فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشـکده مهندسـی بـرق و کـامپیوتر، دانشـگاه تهـران،تهران،ایران

2 فنـاوری اطلاعات، دانشـکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

امروزه تحقیقات زیادی در سیستم­های یادگیری تطبیقی مبتنی بر وب، در حال انجام است به نحوی که بتوان سیستم را مطابق سبک یادگیری کاربر، شخصی سازی نمود. تاکنون سبک های یادگیری گوناگونی معرفی شده­اند که از آن میان کارایی مدل جکسون در این مقاله مد نظر قرار می­گیرد تا اثربخشی این مدل در مدلسازی رفتارها و سبک یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی مشخص گردد. در این تحقیق پس از مشخص نمودن سبک یادگیری یادگیرندگان، محتوای آموزشی مطابق سبک مشخص شده به یادگیرنده ارائه گردید. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد در یک گروه تفاوت­هایی میان کسانی­که مطابق سبک یادگیری خود آموزش  می­بینند با سایرین وجود دارد؛ اما در گروه دیگر تفاوتی مشاهده نشد. هر چند این ارزیابی در یک محیط آموزشی انجام شده است،   می­توان آن­را به این­صورت تعمیم داد که لحاظ نمودن مسائل پداگوژی می­تواند در بالا بردن کارایی سیستم­های یادگیری الکترونیکی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Jackson Model in the Learning of the Learners in an Adaptive Learning System

نویسندگان [English]

  • F. Taghiyar 1
  • M. Siadati 2
  • F. Oruji 3

1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tehran University, Tehran, Iran

2 Information Technology, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Computer Engineering - Software, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important parameters in personalization of adaptive learning web-based educational systems is learning style. Up to now, various  learning styles proposed and this paper tries to evaluate the efficiency of using one of them, Jackson model. In this study, we  categorized students as model says and delivered learning content matched to each group learning style.  Findings of the study indicate differences in performance between matched and non-matched students in one case of the study and in the other case, demonstrate no significant difference. Although these results pertain to an undergraduate educational session, however our proposed framework is general enough to be applied to effective and efficient pedagogy in any area at any level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Learning style
  • Jackson model
  • measurement
  • effectiveness
  • personalization
[1]Brusilovsky P. and Conlan O., From Learning Objects to Adaptive Content Services for ELearning, in Architecture Solutions for ELearning Systems, C. Pahl, Editor. 2007, Idea Group Inc: Hershey. pp. 243-261. [2]Kobsa A., Generic User Modeling Systems, User Modeling and User-Adaptived Interaction, Kluwer Academic Publishers, 2001, pp. 46-93. [3]Viola S.R., Graf S., Kinshuk and Leo T., Investigating relationships within the Index of Learning Styles: a data driven approach, Interactive Technology & Smart Education, 2007, pp. 7-18 [4] Entwistle N., Styles of learning and teaching, London, David Fulton, 1998. [5] Jackson C.J., Manual of the Learning Styles Profiler, Available through [6] http://www.cymeon.com [7]Jackson C.J., Measurement issues concerning a personality model spanning temperament, character, and experience. In Boyle G., Matthews G. and Saklofske D. Handbook of Personality and Testing, Sage Publishers, 2008. [8]Jackson C.J., Hob man E., Jimmies on N. and Martin R. (2009). Comparing Different Approach and Avoidance Models of Learning and Personality in the Prediction of Work, University and Leadership Outcomes. British Journal of Psychology, 130. Preprint. DOI: 10.1348/000712608X322900. [9]Jackson C.J., Using the hybrid model of learning in personality to predict performance in the workplace. 8th IOP Conference, Conference Proceedings, Manly, Sydney, Australia, 2528, June, 2009, pp.75-79. ]11 ]سیف علیاکبر، روانشناسی پرورشی نوین: روان- شناسی یادگیری و آموزش، نشر دوران، ویرایش ششم، 1378. ]11 ]سرمد زهره، بازرگان عباس، حجازی الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ دهم، 1373. ]12 ]سیادتی ملودی، تقییاره فتانه، بررسی تطبیقی ابزارهای تألیف محتوا در آموزش الکترونیکی، مجموعه مقاالت همایش یادگیری الکترونیکی، زنجان، ایران، 1375 ،صفحههای 42 الی 58. ]13 ]عروجی فاطمه، تقییاره فتانه، پورتال یادگیری معنایی جایگزینی برای سیستم مدیریت یادگیری، چهارمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی، تهران، ایران، 1377.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image