virtual Chemistry Laboratory
  • Computer Aided Training
  • Educational Software
  • Academic Progress
  • Attitude
]1 ]مارگریتامک وایلینچ، مدرسه مجازی، ترجمه: عبادی رحیم ، تهران، مؤسسه آفتاب مهر، 1373. ]2 ]دیآر گریسون و تری آندرسون، یادگیری الکترونیکی در قرن 21 ،2003 ،ترجمه: زارعی اسماعیل و صفایی موحد سعید، تهران، انتشارات علوم و فنون، 1374. ]3 ]حبیبی شکوفه و بحرینی بروجنی مجید، بررسی عوامل مرتبط بر استفاده بهینه از آزمایشگاهها ازدیدگاه دبیران، متصدیان و....، پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش، 1373. ]4 ]سیف علیاکبر، روانشناسی پرورشی )آموزش و یادگیری(، تهران، انتشارات آگاه، 1373. [5] Jones J.E. ,Computer Simulated Experiments in High School Physics and chemistry, Dissertation Theses, 1972. [6] Arshadi Nejad M., a comparison and Evaluation of Effectiveness of computer مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرمافزار آموزشی و روش سنتی در ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم ، جلد 4 ،شماره 2 ،زمستان 8811 simulated Laboratory instruction versus traditional laboratory instruction in solid state electronics circuity, Dissertation Abstracts international , Vol. 53, No. 12, 1992, pp.41-91. [7] Morgil Inci S.,Yavuz O.O. and et al., Traditional and computer – assisted learning in teaching acid and bases, Chemical education Research and practice(CERP), Vol. 6, No. 2, 2005, pp.52- 63. ]7 ]بشیری سیدهفاطمه و عطاران محمد، بهره گیری از نرم افزارکمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش آموزان در کالس، پژوهشکده تعلیم وتربیت، دوره23 ،شماره 31، .15 صفحه، 1378 ]2 ]سعادتمند محسن، بررسی تأثیرآموزش به کمک کامپیوتر (CAI (بر زبان انگلیسی سال اول دبیرستان و مقایسه آن با روش های سنتی آموزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، 1371. ]10 ]میرزارضایی زهرا، ارزشیابی نحوهی فعالیت آزمایشگاه شیمی در مدارس نظام جدید آموزش متوسطه شهر تهران، پژوهشکده تعلیم وتربیت آموزش و پرورش، .1388 ]11 ]فریدونی احسان و کمائی مهدی، راهنمای جامع شبیه سازی آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار VLab تهران، نشر آفرنگ، 1378. ]12 ]نادری عزت ا... و سیفنراقی مریم، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، نشر ارسباران، 1375. ]13 ]دالور علی، مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی، تهران، انتشارات رشد، 1370.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image