فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران

2 مهندسی محیط زیست ، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رابطه با مواد زاید است. در این رابطه، 200 پرسشنامه در بین دانشجویان شش دانشکده توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده­های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته­های آماری در این تحقیق نشان داد که میانگین آگاهی دانشجویان در دو "دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست" و "دانشکده مهندسی صنایع" به ترتیب بیشترین 53/5 از10 و کمترین 66/3 از 10 مقادیر را به خود اختصاص دادند. یافته­های این مطالعه سطح پایین آگاهی دانشجویان از مقوله مواد زاید جامد به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی عصر حاضر، ضروررت ارائه واحدهای مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست برای دانشجویان مقطع کارشناسی کلیه رشته­ها را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge of Undergraduate Students on Solid Waste Management

نویسندگان [English]

  • S.M.R. Alavi Moghadam 1
  • A.S. Delbari 2

1 Faculty of Civil Engineering and Environment, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate student’s knowledge on solid waste management in Amirkabir University of Technology (AUT).A questionnaire was designed and 200 undergraduate students of 6 specified Faculties were asked to fill it. The SPSS software was applied for analyzing the collected data of filled questionnaire. The results showed that highest (5.53out of 10)and the lowest(3.66 out of 10)average of knowledge belong to the students of Faculty of Civil and Environmental Engineering and Faculty of Industrial Engineering ,respectively. With reference to the results obtained and in order to improve level of public knowledge of undergraduate students of universities on solid waste management as well as environmental issues, a course of “environmental Science and technology” as a part of every academic curriculum is suggested to be set.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental awareness
  • solid waste
  • undergraduate students
]2 ]عمرانی قاسمعلی، مواد زاید جامد جلد اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، سال 2722. ]7 ]سرمدی مصطفی، آموزش زیست محیطی از جنبههای مختلف با تأکید بر نسل جوان، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست، جلد دهم، شماره دوم، .13-81 صفحههای، 2722 تابستان ]7 ]علوی مقدم سیدمحمدرضا، قاسمی اعظم و مقدم سید بهنام، آموزش و نقش کلیدی آن در مدیریت صحیح مواد زاید جامد در ایران، مجله علمی- ترویجی انسان و محیط زیست، دوره جدید، شماره ششم، بهار .14-13 صفحههای، 2772 ]4 ]کریمی داریوش، بررسی نیازهای آموزش زیست محیطی دانش آموزان، معلمان و زنان در منطقه خاک سفید تهران، فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط زیست 2777. ]5 ]قوامی عبداله و همکاران، بررسی دانش، نگرش و عملکرد خانوادهها شهری در خصوص مدیریت مواد زاید جامد در شهر سنندج، فصلنامه آموزشی، پژوهشی مدیریتپسماند، زمستان 2775 ،صفحههای .21-21 ]6 ]مسگراف حیدر و همکاران، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در ارتباط با مدیریت مواد زاید جامد شهری کرمانشاه، چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط، 2729. ]2 ]علوی مقدم سیدمحمدرضا، مکنون رضا ، بابازاده عطا ، خانمحمدی هزاوه محمدرضا و افتخاری یونس، ارزیابی آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست، اولین کنفرانس محیط زیست، دانشگاه تهران 33 بهمن و اول اسفند .2771 ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط زیست سید محمدرضا علوی مقدم و همکار 111 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال سوم، جلد 3 ،شماره 4 ،تابستان 8311 ]7 ]هاشمیپرست سیدمقتدی، آمار و احتمال در مهندسی و علوم، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، 2775. ]9 ]نگهبان علیرضا، راهنمای روش تحقیق به کمک پرسشنامه 0.11 SPSS ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،.2774.

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image