فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 دانشکده ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

چکیده

یاددهی و یادگیری هندسه در دوره متوسطه، به طور معمول با مشکلات زیادی همراه بوده است. پژوهش ها در حوزه­ی آموزش ریاضی نشان می­دهند که استفاده از نرم افزارهای هندسه­ی پویا می­تواند برخی از این مشکلات را کاهش دهد. تحقیق حاضر، با هدف بررسی تأثیر نرم افزارهای هندسه­ی پویا بر توانایی حدسیه سازی در حل مسائل هندسه، با شرکت 145 نفر از دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان و معلمان ریاضی اجرا گردید. این تحقیق، کیفی و به صورت مطالعه­ی موردی، بر پایه­ی مشاهده­ی مستقیم، مصاحبه­ی بالینی، تحلیل نوارهای ویدئویی و فعالیت های ذخیره شده در نرم افزار صورت گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان می­دهد که نرم افزار با فعال سازی طرحواره های مرتبط و مناسب تر، تشویق فرد به استفاده از راهبردهای حل مسئله، تأثیر مثبت در نحوه­ی کنترل فرایند حل و باورهای فرد،  توانایی های حل مسئله به ویژه ساخت حدس های منطقی و خلاقانه را افزایش و توسعه می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Roles of Dynamic Geometry Software in Problem Solving Skills and Conjecture Making

نویسندگان [English]

  • E. Reyhani 1
  • H. Mesgarani 1
  • F. Farmehr 2

1 Faculty of Science, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Faculty of Mathematics, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Teaching and learning geometry at secondary level have usually many problems. Researches indicate that use of Dynamic Geometry Software (DGS) can reduce some of these difficulties. The aim of this study is to investigate the effect of DGS on the ability of conjecture making in geometry problem solving at secondary level. One hundred forty-four students and teachers participated at this study. Results have been analyzed using the recorded sessions and clinical interviews. It shows that DGS causes the students to activate more relevant resources, highlight the links between the schemas and improve the control process. It also has positive effects on the students’ belief system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem solving
  • conjecture
  • dynamic geometry software
]1 ]ریحانی ا." هندسه گرهها و آموزش آن در مدرسه ". فصلنامه فناوری و آموزش. جلد اول، شماره4 ،تابستان، .1386 ]2 ]فرمهر ف.، ریحانی ا. و مسگرانی ح.،"تجربه حل مسئله هندسه در محیط پویا – یک مطالعه موردی"، مقاله برگزیده دهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، .1387 [3] King J. and Schattschneider D.,"Geometry Turned On: dynamic software in learning, teaching, and research ", MAA., 1997. [4] Laborde C., “Integration of Technology in the Design of Geometry Tasks with CabriGeometry”, International Journal of Camputer for Mathmatical Learning, Vol. 6, pp.283-318. [5] Rosselle M., Grandbastien M., “Toward Interoperable ILES: Results from a Case Study in the E Geometry Domain”, France, 2003. ]6 ]فرمهر ف.، ریحانی ا.، "جایگاه نرم افزارهای هندسهی پویا در آموزش هندسهی دبیرستان"، نهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، 1386. [7] Bell M.D., “Impact of an inductive conjecturing approach in a dynamic geometry-enhanced environment”, Georgia State University, 1998. [8] Schoenfeld A.H." Mathmatical Problem Solving", Acadmic Press.Inc, 1986. ]9 ]پولیا ج.،"خالقیتریاضی"،]مترجم[ شهریاری،پ. انتشارات فاطمی، 1381. ]11 ]ترابی م.،"مقایسه آموزش قضیه تالس در کتابهای ریاضی ایران و فرانسه"،رشدآموزش ریاضی، شماره81، .1386 [11] Hollebrands k.,“The Role of a Dynamic Software Program for Geometry in Strategies High School Mathematics Students Employ”, North Carolina State University, Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 38, 2007. [12] Alcavi A. and Hadas N., “Computer Mediated Learning: an Example of an Approach”, Rehovot,Department of Science Teaching Weizmann Institute of Science, 2001. [13] Whiteley W.,“Dynamic Geometry Programs and the Practice of Geometry”, York Universit, Toronto, Ontario, Canada , 2000. [14] King J. and Schattschneider D., "Geometry Turned On: dynamic software in learning, teaching, and research", MAA., 1997. [15] Christou C. & et al., “Problem Solving and Problem Posing in a Dynamic Geometry”, Cyprus, TMME, Vol. 2, 2005. [16] Yerushalmy M., “Generalization in geometry”, Lawrence Erlbaum Assoc, 1993. [17] Laborde C., “Environments as a Source of Rich Learning Contexts for the Complex Activity of Proving”, University Joseph Fourier and University Institute for Teacher Education, Grenoble, France, 2000. [18] Steketee S., “Do the Wave: Trigonometry Comes Alive with Sketchpad ”, Key Curriculum Press, NCTM Annual Meeting, 2008. ]19 ]گروه مولفان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی، )هندسه 2 ،)شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، 1381. ]21 ]رستمی م-ه.، )دایره المعارف هندسه( جلد یک، انتشارات مدرسه، 1386. 873 نقش نرم افزارهای هندسهی پویا در حل مسئله هندسه با تمرکز بر حدسیه سازی ابراهیم ریحانی و همکاران مجله فناوری آموزش، سال سوم، جلد 3 ،شماره 3 ،بهار 8311 ]21 ]اخباریفر م.، )کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز هندسه 8 ،) موسسه فرهنگی فاطمی، 1382. [22] Forsythe S., “Learning Geometry through Dynamic Geometry Software”, Mathematics Teaching Academic Research Library, 2007. [23] Hadas N., Hershkowitz R. and Schwarz B.B., “The Role of Contradiction and Uncertainty in Promoting the Need To Prove in Dynamic Geometry Environment”, Educational Studies in Mathematics, Vol. 44 (1&2), 2000, pp. 127-150. [24] De Viller M., “Some pitfalls of dynamic geometry software”, Kennesaw State University, USA , University of KwaZuluNatal, School of Science, Mathematics & Technology Education, Edgewood Campus, 2007

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image